Αποτελέσματα για: "Β*"

Βρέθηκαν 11 όροι [1 - 10]

Βαθμολόγηση

Βλέπε λήμμα «rate».

Βαθμολόγηση πολλαπλών κύριων χαρακτηριστικών

Βλέπε λήμμα «multiple-trait scoring».

Βαθμολογητής

Βλέπε λήμμα «rater».

Βαθμολογία

Βλέπε λήμμα «rate».

Βαθμολογική κλίμακα

Βλέπε λήμμα «rating scale».

Βαθμονόμηση ερωτημάτων

Βλέπε λήμμα «item calibration».

Βαθμός αποκοπής

Βλέπε λήμμα «cut-score».

Βαθμός δυσκολίας

Βλέπε λήμμα «difficulty index».

Βαθμός(οί)

Βλέπε λήμμα «z (-) score(s)».

Βαθμός(οί) Τ

Βλέπε λήμμα «t (-) score(s)».