Γενικός Εκπαιδευτικός Στόχος

Η επιδίωξη του αναλυτικού εξεταστικού προγράμματος είναι να καθορίσει εκείνα τα γλωσσικά στοιχεία των οποίων ο έλεγχος θα αποδείξει την ανάπτυξη και καλλιέργεια των τεσσάρων γλωσσικών επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, δηλαδή την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι συνήθως η κατανόηση (αναγνωστική ή ακουστική) από μόνη της δεν οδηγεί σε καμιά παραγωγή∙ παραμένει πράξη σιωπηρή, εσωτερική (Βάμβουκας 2001: 226-232)[1]. Ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει το βαθμό της γλωσσικής κατανόησης με δραστηριότητες παραγωγής, π.χ. να ανακαλέσει κάτι που άκουσε ή διάβασε, να απομονώσει και να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες πληροφορίες, να το συνοψίσει ή να το αναπτύξει, να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε τις παρακάτω δεξιότητες ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αντίθετα, η μία συμπληρώνει την άλλη και, ειδικά, σε συνθήκες αξιολόγησης, η επίδοση στην κατανόηση αποδεικνύεται με παραγωγικές δραστηριότητες και αντίθετα οι παραγωγικές δραστηριότητες βασίζονται πολλές φορές στην κατανόηση.

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Ο ενήλικας υποψήφιος για το επίπεδο Α1 αναμένεται να διαθέτει την ικανότητα να κατανοεί και να χρησιμοποιεί καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες καθώς και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών. Πρέπει να είναι σε θέση να συστηθεί και να συστήνει άλλους και να ρωτά και να απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Πρέπει να μπορεί να συνδιαλέγεται με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για τον εαυτό του και για οικεία πρόσωπα, να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες (αγορά αγαθών, επαφή με υπηρεσίες), να δημιουργεί και να διατηρεί κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές (συστάσεις, προσκλήσεις, ψυχαγωγία). Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί κατά κύριο λόγο προφορικά, κυρίως σε διαπροσωπικές επαφές, αλλά και σ’ αυτές στις οποίες απαιτείται η χρήση του τηλεφώνου ή των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

Κατά δεύτερο λόγο, όπου χρειάζεται, πρέπει να κατανοεί την ουσία ή/και σχετικές λεπτομέρειες κειμένων γραμμένων σε πολύ απλή και σαφή γλώσσα και με τον ίδιο τρόπο να εκφράζεται ο ίδιος γραπτά.

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος, ως ακροατής, πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει ακουστικά λέξεις, εκφράσεις και προτάσεις που αφορούν τον ίδιο, την οικογένεια και το άμεσο περιβάλλον του, τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα. Ο υποψήφιος στο επίπεδο αυτό πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει βασικές πληροφορίες σε δημόσιες ανακοινώσεις (σταθμοί, αεροδρόμια κτλ.), στην ακρόαση μιας εκπομπής στο ραδιόφωνο, ενός προγράμματος στην τηλεόραση, ή μιας ομιλίας, να μπορεί να κατανοήσει οδηγίες και να ακολουθήσει σύντομες απλές κατευθύνσεις. Ωστόσο, σ’ αυτό το επίπεδο, η κατανόηση εξαρτάται κατά πολύ από τις συνθήκες επικοινωνίας. Ο λόγος που θα ακούει ο υποψήφιος πρέπει να είναι καθαρός και συνειδητά αργός. Αν πρόκειται για ζωντανή ακρόαση, πρέπει να υπάρχουν παύσεις, επαναλήψεις και επαναδιατυπώσεις, όπου είναι απαραίτητο. Αν πρόκειται για ηχογραφημένο λόγο, το επίπεδο θορύβου και παρεμβολών από άλλες ηχητικές πηγές πρέπει να είναι χαμηλό. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα σημαντική είναι η χρήση οπτικών μέσων (χάρτες, σχέδια, εικονογραφημένες ιστορίες κτλ.) τα οποία διευκολύνουν την κατανόηση αλλά και προσδίδουν αυθεντικότητα και ρεαλισμό.

Στο επίπεδο αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να μπορεί ο υποψήφιος να  χρησιμοποιεί και στρατηγικές κατανόησης, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να εντοπίζει το βασικό νόημα όσων ακούει ακόμη και αν δεν κατέχει πλήρως τη γραμματική και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται.

Κατανόηση γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα γράμματα της αλφαβήτου, κεφαλαία και μικρά καθώς και λέξεις και στοιχειώδεις φράσεις. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίζει και να διαβάζει οδικά σήματα, πινακίδες τροχαίας, ονόματα χωρών, πόλεων και δρόμων, ονόματα και είδη καταστημάτων (π.χ. φούρνος, κρεοπωλείο, κτλ.), ονόματα ειδών στα καταστήματα. Πρέπει επίσης να μπορεί να κατανοεί την ουσία και να συλλέγει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν από σημειώματα (έντυπα ή καλογραμμένα χειρόγραφα), δρομολόγια, δελτία καιρού, αθλητικούς αγώνες και αποτελέσματα, τιμές συναλλάγματος, τουριστικά φυλλάδια, τηλεφωνικούς καταλόγους, λογαριασμούς, αποδείξεις, αφίσες, ανακοινώσεις και προειδοποιήσεις,  διαφημίσεις σε εφημερίδες και περιοδικά.

Με την παράλληλη χρήση στρατηγικών ανάγνωσης και κατανόησης ο υποψήφιος  πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί το γενικό νόημα ενός απλού κειμένου, μιας φιλικής επιστολής ή μιας κάρτας και να υποθέτει την έννοια κάποιων άγνωστων λέξεων από τα συμφραζόμενα, με την προϋπόθεση ότι θα διατίθεται ο ανάλογος χρόνος, ώστε να μπορεί να επανέρχεται και να ξαναδιαβάζει σημεία του κειμένου που του δημιουργούν πρόβλημα. Ο υποψήφιος, τέλος,  πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας σύντομης και απλής ιστορίας και να μπορεί να ακολουθεί σύντομες, απλά γραμμένες οδηγίες, ιδιαίτερα αν υπάρχει οπτική υποστήριξη (εικονογραφημένες ιστορίες, χάρτες, εικόνες χρήσεις αντικειμένων κτλ.).

Παραγωγή γραπτού λόγου

Στην παραγωγή γραπτού λόγου ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να σχηματίζει σύντομες προτάσεις με απλή δομή και να χρησιμοποιεί τα σημεία στίξης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να αντιγράφει ένα γραπτό κείμενο, να γράφει απλές προτάσεις για να περιγράψει τον εαυτό του, τον τόπο διαμονής του, το επάγγελμά του. Επιπλέον πρέπει να μπορεί να γράφει μια κάρτα (κυρίως σε φιλικό ύφος), να συμπληρώνει τα στοιχεία του σε απλές αιτήσεις και να γράφει απλά σημειώματα και μηνύματα.

Παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παράγει απλές, μεμονωμένες φράσεις και προτάσεις για να περιγράφει και να ανταλλάσσει πληροφορίες για τον εαυτό του και άτομα που γνωρίζει, να θέτει και να απαντά σε απλές ερωτήσεις που αφορούν οικεία θέματα, να ζητά και να δίνει κάποιο πράγμα και να αναφέρεται στο χρόνο και στον τόπο.

Σε συνθήκες διάδρασης (συνομιλίας με τον εξεταστή ή συνεξεταζόμενό του ή συνέντευξης) πρέπει να μπορεί να κάνει συστάσεις και να χρησιμοποιεί στοιχειώδεις εκφράσεις χαιρετισμού και αποχαιρετισμού, να κάνει ερωτήσεις στους άλλους και να ανταποκρίνεται στις απαντήσεις, να δίνει άμεσες και απλά διατυπωμένες απαντήσεις, ενδεχομένως με παύσεις για αναζήτηση εκφράσεων. Ωστόσο, η απόδοση του υποψηφίου στην παραγωγή λόγου εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από το συνομιλητή, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει χρησιμοποιώντας απλές δομές, επαναλαμβάνοντας ή επαναδιατυπώνοντας, όπου είναι απαραίτητο.

Καταστάσεις Επικοινωνίας

Η επιτυχής επικοινωνία του υποψηφίου αυτού του επιπέδου με το περιβάλλον του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επανάληψη, την αναδιατύπωση και την αποκατάσταση. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα και να επιτελεί τις γλωσσικές λειτουργίες που έχουν περιγραφεί σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας όπως:

Προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι

Αναγνώριση ταυτότητας

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να δίνει πληροφορίες σχετικές με το άτομο του προφορικά και γραπτά όπως: το όνομα και το επίθετό του, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του, την εθνικότητά του, την ηλικία του, το φύλο του, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, το επάγγελμά του. Πρέπει να μπορεί να περιγράφει την οικογενειακή του κατάσταση αναφέροντας αν είναι, ελεύθερος, παντρεμένος, αν έχει παιδιά. Γενικότερα, πρέπει να μπορεί να μιλά για την οικογένειά του και τους συγγενείς του (πατέρας, μητέρα, παππούς, γιαγιά, άντρας, γυναίκα, αδέλφια, γιος, κόρη κτλ.). Ακόμη πρέπει να μπορεί να περιγράφει την εξωτερική εμφάνιση ενός ατόμου ( π.χ. ψηλός, κοντός, χοντρός, ξανθός).

Κατοικία, διαμονή

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να λέει αν μένει σε χωριό ή πόλη, αν μένει στο κέντρο, να δίνει γενικές πληροφορίες για το πού βρίσκεται το σπίτι του, αν είναι κοντά ή μακριά από κάποιο σημείο αναφοράς, αν μένει σε διαμέρισμα, αν το νοικιάζει ή αν είναι δικό του, να περιγράφει το εσωτερικό του σπιτιού του, να αναφέρεται γενικά στον οικιακό εξοπλισμό και στις υπηρεσίες που παρέχονται (φως, νερό, τηλέφωνο, θέρμανση, ασανσέρ), να περιγράφει τον περιβάλλοντα χώρο αναφερόμενος στα μαγαζιά που βρίσκονται στη γειτονιά. Επίσης, αν ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να νοικιάσει ή να αγοράσει σπίτι, πρέπει να μπορεί να πάρει τις πληροφορίες που του είναι απαραίτητες.

Τοποθεσία, περιβάλλον, χλωρίδα, πανίδα, καιρικές συνθήκες

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να έχει την ικανότητα να περιγράφει μια τοποθεσία ως προς τη διαμόρφωση του εδάφους, χρησιμοποιώντας λέξεις όπως: βουνό, θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, παραλία. Πρέπει να μπορεί να κατανοεί αλλά και να δίνει πληροφορίες σχετικές με τη χλωρίδα ενός τόπου (δέντρα, λουλούδια), και να γνωρίζει τα ονόματα κάποιων ζώων. Ακόμη πρέπει να μπορεί να αναφέρεται στις καιρικές συνθήκες ανάλογα με την εποχή (έχει ήλιο, βρέχει, χιονίζει, φυσάει, κάνει κρύο/ζέστη).

Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση, ξέροντας το σχετικό λεξιλόγιο, να δίνει και να παίρνει πληροφορίες σχετικά  με το πώς διαχειρίζεται τον ελεύθερο χρόνο του και να αναφέρεται  στα χόμπι του (σινεμά, θέατρο, ηθοποιός, συναυλία, τραγουδιστής, μουσείο, ντίσκο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ταβέρνα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ.).

Κοινωνικές σχέσεις

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να έχει την ικανότητα να μπορεί να παίρνει και να δίνει πληροφορίες και να συμμετέχει σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες ( πάρτι, γιορτή, γενέθλια ), να αναπτύσσει επαφές δια ζώσης ή δια αλληλογραφίας (γράμμα, κάρτα, τηλέφωνο, fax, e-mail) με φίλους, γνωστούς, συναδέλφους.

Υγεία, κατάσταση του οργανισμού

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τα μέλη του σώματος (σώμα, κεφάλι, πρόσωπο, μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά, πόδια, χέρια, καρδιά, κοιλιά κτλ.), να μπορεί να περιγράφει σε γενικές γραμμές το πρόβλημα που έχει (πονώ, έχω πυρετό, βήχω) στον κατάλληλο γιατρό (παθολόγο, χειρουργό, παιδίατρο) ή να απευθύνεται σε νοσοκομείο ή κλινική, να μπορεί να κατανοεί απλές οδηγίες χρήσης φαρμάκων ή αν δεν καταλαβαίνει να ζητά περισσότερες εξηγήσεις.

Καθημερινή ζωή

Δραστηριότητες μέσα στο σπίτι

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αναφέρεται στις καθημερινές δραστηριότητές του μέσα στο σπίτι και στις δραστηριότητές του τις μέρες αργίας ( π.χ. ξυπνώ, κοιμάμαι, τρώω, πλένω, καθαρίζω, μαγειρεύω, μιλώ, διαβάζω, ακούω μουσική / ραδιόφωνο, βλέπω τηλεόραση, τηλεφωνώ).

Δραστηριότητες έξω από το σπίτι
Αγορά

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να γνωρίζει τα ονόματα μαγαζιών, να ακολουθεί τις οδηγίες στα πολυκαταστήματα, να αναγνωρίζει τα ονόματα των αντικειμένων που τον ενδιαφέρουν, να επικοινωνεί με τους πωλητές, να ζητάει αυτό που θέλει, να ζητάει πληροφορίες για την τιμή των προϊόντων και για τη χρήση τους, να ρωτάει για τυχόν έκπτωση, να εκφράζει τη γνώμη του για τις τιμές (ακριβό, φτηνό), να ρωτάει για το αν είναι φρέσκα τα τρόφιμα.

Διατροφή

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παραγγέλνει φαγητό (μεζές, σαλάτα, ποτό κτλ.) στους σχετικούς χώρους όπως ταβέρνα, εστιατόριο, ουζερί, ζαχαροπλαστείο και να ζητάει και να πληρώνει το λογαριασμό.

Εκπαίδευση/επαγγελματικός χώρος

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει απλές ανακοινώσεις σχετικές με τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, να κάνει ερωτήσεις και να ζητά εξηγήσεις σχετικά με το θέμα που τον απασχολεί ή να αναφέρεται στην επαγγελματική του απασχόληση. Ειδικότερα, πρέπει να μπορεί να δίνει και να παίρνει πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις του και τις συνθήκες δουλειάς του ίδιου και του συνομιλητή του. Πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει λεξιλόγιο σχετικό με τους χώρους απασχόλησης του (γραφείο, εργοστάσιο, μαγαζί, ταμείο κτλ.) ή με τις αμοιβές (μισθός, μεροκάματο, ασφάλεια), με τις συνθήκες δουλειάς αλλά και τις διάφορες βαθμίδες (διάλειμμα, άδεια, απεργία, ρεπό, υπερωρίες, συνάδελφος, διευθυντής, κίνδυνος, πελάτης). Ακόμη πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει απλές οδηγίες που του δίνονται, να αφήνει απλά μηνύματα και να ζητά απλές εξηγήσεις.

Δημόσιες υπηρεσίες

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να ζητά και να δίνει πληροφορίες, να εξυπηρετείται όταν έρχεται σε επαφή με:

  • τράπεζα για να κάνει κατάθεση, ανάληψη, να ανοίγει και να κλείνει λογαριασμό. Πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει το σχετικό λεξιλόγιο (τράπεζα, λογαριασμός, βιβλιάριο, επιταγή κτλ.).
  • ταχυδρομείο για να στέλνει γράμματα, να παίρνει ή να στέλνει επιταγές. Πρέπει να αναγνωρίζει το σχετικό λεξιλόγιο (ταχυδρομείο, ταχυδρόμος, γράμμα, επείγον, συστημένο, γραμματόσημο, γραμματοκιβώτιο, δέμα).
  • τον ΟΤΕ για να τηλεφωνεί, να στέλνει τηλεγράφημα/fax, να χρησιμοποιεί το καρτοτηλέφωνο, να συμπληρώνει κάποιο έντυπο, αν χρειαστεί και να γνωρίζει το σχετικό λεξιλόγιο (τηλεφώνημα, fax, κατάλογος,  λογαριασμός).
  • υπηρεσίες άμεσης ανάγκης όπως αστυνομία, τροχαία, πρώτες βοήθειες, πυροσβεστική. Φυσικά είναι απαραίτητο να γνωρίζει το σχετικό λεξιλόγιο για κάθε υπηρεσία (αστυνομία, αστυφύλακας, τροχαία, τροχονόμος, βοήθεια, νοσοκομείο, κλινική, γιατρός, νοσοκόμα, φωτιά, πυροσβεστική).
Μετακίνηση/ταξίδια

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας (τρένο, αεροπλάνο, πλοίο, αυτοκίνητο), να ενημερώνεται από τους σχετικούς πίνακες για  τα δρομολόγια, να μπορεί να δίνει και να παίρνει πληροφορίες για τη σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει. Πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει το σχετικό λεξιλόγιο (ταξίδι, εισιτήριο, καθυστέρηση, δρόμος, μονόδρομος, πεζοδρόμιο, ταχύτητα, φανάρι, έργα, κίνδυνος, διόδια, βενζίνη, ξενοδοχείο, βαλίτσα), ώστε να μπορεί να κινηθεί και με το δικό του μεταφορικό μέσο. Ακόμη, θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει τη διαμονή του σε ξενοδοχείο ζητώντας το κατάλληλο δωμάτιο (μονόκλινο, δίκλινο) αφού ζητήσει πληροφορίες για τις τιμές.

Λεξιλόγιο

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί, με κάποια βοήθεια, το λεξιλόγιο που αντιστοιχεί στις καταστάσεις επικοινωνίας που έχουν περιγραφεί και στις οποίες μπορεί να εμπλακεί  εκπληρώνοντας  τις καθημερινές του επικοινωνιακές ανάγκες. Η επιτυχής επικοινωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επανάληψη, την αναδιατύπωση και τις αποκαταστάσεις.

Φωνητική

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί όλους τους φθόγγους, τα γράμματα, τα δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα, τον τονισμό των λέξεων, να αναγνωρίζει τα πάθη των συμφώνων όπως έκθλιψη (σ΄αυτόν), αποκοπή (φέρ’ το), συγκοπή (φέρτε, πάρτε). Πρέπει να είναι σε θέση να αρθρώνει ακόμη και λιγότερο γνωστές ή άγνωστες λέξεις.

Κοινωνιογλωσσικά Στοιχεία

Η λειτουργία μιας γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό που την παράγει και ο πολιτισμός αποτελεί απαραίτητο συστατικό της επικοινωνίας. Ο υποψήφιος για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις περιστάσεις χρήσης και στις λειτουργίες της γλώσσας που περιγράφονται παραπάνω, εκτός από τις σωστές γλωσσικές επιλογές σε επίπεδο γραμματικής, σύνταξης και λεξιλογίου, απαιτείται και η γνώση κοινωνικοπολιτισμικών στοιχείων της ελληνικής γλώσσας.

Έτσι λοιπόν, ο υποψήφιος  πρέπει να είναι εξοικειωμένος με στοιχεία της καθημερινής ζωής στην Ελλάδα (ώρες γευμάτων, δημόσιες αργίες, τα ωράρια εργασίας, ελεύθερος χρόνος κτλ.), τις συνθήκες ζωής (εργασία,  διαμονή), κάποια κυρίαρχα ήθη και έθιμα στην Ελλάδα (Χριστούγεννα, βασιλόπιτα, κάλαντα, Πάσχα), τις διαπροσωπικές σχέσεις (οικογένεια, φύλο), τις πιο χαρακτηριστικές κοινωνικές συμπεριφορές των μελών της κοινωνίας, όπως κοινωνικές συμβάσεις (προσκλήσεις, δώρα, (απο)χαιρετισμός, ντύσιμο, χιούμορ, κανόνες ευγένειας). Να σημειωθεί εδώ ότι ο υποψήφιος δεν εξετάζεται άμεσα για τις συνήθειες και τις αξίες στην ελληνική κοινωνία . Οι πολιτισμικές του γνώσεις ελέγχονται έμμεσα, από τον τρόπο που χρησιμοποιεί τη γλώσσα.


[1]Ο Βάμβουκας, (2001) στο κεφάλαιο 12 στα Προλεγόμενα Αναλυτικού Προγράμματος για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά παραθέτει μια θεώρηση της έννοιας της κατανόησης καθώς και κάποιες τεχνικές ελέγχου της ικανότητας κατανόησης γλωσσικού υλικού.

 


Τελευταία ανανέωση: 05/03/2020 11:59