Αυτοαξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων

Από τον υποψήφιο, ανάλογα με το επίπεδο, απαιτείται:

  • να μπορεί να αναπτύσσει τις ιδέες του γύρω από θέματα του ενδιαφέροντός του ή να μπορεί να διηγείται και να συνομιλεί με τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τις γλωσσικές συμβάσεις
  • να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες γλωσσικές πράξεις για να εκφράσει επιθυμία, απορία, ευχαρίστηση, για να ζητήσει και να δώσει διάφορες πληροφορίες κτλ., χρησιμοποιώντας πάντα το κατάλληλο ύφος στο κατάλληλο γλωσσικό περιβάλλον και μέσα στις κατάλληλες κοινωνικοπολιτιστικές καταστάσεις
  • να κάνει σαφείς τις προθέσεις του
  • να μπορεί να επιχειρηματολογεί και να αντικρούει επιχειρήματα με γλώσσα φυσική, δυναμική, πλούσια και σαφή.

Στον πίνακα αυτοαξιολόγησης που ακολουθεί παρουσιάζονται οι γλωσσικές ικανότητες του χρήστη της γλώσσας ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Οι γλωσσικές ικανότητες αφορούν τις εξεταζόμενες δεξιότητες: Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου, Κατανόηση Προφορικού Λόγου και Παραγωγή Προφορικού Λόγου. Πρόκειται για έναν συνολικό πίνακα ικανοτήτων που πρέπει να έχει ο χρήστης της Ελληνικής. Μπορείτε να τον εκτυπώσετε, να τον διαβάσετε και να σημειώσετε τι μπορείτε να κάνετε.

Πως θα συμμετέχω στις εξετάσεις

Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα εξεταστικά κέντρα και όχι στο ΚΕΓ από τις αρχές Φεβρουαρίου ως και το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Ημερομηνίες Εξετάσεων

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψήφιους από τα οικεία εξεταστικά κέντρα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ενώ οι τίτλοι της πιστοποίησης απονέμονται στους επιτυχόντες πάλι από τα οικεία εξεταστικά κέντρα στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κανονισμοί συμμετοχής στις εξετάσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν:
• τον κωδικό τους αριθμό που αναγράφεται στην ταυτότητα υποψηφίου που λαμβάνουν με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους.
• τις ημερομηνίες, τις ώρες των εξετάσεων και τις αίθουσες στις οποίες εξετάζονται
• ότι οφείλουν να είναι στην αίθουσα των εξετάσεων το λιγότερο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη της κάθε εξέτασης. Αν καθυστερήσουν και έχει αρχίσει η εξέταση της κατανόησης προφορικού λόγου, δεν επιτρέπεται να πάρουν μέρος στις εξετάσεις
• ότι πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς τους (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.), το οποίο να επιδεικνύουν όταν τους το ζητά ο επιτηρητής
• ότι δεν επιτρέπεται να έχουν μέσα στην αίθουσα των εξετάσεων λεξικό, βιβλία, χαρτιά και γενικά οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εκτός από στιλό, μολύβι και σβηστήρα
• ότι πρέπει να γράφουν τις απαντήσεις τους με μπλε ή μαύρο στιλό. Μολύβι μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο στο πρόχειρο. Σημειώνεται επίσης ότι οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο κεφαλαία γράμματα στις απαντήσεις τους
• ότι ως πρόχειρο μπορούν να χρησιμοποιούν τις κενές σελίδες στο πίσω μέρος των εξεταστικών τετραδίων. Οι πρόχειρες σημειώσεις καλό είναι να διαγράφονται πριν από την παράδοση του εξεταστικού τετραδίου
• ότι απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Μπορούν να διαγράφουν τα λάθη με μία γραμμή
• ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται να μιλούν και να ενοχλούν τους συνυποψήφιους τους
• ότι πρέπει να γράφουν το όνομά τους και τον κωδικό τους αριθμό πολύ καθαρά στα εξεταστικά τετράδια
• ότι πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τα θέματα, τις εισαγωγικές οδηγίες και ν’ απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις στη χρονική διάρκεια που δίνεται για κάθε δεξιότητα
• ότι για τις γραπτές εξετάσεις υπάρχουν δύο εξεταστικά τετράδια. Στο πρώτο περιέχεται η εξέταση για την κατανόηση προφορικού λόγου και την κατανόηση γραπτού λόγου και στο δεύτερο η εξέταση για την παραγωγή γραπτού λόγου
• ότι αν το εξεταστικό τετράδιο που παίρνουν είναι διαφορετικό, έχει παραλείψεις, δεν είναι τυπωμένο καλά ή έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, πρέπει να ζητούν από τον επιτηρητή άλλο αντίτυπο
• ότι κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων δε γίνεται διάλειμμα και ότι δεν μπορούν ν’ αποχωρήσουν από την αίθουσα πριν από το τέλος των εξετάσεων. Μπορούν να βγουν από την αίθουσα μόνο για σοβαρό λόγο και μόνο αν συνοδεύονται από τον επιτηρητή τους.
Αν κάποιος από τους υποψήφιους παραβιάσει τους παραπάνω κανόνες είναι πιθανό, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματός του, ν’ ακυρωθεί η εξέτασή του και να θεωρηθεί αποτυχών.

Πληροφορίες

Τι πρέπει να προσέξω

Εξετάσεις για ΑμεΑ

Στο πλαίσιο της πράξης: «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» έχει οργανωθεί ένα ειδικό παραδοτέο έργο με τίτλο Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξεταστικών δοκιμασιών από απόσταση (κυρίως για ΑμεΑ).

Σκοπός του συγκριμένου έργου και της τεχνικής του υλοποίησης είναι η απρόσκοπτη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας, καθώς και στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας υποψηφίων και μαθητών με αναπηρία. Το έργο αυτό συμπληρώνει και είναι συναφές με το αντίστοιχο έργο για την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης σε ΑμεΑ.

Στο συγκεκριμένο περιβάλλον θα βρείτε:

  • τις ειδικές οδηγίες για τη συμμετοχή των υποψηφίων ΑμεΑ στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας
  • μελέτες που αφορούν τη διδασκαλία, εκμάθηση και αξιολόγηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε σχέση με άτομα με αναπηρία
  • πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο που αφορά τα σχετικά ζητήματα
  • εφαρμογές των ΤΠΕ για τη διευκόλυνση του κοινού-στόχος

καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Τέλος, στο πλαίσιο του ειδικού αυτού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος έχει ενσωματωθεί εφαρμογή για την από απόσταση αξιολόγηση των υποψηφίων που το επιθυμούν.


Τελευταία ανανέωση: 26/09/2022 12:08