"Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες: Εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση".

(Συμβούλιο της Ευρώπης), ISBN 978-960-7779-46-5, σελ. 375.
Πρόκειται για την ελληνική έκδοση/μετάφραση του Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment.
Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ."Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Νέο αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα"

(Ν. Αντωνοπούλου, Σ. Βογιατζίδου, Τ. Τσαγγαλίδης), ISBN 978-960-7779-55-7, σελ. 302.
Καταστατικός χάρτης της πιστοποίησης ελληνομάθειας που καθορίζει τα όρια των επιπέδων ελληνομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Απαραίτητος οδηγός για (α) τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, (β) τον σχεδιασμό διδακτικών εγχειριδίων, και (γ) την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας. Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στο σχετικό δελτίο τύπου που είναι συνημμένο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας.
Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ."Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς. Επίπεδο Α2. Αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα"

(N. Aντωνοπούλου, Α. Σακελλαρίου), ISBN 978-960-7779-57-1, σελ. 66.
Αποτελεί συμπλήρωμα του καταστατικού χάρτη της πιστοποίησης ελληνομάθειας ("Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Νέο αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα") και αφορά ειδικά τη συστηματοποίηση των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς επιπέδου Α2. Ο τόμος εκπονήθηκε με χρηματοδότηση από το "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΣΠΑ 2007-2013) και δεν διατίθεται προς πώληση. Χορηγείται κατόπιν συνεννοήσεως με το ΚΕΓ σε διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα και φορείς που δραστηριοποιούνται στη στήριξη και προβολή της ελληνικής γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΕΓ ( τηλ. 2313331502, e-mail: centre@komvos.edu.gr).


"Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς. Επίπεδο Β2. Αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα"

(N. Aντωνοπούλου, Σ. Βογιατζίδου), ISBN 978-960-7779-58-8, σελ. 104.
Αποτελεί συμπλήρωμα του καταστατικού χάρτη της πιστοποίησης ελληνομάθειας ("Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Νέο αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα") και αφορά ειδικά τη συστηματοποίηση των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς επιπέδου Β2. Ο τόμος εκπονήθηκε με χρηματοδότηση από το "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΣΠΑ 2007-2013) και δεν διατίθεται προς πώληση. Χορηγείται κατόπιν συνεννοήσεως με το ΚΕΓ σε διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα και φορείς που δραστηριοποιούνται στη στήριξη και προβολή της ελληνικής γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΕΓ ( τηλ. 2313331502, e-mail: centre@komvos.edu.gr).
Τελευταία ανανέωση: 24/10/2019 11:52