Μετά τη δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της προκήρυξης για τα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), για άνεργους παλιννοστούντες – μετανάστες – πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) γνωστοποιεί τα ακόλουθα σχετικά με τις λεπτομέρειες που αφορούν τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας.

Επίπεδο Ελληνομάθειας

Όπως αναφέρει η προκήρυξη (σελίδα 7) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να είναι ικανοί να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ελληνομάθειας επιπέδου αντίστοιχου με εκείνο του Β΄ επιπέδου (B1 σύμφωνα με το ΚΕΠΑ)του ΚΕΓ (300 ώρες προκατάρτιση), που διενεργούνται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης ή από αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς που μπορούν να χορηγήσουν βεβαίωση επάρκειας της ελληνομάθειας του Β΄ επιπέδου. Σημειώνεται ότι το ΚΕΓ είναι ο μόνος κρατικός φορέας που χορηγεί επίσημα κρατικά πιστοποιητικά ελληνομάθειας σε παγκόσμια βάση [αρ. 10 παρ. 1 & 2 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/τ. Α΄/17-6-96) και του Π.Δ. 363/1998 (ΦΕΚ 242/τ. Α΄/29-10-98)].

Περιγραφή Β΄ Επιπέδου

Οι εξετάσεις αποτελούνται από τέσσερα μέρη τα οποία αντιστοιχούν στις τέσσερις κλασσικές γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή κατανόηση και παραγωγή τόσο προφορικού όσο και γραπτού λόγου. Η κάθε δεξιότητα βαθμολογείται με 25 μονάδες (άριστα). Για να χορηγηθεί πιστοποιητικό ελληνομάθειας, πρέπει ο υποψήφιος να έχει βαθμό επιτυχίας και στις τέσσερις δεξιότητες. Αν αποτύχει έστω και σε μία δεξιότητα, αποτυγχάνει συνολικά. Πιο συγκεκριμένα, οι δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου αποτελούνται από δύο μέρη με ασκήσεις κλειστού (π.χ. σωστό-λάθος, πολλαπλή επιλογή) ή ανοιχτού τύπου (π.χ. σημειώσεις κτλ.). Στη δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου οι υποψήφιοι καλούνται να παραγάγουν δύο κείμενα 100-120 λέξεων το κάθε ένα. Κατά την παραγωγή προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη και η εξέταση διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται ερωτήσεις γνωριμίας με τους υποψήφιους, στο δεύτερο μέρος οι υποψήφιοι καλούνται να εκφράσουν την προσωπική τους άποψη σχετικά με κάποιο θέμα ενώ στο τρίτο μέρος της εξέτασης παίρνουν μέρος σε ένα «παιχνίδι ρόλων». Για να επιτύχουν στις εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν ουσιαστικές λεπτομέρειες ορισμένων θεμάτων, όπως αγγελίες εφημερίδων, ανακοινώσεις στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, σε δημόσιους χώρους, οδηγίες χρήσης συσκευών, προσωπικές επιστολές, μηνύματα, ανταποκρίσεις, σχόλια, κτλ. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε μια περιορισμένη ποικιλία καταστάσεων, να εκφράζουν με απλό τρόπο προσωπικές απόψεις και να συνθέτουν σύντομα κείμενα με σκοπό τη μετάδοση πληροφοριών σε περιορισμένη ποικιλία θεμάτων.

Διδακτικό και εξεταστικό υλικό

Αναφορικά με τα διδακτικά εγχειρίδια που είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη συγκεκριμένη ομάδα, το ΚΕΓ προτείνει σχετική βιβλιογραφία την οποία μπορείτε να διαβάσετε και να εκτυπώσετε από το συνημμένο αρχείο. Επίσης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων που είναι αναγκαία προκειμένου οι καταρτισθησόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις της ελληνικής που να αντιστοιχούν στο Β΄ επίπεδο ελληνομάθειας, όπως αυτό ορίζεται από το ΚΕΓ, και να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν στην επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τη δομή του περιεχομένου των εξετάσεων και τον τύπο των ασκήσεων στις οποίες θα εξεταστούν για την απόκτηση του πιστοποιητικού. Για την ολοκληρωμένη προετοιμασία των υποψηφίων για την εξεταστική διαδικασία διατίθενται από το Κ.Ε.Γ. τα εξεταστικά θέματα προηγούμενων ετών. Το παραπάνω εξεταστικό υλικό διατίθεται από το Κ.Ε.Γ. βάσει ονομαστικών καταστάσεων των υποψήφιων και των εκπαιδευτών τους.

Διενέργεια εξετάσεων

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων αναφέρεται καταρχήν ότι το ΚΕΓ αποτελεί τον επίσημο και μοναδικό φορέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα γλωσσικής πολιτικής και αγωγής καθώς και πιστοποίησης της ελληνομάθειας σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως είναι γνωστό, έχει αναλάβει και έχει υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας των καταρτιζόμενων στα Κέντρα Επαγγελματικής κατάρτισης κατά τα έτη 2002-2003 [1] και 2009-2010. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα οριστούν σε συνάρτηση με τις συμβάσεις που θα υπογραφούν μεταξύ των Κ.Ε.Κ. και του Υπ.Α.Κ.Π. Τα εξέταστρα για τη συμμετοχή των υποψηφίων έχουν οριστεί σε 55 ευρώ. Τέλος, προκειμένου να εξυπηρετούνται κατά το δυνατόν οι υποψήφιοι, τα εξεταστικά κέντρα θα ορίζονται για κάθε εξεταστική περίοδο με κριτήριο τη γεωγραφική κατανομή των ΚΕΚ στα οποία θα έχει πραγματοποιηθεί η κατάρτιση των υποψηφίων και τα οποία θα συμμετέχουν στην εξεταστική διαδικασία. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε μία μέρα και διαρκούν 105 λεπτά. (55΄ για τις δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και 50΄ για τη δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου). Μετά τα τρία πρώτα μέρη των εξετάσεων, γίνεται διάλειμμα μισής ώρας και στη συνέχεια οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη στην παραγωγή προφορικού λόγου. Το κάθε ζευγάρι εξετάζεται επί 12΄-15΄. Την ημέρα των εξετάσεων, σε κάθε εξεταστικό κέντρο υπάρχουν ένας ή δύο εκπρόσωποι του ΚΕΓ οι οποίοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και διασφαλίζουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία του θεσμού. Οι επιτηρητές προτείνονται από τα ΚΕΚ που συμμετέχουν στις εξετάσεις και εγκρίνονται από το ΚΕΓ.

Δομή εξεταστικών θεμάτων

Όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή του Β΄ επιπέδου, οι εξετάσεις αποτελούνται από τέσσερα μέρη τα οποία αντιστοιχούν στις 4 γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου). Οι ασκήσεις για την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου είναι κλειστού τύπου (π.χ. σωστό-λάθος, πολλαπλή επιλογή ή ανοιχτού τύπου με τη μορφή κυρίως σημειώσεων. Η ανάπτυξη των εξεταστικών θεμάτων γίνεται από τους ερευνητές του Τμήματος, το είδος των κειμένων και η θεματολογία τους βασίζεται σε αυθεντικά κείμενα τα οποία υπόκεινται σε ελεγχόμενη επεξεργασία προκειμένου να είναι κατάλληλα για το επίπεδο ελληνομάθειας στο οποίο εξετάζονται οι υποψήφιοι. Η καταλληλότητα του επιπέδου ελέγχεται και με το λογισμικό αξιολόγησης του βαθμού αναγνωσιμότητας κειμένων με βάση τους δείκτες Flesch Reading Ease, Flesch-Kincaid Grade Level, SMOG, και Flesch Fog Index.

Αξιολόγηση

Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από έμπειρους βαθμολογητές στο ΚΕΓ. Για την αντικειμενική και ενιαία βαθμολόγηση γίνονται σεμινάρια για τους βαθμολογητές πριν την έναρξη της βαθμολόγησης, όπου συζητούνται τα καθορισμένα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται τα γραπτά των υποψηφίων. Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη απόκλιση στην αξιολόγηση από τους δύο βαθμολογητές των γραπτών υπάρχει και τρίτη βαθμολόγηση. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται δύο μήνες μετά την ημέρα των εξετάσεων στις κεντρικές δομές των ΚΕΚ από τις οποίες ενημερώνονται οι υποψήφιοι. Τέλος, τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων αποστέλλονται τρεις μήνες μετά τη διενέργεια των εξετάσεων στις κεντρικές δομές των ΚΕΚ από τις οποίες μπορούν να τα προμηθευτούν οι υποψήφιοι.

[1] Με την από 5-7-2002 Σύμβαση-Πλαίσιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΚΕΓ, ανέλαβε τη διενέργεια των εξετάσεων Πιστοποίησης Ελληνομάθειας των καταρτιζομένων στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που υπέγραψαν σύμβαση και με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Αρχικά είχαν προγραμματιστεί δύο εξεταστικές περίοδοι για το 2003 αλλά ύστερα από αίτημα των Κ.Ε.Κ. και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους πραγματοποιήθηκαν πέντε στις ακόλουθες ημερομηνίες: 24 Μαΐου, 27 Σεπτεμβρίου, 22 Νοεμβρίου και 20 Δεκεμβρίου 2003 καθώς και 26 Ιουνίου 2004. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα Κ.Ε.Κ. δημιουργήθηκαν 30 εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις Μαΐου, 19 τον Σεπτέμβριο, 17 το Νοέμβριο, 4 το Δεκέμβριο 2003 και 2 τον Ιούνιο 2004. Συνολικά, στο πρόγραμμα πήραν μέρος 75 Κ.Ε.Κ. με 6.997 υποψήφιους από τους οποίους 6.633 εξετάστηκαν με ποσοστό επιτυχίας 78,64%. Αναλυτικά, το Μάιο 2003 συμμετείχαν 61 Κ.Ε.Κ. με 3.483 υποψήφιους και ποσοστό επιτυχίας 81,69%, τον Σεπτέμβριο 48 Κ.Ε.Κ. με 2.008 υποψήφιους και ποσοστό επιτυχίας 76,04%, το Νοέμβριο 38 Κ.Ε.Κ. με 1.328 υποψήφιους και ποσοστό επιτυχίας 74,88%, το Δεκέμβριο 8 Κ.Ε.Κ. με 106 υποψήφιους και ποσοστό επιτυχίας 74% και τον Ιούνιο 2004 συμμετείχαν 2 ΚΕΚ με 68 υποψήφιους.


Τελευταία ανανέωση: 24/01/2020 09:36