Αποτελέσματα για: "Κ*"

Βρέθηκαν 41 όροι [1 - 10]

Κλίμακα

Βλέπε λήμμα «scale».

Καθήκον

Βλέπε λήμμα «task».

Καθορισμός αξιοπιστίας

Βλέπε λήμμα «reliability control».

Κανονική κατανομή

Βλέπε λήμμα «normal distribution».

Καταλληλότητα

Βλέπε λήμμα «appropriateness».

Κατάλογος ελέγχου

Βλέπε λήμμα «checklist».

Κατάλογος κριτηρίων αξιολόγησης

Βλέπε λήμμα «rubrics».

Κατάλογος κριτηρίων ελέγχου

Βλέπε λήμμα «checklist».

Κατανομή

Βλέπε λήμμα «distribution».

Κατασκεύασμα

Βλέπε λήμμα «construct».