Οδηγός 

Ελληνική και δια βίου Εκπαίδευση 

Φορείς και προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής σε ενηλίκους 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στη χώρα μας σημαντική ανάπτυξη του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η οποία συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες στους ακόλουθους άξονες: διαμόρφωση του θεσμικού και θεωρητικού πλαισίου, ανάπτυξη πανεπιστημιακών σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, δημιουργία εκπαιδευτικών υποδομών και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και διδακτικού προσωπικού (Βεργίδης 2003).

Τον Ιούνιο του 2005 ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο για τη «Συστηματοποίηση της διά βίου μάθησης», σημαντικό βήμα για την εδραίωση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη χώρα μας. Με το εν λόγω νομοσχέδιο ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά περιγράμματα, τους φορείς παροχής διά βίου εκπαίδευσης/κατάρτισης, την πιστοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων, καθώς και την ίδρυση, λειτουργία και οικονομική διαχείριση των Ινστιτούτων Διά βίου Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια (Ν. 3369/2005).

Το παρόν πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τους φορείς και τα προγράμματα που αφορούν τη νέα ελληνική τόσο ως μητρική (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, προγράμματα σπουδών ΑΕΙ κ.ά.) όσο και ως δεύτερη/ξένη γλώσσα (ΑΕΙ, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.ά.). Στις πληροφορίες καταγράφονται: (α) γενικές πληροφορίες για τον εκάστοτε φορέα, (β) ο τίτλος του προγράμματος-άτων που υλοποιεί, (γ) περιγραφή της ομάδας-στόχου και (δ) πρόγραμμα σπουδών.

Τελευταία Ενημέρωση: 26 Ιαν 2010, 12:31