Αποτελέσματα για: "Ε*"

Βρέθηκαν 131 όροι [1 - 10]

Έλεγχος δυσκολίας και διακριτικότητας των «items» ενός test

Βλέπε λήμμα «item analysis».

Εαυτοαντίληψη

Βλέπε λήμμα «self value/perception/concept/image».

Εγκυρότητα

Βλέπε λήμμα «validity».

Εγκυρότητα (της) διακριτικής ικανότητας

Βλέπε λήμμα «discriminant validity».

Εγκυρότητα (της) συμφωνίας

Βλέπε λήμμα «agreement validity».

Εγκυρότητα απάντησης

Βλέπε λήμμα «response validity».

Εγκυρότητα απόκλισης

Βλέπε λήμμα «discriminant validity».

Εγκυρότητα απόκλισης

Βλέπε λήμμα «divergent validity».

Εγκυρότητα βαθμολόγησης

Βλέπε λήμμα «scoring validity».

Εγκυρότητα δομής

Βλέπε λήμμα «construct validity».