Αποτελέσματα για: "Τ*"

Βρέθηκαν 46 όροι [1 - 10]

Τ-test

Βλέπε λήμμα «t-test».

Τακτική κλίμακα

Βλέπε λήμμα «ordinal scale».

Ταλέντο

Βλέπε λήμμα «skill».

Ταυτόχρονο κύρος

Βλέπε λήμμα «concurrent validity».

Τελική αξιολόγηση

Βλέπε λήμμα «summative assessment/evaluation».

Τεστ

Βλέπε λήμμα «test».

Τεστ αντιστοιχίσεως

Βλέπε λήμμα «matching questions».

Τεστ αξιολόγησης δυνατοτήτων

Βλέπε λήμμα «aptitude test».

Τεστ αυξανόμενης δυσχέρειας

Βλέπε λήμμα «increasingly challenging test».

Τεστ γλωσσικής επάρκειας

Βλέπε λήμμα «language proficiency test(ing)».