Διδακτικές προτάσεις

Το ηλεκτρονικό περιβάλλον επιτρέπει την ενημέρωση και επιμόρφωση από απόσταση διδασκόντων την ελληνική ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα σε θέματα διδασκαλίας ειδικά για την προετοιμασία των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας. Με ειδικές ρυθμίσεις είναι δυνατή και η σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των μεντόρων και των διδασκόντων, η παραγωγή και η διανομή εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση πολυμέσων, η δημιουργία ασκήσεων, και ειδικές λειτουργίες για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η ανανέωση και ο εμπλουτισμός του υλικού, θα είναι συνεχής και θα βασίζεται στην ανατροφοδότηση που θα λαμβάνεται από τους διδάσκοντες-μαθητές.

Σκοπός του έργου είναι, μέσω του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, με σύγχρονη και ασύγχρονη διάδραση να ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί με ελεύθερη πρόσβαση σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία της ελληνικής με το κατάλληλα ανεπτυγμένο υλικό που εκτός των κειμένων θα περιέχει και βιντεοσκοπημένες καλές διδακτικές πρακτικές. Με τον τρόπο αυτόν θα είναι δυνατό να ενημερωθεί ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών και να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό η προετοιμασία των υποψηφίων.

Επιλέξτε δεξιότητα ή τύπο διδασκαλίας