Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητος χρήστης, με μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας συγκριτικά με τον υποψήφιο του επιπέδου Β1. Έχει βελτιώσει τις ήδη ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα προηγούμενα επίπεδα και αυτό του δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ακρίβεια στη χρήση της γλώσσας. Προχωράει λίγο περισσότερο από το να είναι γλωσσικά αυτοδύναμος, έχει επίγνωση των λαθών του, διορθώνει τυχόν παραδρομές και αναπτύσσει ικανότητα συνεχούς λόγου.

Γενικός Εκπαιδευτικός Στόχος

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα με ευχέρεια και αυθορμητισμό, έτσι ώστε η επικοινωνία του με τους φυσικούς ομιλητές να γίνεται χωρίς πίεση και δυσκολία. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τις κύριες ιδέες πάνω σε συγκεκριμένα, αλλά και αφηρημένα θέματα και να χειρίζεται, επίσης, πιο τεχνικά θέματα που ανήκουν στην περιοχή της ειδίκευσής του. Πρέπει να παράγει λόγο με σαφήνεια και λεπτομέρεια πάνω σε ευρύ πεδίο θεμάτων και να εξηγεί μία άποψη πάνω σε ένα θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων επιλογών.

Επίσης , σε αυτό το επίπεδο ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται με μεγαλύτερη ευελιξία και ετοιμότητα τις καταστάσεις καθημερινών συναλλαγών, όταν αυτές παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα ή παίρνουν μια αναπάντεχη τροπή.

Ακόμη, ο υποψήφιος σε αυτό το επίπεδο πρέπει να γνωρίζει και να είναι σε θέση να συμπεριφέρεται κατάλληλα, σύμφωνα με τις κοινωνικές συνήθειες, γλωσσικές και μη γλωσσικές (γλωσσικές μορφές ευγενείας, βαθμός επισημότητας ή οικειότητας, χειρονομίες, φυσική απόσταση και φυσική επαφή κτλ.). Πρέπει να είναι εξοικειωμένος με βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού (συνθήκες διαβίωσης, κοινωνική ζωή, βασικές αξίες κτλ.), να έχει επίγνωση των πολιτιστικών διαφορών και των σχετικών συνηθειών και εθίμων, καθώς και των παρεξηγήσεων που είναι δυνατό να δημιουργηθούν από αυτές τις διαφορές. Και φυσικά πρέπει να έχει επίγνωση των κυριοτέρων κοινωνικοπολιτισμικών διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στη δική του κοινωνία και νοοτροπία και αυτήν των φυσικών ομιλητών της ελληνικής γλώσσας.        

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει εκτενή κείμενα προφορικού λόγου και διαλέξεις και να παρακολουθεί ακόμη και σύνθετη ανάπτυξη επιχειρημάτων, εφόσον το θέμα είναι σχετικά οικείο ή έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και προγράμματα επικαιρότητας, καθώς επίσης και συζητήσεις μεταξύ τεσσάρων τουλάχιστον φυσικών ομιλητών.

Τα κείμενα προφορικού λόγου πρέπει να είναι σχετικά με τις καταστάσεις επικοινωνίας και τα θέματα που περιγράφονται σ’ αυτό το επίπεδο. Για την κατανόησή τους χρειάζεται να παράγονται σε κανονικό ρυθμό ομιλίας και με στοιχεία προφοράς τοπικής ή κοινής, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους μορφωμένους ομιλητές της κοινής νέας ελληνικής οποιασδήποτε περιοχής και να μην παρουσιάζουν διαλεκτικά χαρακτηριστικά. Η κατανόηση πρέπει να είναι δυνατή ακόμη και αν παράγονται σε κάπως πιο θορυβώδες περιβάλλον ή παρουσιάζουν ελαφριά ηχητική παραμόρφωση, ιδιαίτερα όταν το μήνυμα είναι οικείο ή αναμενόμενο.

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει φωνητικά άγνωστες λέξεις και να τις συγκρατεί, ώστε να ρωτάει αργότερα για τη σημασία ή την ορθογραφία τους, να χρησιμοποιεί βοηθητικές στρατηγικές κατανόησης όπως να αντλεί πληροφορίες από τον τόνο της φωνής, την έμφαση, τις παύσεις κτλ.

Κατανόηση γραπτού λόγου

Τα κείμενα γραπτού λόγου που πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί ο υποψήφιος πρέπει να είναι σχετικά με τις καταστάσεις και τις θεματικές περιοχές που περιγράφονται σ’ αυτό το επίπεδο, να έχουν μια σαφή νοηματική και γλωσσική δομή, οι πληροφορίες που περιέχουν να είναι εμφανείς και να απαιτείται σχετικά λίγη προσπάθεια ερμηνευτικής υπόθεσης, να εμφανίζονται σε προσιτή μορφή (δηλαδή να είναι καθαρά είτε είναι χειρόγραφα είτε τυπωμένα) και όπου χρειάζεται να δίνονται τίτλοι, παράγραφοι, εικόνες, κτλ.

Επίσης, ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να εντοπίζει άλλοτε την ουσία και άλλοτε τις σχετικές λεπτομέρειες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του ή την περίσταση. Πρέπει να αναγνωρίζει την πρόθεση και το σκοπό αποσπασμάτων που προέρχονται από πηγές όπως εφημερίδες, περιοδικά, κανονισμούς, επίσημα γράμματα και αναφορές. Πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλες στρατηγικές κατανόησης, όπως να διακρίνει τα κύρια από τα δευτερεύοντα σημεία, να διακρίνει το κύριο θέμα από το σχόλιο, να αντλεί πληροφορίες από άλλα στοιχεία όπως είναι οι τίτλοι, η εικονογράφηση, τα τυπογραφικά τεχνάσματα, να κατανοεί το νόημα από τα συμφραζόμενα, ανεξάρτητα από την παρουσία άγνωστων γλωσσικών στοιχείων.

Παραγωγή γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα για παραγωγή περιγραφικού και αφηγηματικού λόγου με λογική σαφήνεια και ακρίβεια, πάνω σε θέματα που αναφέρονται σε προσωπικές και καθημερινές εμπειρίες και είναι σχετικά με τις επικοινωνιακές καταστάσεις και τις θεματικές περιοχές αυτού του επιπέδου. Πρέπει να είναι σε θέση να γράφει μία αναφορά, όπου να ενημερώνει ή να αιτιολογεί, να υποστηρίζει ή να αντικρούει μια συγκεκριμένη άποψη, αναπτύσσοντας και διατυπώνοντας επιχειρήματα με λογική δομή και συνοχή, να γράφει γράμματα στα οποία μπορεί να τονίζει τη σημασία γεγονότων και εμπειριών.

Παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να συνομιλεί με σχετική ευχέρεια και αυθορμητισμό πάνω σε θέματα που είναι σχετικά με τις καταστάσεις επικοινωνίας και τις θεματικές περιοχές που περιγράφονται σ’ αυτό το επίπεδο και να εκφράζει τις προσωπικές του ιδέες, τις ανάγκες και τις προθέσεις του με ακρίβεια. Επίσης, πρέπει να έχει την ικανότητα για παραγωγή μικρής έκτασης συνεχούς λόγου με συνοχή υποστηρίζοντας την άποψή του με επιχειρήματα.

Ακόμη πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές και στρατηγικές, προκειμένου να ανταποκριθεί σε καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις δικές του γλωσσικές ή μη γλωσσικές ικανότητες, όπως να εξασφαλίζει τη συνεργασία των συνομιλητών του για να καλύπτει τα γλωσσικά κενά που τυχόν έχει ή να λυθούν προβλήματα επικοινωνίας που μπορεί να υπάρξουν, να  επικαλείται την ανοχή των συνομιλητών του για τους περιορισμούς που έχει στη χρήση της ελληνικής και να χρησιμοποιεί στρατηγικές για να περάσει το μήνυμά του, παρά την ενδεχόμενη γλωσσική ανεπάρκεια.

Ως προς τις γλωσσικές λειτουργίες, ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να τις επιτελεί με άνεση και ευχέρεια, καθώς σε αυτό το επίπεδο κατέχει ένα διευρυμένο λεξιλόγιο, πλουσιότερες γλωσσικές δομές και έχει μεγαλύτερη επίγνωση του κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος.

Καταστάσεις Επικοινωνίας

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις καταστάσεις επικοινωνίας που έχουν οριστεί για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1 και επιπλέον στις καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω. Έχοντας πλουσιότερο γλωσσικό υπόβαθρο και ευρύτερο λεξιλόγιο, πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζει τις ανάγκες και τις προθέσεις του με μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ η ανάγκη του για ενισχυτικές στρατηγικές, αν και υπαρκτή ακόμη, είναι ωστόσο μικρότερη.

Προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι

Αναγνώριση ταυτότητας

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση όχι μόνο να δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα του ατόμου του μιλώντας για τα ενδιαφέροντά του, τα σχέδιά του, τα όνειρά του, τις προσδοκίες του, τι τον ευχαριστεί και τι τον ενοχλεί, αλλά και να προσπαθεί να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του συνομιλητή του, κάνοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις. Ακόμη πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με το χώρο της επαγγελματικής του απασχόλησης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της δουλειάς του και της δουλειάς του συνομιλητή του.

Κατοικία, διαμονή

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να ζητάει στην Ελλάδα πληροφορίες  από τουριστικά γραφεία για τις δυνατότητες και το είδος διαμονής. Κατά την άφιξή του σε ξενοδοχείο ή ξενώνα να μπορεί να διευκρινίζει τις λεπτομέρειες παραμονής του, να διατυπώνει παράπονα, αν υπάρχουν, και να εξασφαλίζει καλύτερες υπηρεσίες. Σε περίπτωση παράτασης της διαμονής του ή αναγκαστικής αναχώρησής του πριν από την καθορισμένη ημερομηνία, πρέπει να είναι σε θέση να διευθετεί το πρόβλημα που τυχόν θα δημιουργηθεί.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει κατοικία για παραμονή μεγάλης διάρκειας, πρέπει να είναι σε θέση να ζητάει πληροφορίες γραπτά ή προφορικά για τους όρους ενοικίασης και τι περιλαμβάνει το ενοίκιο. Πρέπει να μπορεί να συνδιαλέγεται με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού για τη λύση πρακτικών θεμάτων, όπως για να κανονίσει τη μετακόμιση και εγκατάστασή του στη νέα του κατοικία.

Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση   

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να ζητάει πληροφορίες για τις ώρες παράστασης ή προβολής, για τις θέσεις και την τιμή τους ή να εξασφαλίζει εκ των προτέρων εισιτήρια. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεται να επισκεφτεί ένα κέντρο διασκέδασης, πρέπει να μπορεί να ζητάει πληροφορίες για το είδος διασκέδασης που προσφέρεται, την ώρα έναρξης και λήξης του προγράμματος και να είναι σε θέση να κλείνει τραπέζι εκ των προτέρων.

Κοινωνικές σχέσεις

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνικής ζωής και να μπορεί να προγραμματίζει και να πραγματοποιεί διάφορες δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλους.

Συγκεκριμένα, ως οικοδεσπότης πρέπει να είναι σε θέση να κάνει μια πρόσκληση προφορικά ή γραπτά, να συστήνει τους καλεσμένους του, να ανταλλάσσει απόψεις πάνω σε προσωπικά ή κοινωνικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος, να ακολουθεί τις κοινωνικές συνήθειες και να ασκεί την ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά.

Ως προσκεκλημένος ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να δέχεται ή να αρνείται με τον κατάλληλο τρόπο μια πρόσκληση, να ακολουθεί τις κοινωνικές συνήθειες στην ανάλογη περίπτωση, προσφέροντας λουλούδια, γλυκά ή κάποιο δώρο κατά την άφιξή του και να εκφράζει τις ευχαριστίες του στους οικοδεσπότες για τη φιλοξενία που του πρόσφεραν κτλ.

Ακόμη, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να συζητά και να αποφασίζει με τους συνομιλητές του την έξοδό τους σε κάποιο κέντρο, να κάνει κράτηση, να κερνά και να δέχεται ένα κέρασμα κτλ.

Υγεία, κατάσταση του οργανισμού

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει τις συμβουλές και τις οδηγίες για θεραπεία ενός ειδικού και να κανονίζει ραντεβού με το κατάλληλο τμήμα του νοσοκομείου ή το γιατρό. Ακόμη, πρέπει να είναι σε θέση να συζητά κάποιο πρόβλημα μικροαδιαθεσίας με το φαρμακοποιό, να ζητά το κατάλληλο φάρμακο και να καταλαβαίνει τις οδηγίες λήψης του φαρμάκου.

Καθημερινή ζωή

Δραστηριότητες έξω από το σπίτι
Αγορά

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να ζητάει πληροφορίες από τον υπάλληλο του καταστήματος σχετικά με τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα κάποιου είδους ή προϊόντος, να διαπραγματεύεται την τιμή, να ενημερώνεται για τους όρους αγοράς,  να επιστρέφει ένα ελαττωματικό, ακατάλληλο ή ανεπιθύμητο προϊόν και να ζητάει την αντικατάστασή του ή την επιστροφή των χρημάτων.

Διατροφή

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να ακολουθεί συνταγές και προφορικές οδηγίες, να κάνει ερωτήσεις και να καταλαβαίνει τις εξηγήσεις σχετικά με το είδος φαγητού και τη διαδικασία προετοιμασίας, να μπορεί να παραγγέλνει φαγητό τηλεφωνικώς και να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις προτιμήσεις του, αλλά και να καταλαβαίνει τις διευκρινίσεις ως προς τις δυνατότητες διανομής, να εκφράζει παράπονα για την ποιότητα του φαγητού, την καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση, τις υψηλές τιμές κτλ.

Σχολείο, εκπαίδευση

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να παίρνει πληροφορίες από διαφημιστικά έντυπα για ινστιτούτα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολές και να ακολουθεί τις διαδικασίες εγγραφής, να καταλαβαίνει τους κανονισμούς λειτουργίας και να ανταποκρίνεται σ’ αυτούς και φυσικά να μπορεί να παρακολουθεί διδασκαλία στην ελληνική γλώσσα.

Ο  υποψήφιος ως γονέας πρέπει να είναι σε θέση να ζητά πληροφορίες για δυνατότητες και επιλογές που μπορεί να έχει ως προς τη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση (π.χ. είδη σχολείων, προϋποθέσεις εγγραφής, κόστος, ημερομηνία έναρξης και λήξης σχολικών προγραμμάτων, διάρκεια μαθημάτων, γραφική ύλη, βιβλία ή άλλο βοηθητικό υλικό που απαιτείται κτλ.), να εξασφαλίζει την καθημερινή προσέλευση των παιδιών στο σχολείο, να καταλαβαίνει αναφορές / ελέγχους σχετικά με την πρόοδο των παιδιών του και να συζητά με τους καθηγητές για τυχόν προβλήματα ή για την πρόοδο των παιδιών του.

Επαγγελματικός χώρος

Ο υποψήφιος ως προσωρινός ή μόνιμος κάτοικος πρέπει να έχει την ικανότητα να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκτήσει άδεια εργασίας και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του είναι απαραίτητο, να υποβάλλει αίτηση, να παίρνει μέρος σε συνέντευξη και να δίνει πληροφορίες για τα επαγγελματικά του προσόντα και την πείρα του. Πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει και να ακολουθεί τη διαδικασία πρόσληψης, να επικοινωνεί κατάλληλα με τους ανωτέρους του, τους συναδέλφους και τους κατωτέρους του, να αναφέρει ένα ατύχημα που του συνέβη και να ζητά αποζημίωση, να ενημερώνεται για ό,τι γίνεται μέσα στο χώρο εργασίας του και να χρησιμοποιεί τις κοινωνικές παροχές.

Δημόσιες υπηρεσίες

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να ελέγχει οποιαδήποτε κατάσταση δημιουργείται στην επαφή του με διοικητικούς υπαλλήλους. Πρέπει να μπορεί να ζητά διευκρινίσεις, να καταλαβαίνει τις ερωτήσεις και να δίνει τις απαιτούμενες απαντήσεις σε τμήματα όπως το τμήμα αλλοδαπών (διάρκεια της παραμονής του και τον σκοπό της επίσκεψής του), το τελωνείο (δήλωση φορολογήσιμων ειδών, περιεχόμενο αποσκευών), έλεγχος αεροδρομίων/σταθμών, αστυνομία, τροχαία (στοιχεία για αντικείμενα που χάθηκαν ή κλάπηκαν, τις προθέσεις των πράξεών του, να απολογείται και να ζητά κατανόηση σε περίπτωση μικρών παραβάσεων των κανονισμών), τράπεζες (απώλεια πιστωτικής κάρτας, είδη λογαριασμών), ταχυδρομείο (άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται, εξόφληση λογαριασμών και να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιεί),οργανισμός τηλεπικοινωνιών (να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός) κτλ.

Μετακίνηση/ταξίδια

Ο υποψήφιος, αν χρησιμοποιεί για τη μετακίνησή του μέσα δημόσιας χρήσης πρέπει να μπορεί να πληροφορείται όλα τα σχετικά με τη μετακίνησή του (κόστος, συνθήκες ταξιδίου, σημείο αναχώρησης, κράτηση θέσεων, δήλωση απώλειας αποσκευών, προμήθεια καρτών ή εισιτηρίων διαρκείας στις αστικές μετακινήσεις του).

Αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί ιδιωτικό μέσο μεταφοράς, πρέπει να είναι σε θέση να καλεί ταξί τηλεφωνικά, να αναφέρει μηχανικές βλάβες του αυτοκινήτου του και να εξασφαλίζει την επισκευή του και να χειρίζεται τα προβλήματα που δημιουργούνται σε περίπτωση ατυχήματος.

Λεξιλόγιο

Το λεξιλόγιο που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου, εκτός αυτών που κατέχει από τα προηγούμενα επίπεδα (Α1, Α2, Β1), περιλαμβάνει λέξεις, ιδιωτισμούς και καθημερινές εκφράσεις της καθομιλουμένης με κάποια λόγια στοιχεία. απαραίτητα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες κατανόησης και παραγωγής λόγου, όπως προκύπτει από τις γλωσσικές λειτουργίες και τις καταστάσεις επικοινωνίας που έχουν περιγραφτεί σ’αυτό το επίπεδο.

Γενικά, η ακρίβεια της χρήσης του λεξιλογίου πρέπει να είναι υψηλή, ίσως με εσφαλμένη επιλογή λέξεων μερικές φορές, χωρίς αυτό όμως να εμποδίζει την επικοινωνία του με τους συνομιλητές του και την ικανοποίηση των αναγκών του.

Φωνητική

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εντοπίσει τους φθόγγους της νεοελληνικής που διαφέρουν από τη μητρική του γλώσσα και να προσπαθεί να τα αποδίδει σωστά, για παράδειγμα ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην προφορά των ουρανικών της ελληνικής  (κ, γκ, χ, γ), των ρινικών (μ, ν) και του υγρού (λ) όταν ακολουθούν οι φθόγγοι / e / και  / i/.

Ακόμη πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

  • συμφωνικά συμπλέγματα:   σχ / σκ       π.χ.     σκάρα/σχάρα
  • ρινικά συμπλέγματα ως προς την προφορά: π.χ.     αμπέλι, αγκαλιά    αλλά    σύμπτωμα, μέντα, τσιμέντο
  • παράλληλους φωνητικούς τύπους    π.χ.   ζημιά-ζημία, θείος-θειος, γενεά-γενιά κτλ.
  • σημασιολογικά ζεύγη      π.χ.       δουλειά/δουλεία

Κοινωνιοπολιτισμική Ικανότητα

Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου πρέπει να είναι ήδη γνώστης των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής κοινωνίας συγκρινόμενης με την κοινωνία της ιδιαίτερης πατρίδας του, όπως αυτές αναλύονται στα προηγούμενα επίπεδα. Αυτή η γνώση του δίνει τη δυνατότητα να εκφράζεται με αυτοπεποίθηση και κατάλληλα σε κάθε περίσταση, διατηρώντας σχέσεις με τους φυσικούς ομιλητές της ελληνικής.

Ακόμη, πρέπει να είναι γνώστης των διαφορών της γλώσσας που χρησιμοποιούν οι φυσικοί ομιλητές ανάλογα με την περίσταση, τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των ομιλητών, ξεκινώντας από την οικειότητα και φτάνοντας μέχρι την επισημότητα.


Τελευταία ανανέωση: 05/03/2020 11:57