Αποτελέσματα για: "Υ*"

Βρέθηκαν 7 όροι [1 - 7]

Υποκειμενική βαθμολόγηση

Βλέπε λήμμα «subjective scoring».

Υποκειμενικότητα

Βλέπε λήμμα «subjectivity».

Υποκειμενικότητα της βαθμολόγησης

Βλέπε λήμμα «subjective scoring».

Υπολογισμός δείκτη αξιοπιστίας

Βλέπε λήμμα «reliability control».

Υπόλοιπες ενδιαφερόμενες ομάδες

Βλέπε λήμμα «stakeholders».

Υποψήφιος

Βλέπε λήμμα «test taker».

Ύστερος έλεγχος εγκυρότητας

Βλέπε λήμμα «a posteriori test validitation».