ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Θέματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας 

Δημιουργία της ελληνιστικής κοινής 

Νίκος Παντελίδης (2007) 

Κατά τον Μπαμπινιώτη (1998, 113-114), «οι ξένοι μελετητές της ιστορίας της γλώσσας χρησιμοποιούν συχνά γι' αυτήν την περίοδο τον ευρύτερο όρο "μετακλασική Ελληνική", όρο της αντίστοιχης φιλολογίας. Ο όρος αυτός, αντιπαρατιθέμενος προς "την κλασική Ελληνική", δηλώνει στην πράξη όλη την ιστορική διαδρομή της ελληνικής γλώσσας μετά τους κλασικούς χρόνους, από το δεύτερο ήμισυ του 4ου π.Χ. αιώνα μέχρι σήμερα! Πρόκειται, προφανώς, για συγχυτικά περιεκτικό όρο, γεγονός που δεν μεταβάλλεται από τη σιωπηρά περιοριστική χρήση του όρου από μερικούς για μόνη την αλεξανδρινή και τη ρωμαϊκή περίοδο. Έτσι είναι προτιμότερο, ως σαφέστερο, να χρησιμοποιείται ο όρος Κοινή. Τέλος, οι προσδιορισμοί Αλεξανδρινή (Κοινή) και Ελληνιστική (Κοινή) επικράτησαν στην πρακτική εφαρμογή του όρου, μολονότι και οι δύο είναι, στην πραγματικότητα, περιοριστικοί του όρου Κοινή σε μόνη την αλεξανδρινή ή ελληνιστική περίοδο, ενώ η φάση αυτή της ελληνικής γλώσσας καλύπτει πράγματι την ελληνιστική, τη ρωμαϊκή και την πρώιμη (τριών αιώνων) βυζαντινή περίοδο.

Με την τελευταία παρατήρηση θίγουμε το θέμα των χρονικών ορίων της Κοινής, το οποίο εξετάσαμε εκτενώς πιο πάνω, μιλώντας για τη διαίρεση της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας σε περιόδους. Εδώ θα περιοριστούμε να πούμε πως η Κοινή αρχίζει στο δεύτερο ήμισυ του 4ου π.Χ. αι. (στους χρόνους του Μ. Αλεξάνδρου) και τελειώνει, κατ' άλλους με τη μεταφορά της πρωτεύουσας του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους στην Κωνσταντινούπολη (330 μ.Χ.), κατ' άλλους δε ακόμη αργότερα, τον 6ο αι., χρονολόγηση που για ιστορικούς και γλωσσικούς λόγους, τους οποίους αναφέραμε εκεί, φαίνεται πειστικότερη».

Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιούν 2010, 10:47