Ύστερα από υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Υπουργείο Εξωτερικών για συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τους κοινοτικούς κανόνες, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Ν.Π.Ι.Δ. του ΥΠΔΒΜΘ) διοργανώνουν εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας για ειδικούς (επαγγελματικούς) σκοπούς. Οι εξετάσεις απευθύνονται σε αλλοδαπούς που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα και είναι απαραίτητο να αποδείξουν τη σχετική επάρκεια ελληνομάθειάς τους. Οι εξετάσεις διενεργούνται τρεις φορές το χρόνο.

Το επίπεδο μέτρησης της γνώσης της ελληνικής στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό ορίστηκε να είναι το Α2, όπως αυτό καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο επίπεδο αυτό καθορίζονται οι βασικές λειτουργίες και έννοιες, γενικές και ειδικές, οι οποίες αποτελούν ικανά εφόδια για τους υποψηφίους ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος σε πρακτικές συναλλαγές καθώς και σε διαπροσωπική επικοινωνία με απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό πλαίσιο μιας συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ομιλητών ή ενός απλού κειμένου με γνώριμα καθημερινά θέματα, διάφορες απλές ανακοινώσεις στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή σε δημόσιους χώρους, να επικοινωνούν ή να ανταλλάσσουν βασικές πληροφορίες και να γράφουν απλά, σύντομα κείμενα. Οι δεξιότητες στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τρεις: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου. Οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Είμαι υποψήφιος/α

Για να χορηγηθεί πιστοποιητικό ελληνομάθειας, πρέπει ο υποψήφιος να έχει βαθμό επιτυχίας και στις τρεις δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και κατανόηση γραπτού λόγου). Αν αποτύχει έστω και σε μία δεξιότητα, αποτυγχάνει συνολικά. Η συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων που επέτυχαν στις εξεταστικές δοκιμασίες δεν εμφανίζεται στα πιστοποιητικά με αριθμητικούς δείκτες, αλλά με τους χαρακτηρισμούς: «Καλώς», «Λίαν καλώς», «Άριστα». Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα εξεταστικά κέντρα, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψήφιους από τα οικεία εξεταστικά κέντρα. Το ίδιο ισχύει και για την απονομή των τίτλων πιστοποίησης.

Για τις ημερομηνίες των εξετάσεων για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς μπορείτε να ενημερωθείτε από εδώ.

  • Περισσότερα για τις εξετάσεις, διαβάστε εδώ
  • Για να ενημερωθείτε για τους τόπους υποβολής αιτήσεων και συμμετοχής στις εξετάσεις δείτε τον οδηγό:
    Εξεταστικά κέντρα για την Πιστοποίηση Ελληνομάθειας
  • Για να δείτε δείγματα των εξεταστικών θεμάτων πατήστε εδώ.
    ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν εξετάζεστε στη δεξιότητα Παραγωγή Γραπτού Λόγου.
  • Για την προετοιμασία για τις εξετάσεις δείτε τις εκδόσεις του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας.

Δομή εξεταστικών δοκιμασιών

Oι γλωσσικές απαιτήσεις στο Α2 επίπεδο για ειδικούς σκοπούς ανά δεξιότητα είναι οι εξής:

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης προφορικού λόγου στο Α2 επίπεδο για επαγγελματικούς σκοπούς είναι 25 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη.Το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση αυτής της δεξιότητας είναι κασέτα ή/και CD όπου έχουν εγγραφεί τα κείμενα, ιστορίες ή διάλογοι, και οι οδηγίες για τον τρόπο της εξέτασης. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση προφορικού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 500 λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό πλαίσιο μιας συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ομιλητών ή ενός απλού κειμένου με οικεία καθημερινά θέματα, διάφορες απλές ανακοινώσεις στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή σε δημόσιους χώρους. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που ακούει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται, να επιλέξει τη μόνη ορθή από τέσσερις επιλογές που του δίνονται κτλ.

Κατανόηση Γραπτού λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης γραπτού λόγου στο Α2 επίπεδο για επαγγελματικούς σκοπούς είναι 30 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν το γενικό νόημα ενός μικρού απλού κειμένου με οικεία θέματα, όπως ανακοινώσεις, απλές ταξιδιωτικές διαφημίσεις, σημειώματα, προγράμματα, απλές οδηγίες κτλ. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση γραπτού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 500 λέξεις. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που διαβάζει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται, να επιλέξει τη μόνη ορθή από τέσσερις επιλογές που του δίνονται κτλ.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Κατά την εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκειά της στο Α2 επίπεδο για επαγγελματικούς σκοπούς είναι 12 λεπτά και οι υποψήφιοι καλούνται να μιλήσουν για τον εαυτό τους, ν’ απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους θέτουν οι εξεταστές και να παίξουν με το συνεξεταζόμενό τους το παιχνίδι των ρόλων. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε καθημερινές καταστάσεις που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών. Οι απαντήσεις τους μαγνητοφωνούνται. Τονίζεται ότι δε δίνεται στους υποψηφίους χρόνος προετοιμασίας.


Τελευταία ανανέωση: 12/03/2024 12:40