Αποτελέσματα για: "H*"

Βρέθηκαν 9 όροι [1 - 9]

Halo effect

Αποτέλεσμα άλω. Γεωργούσης 1999:464.

*Επίδραση (της) άλω. Καψάλης 20023:557.

Επίδραση του φαινομένου της άλω. Χαρίσης 2006α:27.

Γενίκευση κρίσης/Σύνδρομο του φωτοστέφανου. Τοσονίδου 2013:46.

Φαινόμενο του φωτοστέφανου. Ραφτόπουλος & Θεοδοσοπούλου 2002:582

Hawthorne effect

Σύνδρομο Hawthorne. Δαρόπουλος 2006:1.

Heterogeneity

*Ανομοιογένεια. Τσοπάνογλου 20102:28, 135, 141.

Ετερογένεια.

Ετερομορφία. Τσομπάνογλου 2007:133.

High order/level questions

Ερωτήσεις υψηλού επιπέδου. Γιοκαρίνης 1988:27-30, 33-39. Ματσαγγούρας 1987:6, 13.

High-stakes examinations/test

Τεστ υψηλών οικονομικών συμφερόντων. Τσομπάνογλου 2007:17.

Histogram

Ιστόγραμμα. Δημητρόπουλος 20012:307. Κασσωτάκης 2010:236. Τσοπάνογλου 20102:159-160.

Holistic/global/impressionistic scoring

Γενική εντύπωση. Κασσωτάκης200110:246.

Γενική μέθοδος βαθμολόγησης. Γεωργούσης 1999:465.

Μέθοδος της ολικής εκτιμήσεως ή γενικής εντυπώσεως. Κασσωτάκης 200110:246.

Ολική αξιολόγηση. Δημητρόπουλος 19984:161.

Ολική εκτίμηση. Κασσωτάκης 200110:246.

Ολιστική βαθμολόγηση. Ηλιοπούλου 2007:1.

Συνθετική αξιολόγηση. Βαλσαμάκη-Ράλλη 1979:86. Καψάλης 20023:563.

Συνθετική μέθοδος. Βαλσαμάκη-Ράλλη 1979:86-87.

Συνολική μέθοδος βαθμολόγησης. Γεωργούσης 1999:465.

Σφαιρική αξιολόγηση. Γιοκαρίνης 1988:195.

*Σφαιρική βαθμολόγηση. Ηλιοπούλου 2007:1.

Homogeneity

Ομοιογένεια.

Hypothesis

Ερευνητική υπόθεση. Τσοπάνογλου 20102:60.