Από τον υποψήφιο, ανάλογα με το επίπεδο, απαιτείται:

  • να μπορεί να αναπτύσσει τις ιδέες του γύρω από θέματα του ενδιαφέροντός του ή να μπορεί να διηγείται και να συνομιλεί με τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τις γλωσσικές συμβάσεις
  • να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες γλωσσικές πράξεις για να εκφράσει επιθυμία, απορία, ευχαρίστηση, για να ζητήσει και να δώσει διάφορες πληροφορίες κτλ., χρησιμοποιώντας πάντα το κατάλληλο ύφος στο κατάλληλο γλωσσικό περιβάλλον και μέσα στις κατάλληλες κοινωνικοπολιτιστικές καταστάσεις
  • να κάνει σαφείς τις προθέσεις του
  • να μπορεί να επιχειρηματολογεί και να αντικρούει επιχειρήματα με γλώσσα φυσική, δυναμική, πλούσια και σαφή.

Στον πίνακα αυτοαξιολόγησης που ακολουθεί παρουσιάζονται οι γλωσσικές ικανότητες του χρήστη της γλώσσας ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Οι γλωσσικές ικανότητες αφορούν τις εξεταζόμενες δεξιότητες: Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου, Κατανόηση Προφορικού Λόγου και Παραγωγή Προφορικού Λόγου. Πρόκειται για έναν συνολικό πίνακα ικανοτήτων που πρέπει να έχει ο χρήστης της Ελληνικής. Μπορείτε να τον εκτυπώσετε, να τον διαβάσετε και να σημειώσετε τι μπορείτε να κάνετε.


Τελευταία ανανέωση: 20/02/2013 17:08