Αποτελέσματα για: "Ρ*"

Βρέθηκαν 3 όροι [1 - 3]

Ρουμπρίκα

Βλέπε λήμμα «rubrics».

ρ του Spearman

Βλέπε λήμμα «spearman's rho».

Ρυθμιστική μεταβλητή

Βλέπε λήμμα «moderator».