Αποτελέσματα για: "R*"

Βρέθηκαν 19 όροι [1 - 10]

Random error (of measurement)

Τυχαίο σφάλμα. Κουγιουμτζής 2011:50.

Random sampling

Τυχαία δειγματοληψία. Παπαδημητρίου 2001:58. Cohen et al. 2008:164.

Rasch analysis

Μέθοδος Rasch. Σιδερίδης κ.ά. 2008:290.

*Μοντέλο Rasch. Σιδερίδης κ.ά. 2008:297-298. Τοκατλίδου 2011:14.

Rate

Βαθμολόγηση. Αβδάλη 1989. Ζμπάινος & Hallam 2001:διαδικτυακή πρόσβαση.

*Βαθμολογία. Γρόσδος 2006:229-230. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου 2009:19.

Rater

Βαθμολογητής. Μουμτζάκης 2011:2.

Rating scale

*Βαθμολογική κλίμακα. Αντωνοπούλου 2005α:3. MacBeath et al. 2005:204.

Κλίμακα διαβάθμισης. Δημητρόπουλος 2002:216-219. Ντολιοπούλου & Γουργιώτου 2008:166.

Κλίμακα εκτίμησης. Στυλιανού 2008:53-54.

Ratio scale

Αναλογική κλίμακα. Τσοπάνογλου 20102:71, 73.

Raw score(s)

Ακατέργαστη βαθμολογία. Μαυρίδης 2010:11.

Ακατέργαστος βαθµός. Τσοπάνογλου 2007:141.

*Αστάθµιστος βαθµός. Τσοπάνογλου 2007:141.

Readability

Αναγνωσιμότητα. Κόκκινος 2003:201-203. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2012.

Receptive skill

Δεκτική δεξιότητα. Αντωνοπούλου 2000. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2009.

Προσληπτική δεξιότητα. Μήτσης 1998:264. Ιωαννίδου 2011:343. ΦΕΚ 1397/16-7-2008, τ. Β΄ 2008:5. Χαραλαμποπούλου 2009:273.

Προσληπτική δραστηριότητα. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 2008:7, 11.

*Προσληπτική μακροδεξιότητα.