Υψηλή αντίθεση

Εξετάσεις για Άτομα με Αναπηρία

Στο πλαίσιο της πράξης: «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» έχει οργανωθεί ένα ειδικό παραδοτέο έργο με τίτλο Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξεταστικών δοκιμασιών από απόσταση (κυρίως για ΑμεΑ).

Σκοπός του συγκριμένου έργου και της τεχνικής του υλοποίησης είναι η απρόσκοπτη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας, καθώς και στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας υποψηφίων και μαθητών με αναπηρία. Το έργο αυτό συμπληρώνει και είναι συναφές με το αντίστοιχο έργο για την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης σε ΑμεΑ.

Στο συγκεκριμένο περιβάλλον θα βρείτε:

  • τις ειδικές οδηγίες για τη συμμετοχή των υποψηφίων ΑμεΑ στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας
  • μελέτες που αφορούν τη διδασκαλία, εκμάθηση και αξιολόγηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε σχέση με άτομα με αναπηρία
  • πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο που αφορά τα σχετικά ζητήματα
  • εφαρμογές των ΤΠΕ για τη διευκόλυνση του κοινού-στόχος

καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Τέλος, στο πλαίσιο του ειδικού αυτού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος έχει ενσωματωθεί εφαρμογή για την από απόσταση αξιολόγηση των υποψηφίων που το επιθυμούν.