Αποτελέσματα για: "Δ*"

Βρέθηκαν 58 όροι [1 - 10]

Δείγμα

Βλέπε λήμμα «sample».

Δειγματοληπτικό σφάλμα

Βλέπε λήμμα «sampling error».

Δειγματοληψία

Βλέπε λήμμα «sampling».

Δείκτης (συνάφειας) Pearson

Δείκτης διάκρισης

Βλέπε λήμμα «discrimination index».

Δείκτης διακριτικής ικανότητας

Βλέπε λήμμα «discrimination index».

Δείκτης διακριτικότητας

Βλέπε λήμμα «discrimination index».

Δείκτης διακριτικότητας ερώτησης εξεταστικής δοκιμασίας

Βλέπε λήμμα «discrimination index».

Δείκτης διακριτότητας

Βλέπε λήμμα «discrimination index».

Δείκτης δυσκολίας

Βλέπε λήμμα «difficulty index».