Αποτελέσματα για: "Χ*"

Βρέθηκαν 5 όροι [1 - 5]

Χαρτοφυλάκιο αξιολόγησης

Βλέπε λήμμα «portfolio (assessment)».

Χαρτοφυλάκιο αξιών

Βλέπε λήμμα «portfolio (assessment)».

Χαρτοφυλάκιο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή

Βλέπε λήμμα «portfolio (assessment)».

Χάσμα πληροφορίας

Βλέπε λήμμα «information gap».

Χρήση του Η/Υ για γλωσσική αξιολόγηση