Χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης ο διδάσκων μπορεί να αποκτήσει μια αδρομερή εικόνα για την επίδοση των μαθητών του στην παραγωγή γραπτού λόγου. Όπως φαίνεται στις κλίμακες των συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης, η βαθμολόγηση των παραγωγών γραπτού λόγου στα χαμηλά επίπεδα (Α1, Α2, Β1) γίνεται με άριστα το 25, ενώ στα υψηλά επίπεδα (Β2, Γ1, Γ2) με άριστα το 20. Μία παραγωγή γραπτού λόγου πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της συνολικής βαθμολογίας για να θεωρηθεί επιτυχής.


Τελευταία ανανέωση: 24/10/2019 11:54