Αποτελέσματα για: "Λ*"

Βρέθηκαν 5 όροι [1 - 5]

Λειτουργία της εξέτασης

Βλέπε λήμμα «test purpose».

Λειτουργικός ορισμός

Βλέπε λήμμα «operational definition».

Λίστα ελέγχου

Βλέπε λήμμα «checklist».

Λογοδοσία

Βλέπε λήμμα «accountability».

Λογοδότηση

Βλέπε λήμμα «accountability».