Βιβλιογραφία 

Γραμματικές της Νέας Ελληνικής 

 

Στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρείται να καταγραφούν οι υπάρχουσες Γραμματικές της νέας ελληνικής. Δεκατρείς από αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά σε κείμενα γραμμένα από ειδικούς, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της καθεμιάς (περιεχόμενα, βαθμός ανάλυσης στα επίπεδα της μορφολογίας, της φωνολογίας και της σύνταξης, πρακτικός ή γλωσσολογικός προσανατολισμός κλπ.) καθώς και την έγκυρη ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται για ζητήματα γραμματικής της νέας ελληνικής. Τα κείμενα αυτά παρουσιάζονται πλαισιωμένα από βιβλιοκρισίες -ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες- εφόσον υπάρχουν, με σκοπό να αποκτήσει ο αναγνώστης όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα.

Τελευταία Ενημέρωση: 04 Ιούν 2007, 12:46