Για να προετοιμαστούν οι μαθητές για τη συμμετοχή τους σε μια τέτοιου είδους δοκιμασία, ο διδάσκων πρέπει να έχει υπόψη του ότι για να αναπτύξει την επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών στον προφορικό και στο γραπτό λόγο θα πρέπει:

 • να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο και οποιαδήποτε μέθοδο μπορεί να βοηθήσει τους διδασκόμενους
 • να αρχίζει τις επικοινωνιακές δραστηριότητες από τα πρώτα στάδια της διδασκαλίας, να προωθεί την επικοινωνία, γραπτή ή προφορική, να καθοδηγεί, να οργανώνει και να συμβουλεύει τους μαθητές του
 • να δημιουργεί κίνητρα για συμμετοχή των μαθητών στην τάξη
 • να δημιουργεί «πραγματικές» καταστάσεις μέσα στις οποίες καλούνται οι μαθητές να κατανοήσουν και να μεταδώσουν μηνύματα
 • να παρακινεί και να εξασκεί τους μαθητές να κατανοούν το νόημα ενός κειμένου από τα συμφραζόμενα, ακόμη και όταν δε γνωρίζουν τη σημασία όλων των λέξεων
 • να δίνει περισσότερο χρόνο στους μαθητές και λιγότερο στον εαυτό του
 • να μη διορθώνει συνεχώς τα λάθη τους.

Η εξάσκηση στην κατανόηση του προφορικού λόγου, δεξιότητα στην οποία αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες οι υποψήφιοι, μπορεί να γίνει με ηχογραφημένα κείμενα, με βιντεοσκοπημένες εκπομπές, με ανάγνωση κειμένων από τον ίδιο το διδάσκοντα. Τα κείμενα μπορεί να είναι διάλογοι, μικρές ιστορίες, άρθρα από εφημερίδες, συνεντεύξεις κτλ., ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών. Οι άγνωστες λέξεις που τυχόν υπάρχουν δεν πρέπει ν’ αποθαρρύνουν ούτε το διδάσκοντα ούτε τους μαθητές. Η κατανόηση του νοήματος από τα συμφραζόμενα είναι ικανότητα που αποκτιέται με την εξάσκηση. Οπτικοί δίσκοι (CDs) με ηχογραφημένο υλικό ή βιντεοσκοπημένες εκπομπές μπορούν να ετοιμαστούν από τον ίδιο το διδάσκοντα ή από ομάδα διδασκόντων. Είναι προτιμότερο οι μαθητές ν’ ακούν διαφορετικές φωνές και όχι μόνο του δάσκαλού τους. Επιπλέον, είναι σημαντικό να μάθουν να κατανοούν το κείμενο ακούγοντας το CD μόνο δύο φορές, όπως συμβαίνει και στις εξετάσεις.
Για την εξάσκηση στην κατανόηση γραπτού λόγου τα κείμενα, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών, θα πρέπει να αντλούνται από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, διαφημιστικά/ενημερωτικά φυλλάδια κάθε είδους και να είναι πολιτιστικού και γενικού κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν μεταξύ άλλων, να διακρίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες και να κατανοούν την ουσία του περιεχομένου.
Στην παραγωγή του γραπτού λόγου οι διδάσκοντες πρέπει να εξασκούν τους μαθητές τους στην περιγραφή προσώπων, αντικειμένων και χώρων, στην παράθεση γεγονότων, στη σύνταξη τυπικών και φιλικών επιστολών, στη γραπτή ανάπτυξη απόψεων και επιχειρημάτων. Για τα πρώτα επίπεδα η παραγωγή γραπτού λόγου πρέπει να είναι καθοδηγούμενη, δηλαδή να δίνεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι μαθητές, ενώ στα πιο προχωρημένα επίπεδα η παραγωγή είναι πιο ελεύθερη και το πλαίσιο που δίνεται στους μαθητές γίνεται προοδευτικά ελαστικότερο.
Κατά τις εξετάσεις, στα πρώτα επίπεδα δε δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στην ορθογραφία, χωρίς όμως αυτή να παραβλέπεται και να γίνεται δεκτή η εξ’ ολοκλήρου φωνητική γραφή των λέξεων. Στα πιο προχωρημένα επίπεδα η ορθογραφία αποτελεί οπωσδήποτε μία από τις παραμέτρους στην οποία αξιολογείται η επίδοση των μαθητών στο γραπτό λόγο.
Για καλύτερες επιδόσεις των μαθητών στην παραγωγή προφορικού λόγου πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία να συνομιλούν, να παίζουν το παιχνίδι των ρόλων σε διάφορες καθημερινές καταστάσεις, να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις κατά τις οποίες θα πρέπει ν’ αναπτύσσουν τις απόψεις τους γύρω από διάφορα θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
Το ερώτημα που τίθεται πιο συχνά κυρίως από διδάσκοντες είναι σχετικά με τον αριθμό ωρών διδασκαλίας που πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν διδαχτεί την ελληνική γλώσσα για κάθε επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το επίπεδο Α1 είναι απαραίτητες 100-120 ώρες διδασκαλίας, για το επίπεδο Α2 περίπου 120-180 ώρες, για το Β1 επίπεδο περίπου 180-250 ώρες, για το Β2 επίπεδο περίπου 250-400 ώρες, για το Γ1 επίπεδο 400-520 ώρες και πλέον και τέλος για το επίπεδο Γ2 περισσότερες από 650 ώρες. Το κριτήριο αυτό όμως δεν είναι ασφαλές. Θα πρέπει να τονιστεί εξάλλου ότι για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να υποβάλουν κάποιο αποδεικτικό φοίτησης σε τμήματα ελληνικής γλώσσας.
Κριτήριο για την επιλογή επιπέδου, εκτός από τον αριθμό ωρών διδασκαλίας που προαναφέρθηκαν, αποτελεί επίσης:

 • το κατά πόσο το πρόγραμμα της διδασκαλίας έχει σχεδιαστεί ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται για κάθε επίπεδο στην "Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Aναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα"
 • η απόδοση και οι επιδόσεις των υποψήφιων κατά τη διάρκεια της μαθησιακής τους πορείας
 • οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της γλώσσας
 • η συχνότητα, η διάρκεια και η συνέχεια των μαθημάτων
 • η πρακτική εξάσκηση που έχει κάνει ο υποψήφιος κτλ.

Τελευταία ανανέωση: 13/02/2013 09:21