Αποτελέσματα για: "Ο*"

Βρέθηκαν 11 όροι [1 - 10]

Ολική αξιολόγηση

Βλέπε λήμμα «holistic/global/impressionistic scoring».

Ολική εκτίμηση

Βλέπε λήμμα «holistic/global/impressionistic scoring».

Ολιστική βαθμολόγηση

Βλέπε λήμμα «holistic/global/impressionistic scoring».

Ολοτική δοκιμασία

Βλέπε λήμμα «integrative test(ing)».

Ομάδα σύγκρισης

Βλέπε λήμμα «reference group».

Ομοιογένεια

Βλέπε λήμμα «homogeneity».

Ομοιομορφία βαθμολογίας

Βλέπε λήμμα «scoring objectivity».

Ονομαστική κλίμακα

Βλέπε λήμμα «nominal scale».

Ονοματική κλίμακα

Βλέπε λήμμα «nominal scale».

Ονοματική κλίμακα αξιολόγησης

Βλέπε λήμμα «nominal rating scale».