Αποτελέσματα για: "Π*"

Βρέθηκαν 54 όροι [1 - 10]

Παγίδα

Βλέπε λήμμα «distractor».

Παιχνίδι ρόλου

Βλέπε λήμμα «role play».

Παλινδρόμηση

Βλέπε λήμμα «regression».

Παραγοντική ανάλυση

Βλέπε λήμμα «factor analysis».

Παραγοντική δοκιμασία

Βλέπε λήμμα «discrete-point test(ing)».

Παραγωγική ικανότητα

Βλέπε λήμμα «productive skill».

Παραγωγική μακροδεξιότητα

Βλέπε λήμμα «productive skill».

Παραπλανητής

Βλέπε λήμμα «distractor».

Παραπλανητική απάντηση

Βλέπε λήμμα «distractor».

Παρελκύουσα

Βλέπε λήμμα «distractor».