Καταγραφή 

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεοελληνική Λογοτεχνία και ελληνικά ΑΕΙ 

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις Μεταπτυχιακές σπουδές οι οποίες προσφέρονται από τα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα με αντικείμενο τη Νεοελληνική Λογοτεχνία.

Για την καταγραφή αυτή ερευνήθηκαν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που σχετίζονται είτε άμεσα με τη μελέτη της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (π.χ. τα προγράμματα των τμημάτων φιλολογίας ή θεατρικών σπουδών) είτε έμμεσα, μέσα από μια ευρύτερη προοπτική και θεώρηση των ανθρωπιστικών σπουδών (επιστήμες της αγωγής και εκπαίδευση, μετάφραση και διερμηνεία, ιστορία της τέχνης και των ιδεών κ.ά.). Ειδικότερα, ελέγχθηκαν τα μεταπτυχιακά προγράμματα των φιλοσοφικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών σχολών και των ενταγμένων σε αυτές τμημάτων όλων των ελληνικών ΑΕΙ.

Η καταγραφή περιλαμβάνει έξι πληροφοριακά πεδία: α) απονεμόμενοι τίτλοι σπουδών α΄ και β΄ κύκλου, β) επιστημονικοί και διδακτικοί στόχοι του προγράμματος, γ) εισαγωγή, δ) φοίτηση και στους δύο κύκλους, ε) πρόγραμμα σπουδών - αντικείμενο - διδασκόμενα θέματα και μαθήματα και στ) πληροφορίες - επικοινωνία.

Η περιγραφή κάθε ΠΜΣ δεν είναι εξαντλητική. Παρέχονται μόνο γενικές πληροφορίες ως προς την εισαγωγή και τη φοίτηση, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο γενικό ή και ειδικό πρόγραμμα μαθημάτων και σεμιναρίων που παρέχει κάθε τμήμα. Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να μεταφέρεται μέσω υπερ-συνδέσμων (links) στους οικείους ιστότοπους κάθε τμήματος και να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες.

Η καταγραφή των ΠΜΣ έχει συμπεριλάβει την τελευταία ενημέρωση των ιστοσελίδων και τις νεότερες προκηρύξεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Κική Δημοπούλου

Τελευταία Ενημέρωση: 18 Δεκ 2013, 12:11