Αποτελέσματα για: "Α*"

Βρέθηκαν 88 όροι [1 - 10]

Αθροιστική αξιολόγηση

Βλέπε λήμμα «summative assessment/evaluation».

Ακατέργαστη βαθμολογία

Βλέπε λήμμα «raw score(s)».

Ακατέργαστος βαθµός

Βλέπε λήμμα «raw score(s)».

Ακρίβεια

Βλέπε λήμμα «accuracy».

Άμεση αξιολόγηση

Βλέπε λήμμα «direct test(ing)».

Άμεση αποτίμηση

Βλέπε λήμμα «authentic assessment».

Ανάγνωση για εντοπισμό συγκεκριμένων πληροφοριών

Βλέπε λήμμα «scanning».

Ανάγνωση για την κατανόηση του γενικού θέματος του κειμένου

Βλέπε λήμμα «skimming».

Αναγνωσιμότητα

Βλέπε λήμμα «readability».

Ανάδραση

Βλέπε λήμμα «feedback».