Αποτελέσματα για: "Σ*"

Βρέθηκαν 47 όροι [1 - 10]

Σημαντικότητα του τεστ

Βλέπε λήμμα «significance test(ing)».

Σκοπός ενός τεστ

Βλέπε λήμμα «test purpose».

Σταδιακή αξιολόγηση

Βλέπε λήμμα «formative assessment/evaluation».

Σταθερή απόκλιση

Βλέπε λήμμα «standard deviation».

Σταθερό σφάλμα μέτρησης

Βλέπε λήμμα «standard error of measurement».

Σταθεροί βαθμοί

Βλέπε λήμμα «z (-) score(s)».

Στάθμιση

Βλέπε λήμμα «standardization».

Σταθμισμένα τεστ

Βλέπε λήμμα «standardised test».

Στάση

Βλέπε λήμμα «attitude».

Στατιστική εγκυρότητα

Βλέπε λήμμα «statistical validity».