Βιβλιογραφία 

Λογοτεχνικά Περιοδικά (1974 κ.ε.) 

Πληροφοριακά λήμματα για τρέχοντα και μη λογοτεχνικά περιοδικά 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθεται ένας οδηγός νεοελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών της μεταπολιτευτικής περιόδου (1974 κ.ε.). Η φιλολογική έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμότητα των λογοτεχνικών περιοδικών στη μελέτη τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη συγκέντρωση και παρουσίαση των νεοελληνικών περιοδικών λόγου και τέχνης για την πρώτη περίπου πεντηκονταετία του 20ού αιώνα. Παραμένει όμως σε μεγάλο βαθμό σχεδόν ανεξερεύνητη η νεότερη περίοδος, ειδικά από τη Μεταπολίτευση και εξής. Το ερευνητικό αυτό κενό έρχεται να καλύψει ο παρών ενημερωτικός οδηγός.

Στον κατάλογο που ακολουθεί καταγράφονται αλφαβητικά τα λογοτεχνικά περιοδικά που κυκλοφόρησαν (ή συνέχισαν την κυκλοφορία τους) από το 1974 κ.ε. Ειδικότερα, καταγράφεται ο τίτλος και ο υπότιτλος (συνήθως του πρώτου τεύχους) του κάθε εντύπου, ο τόπος έκδοσης καθώς και η διάρκεια της κυκλοφορίας του και ο αριθμός των τευχών. Για όποιο έντυπο υπάρχουν πληροφορίες στο Διαδίκτυο είτε σε ειδική ιστοσελίδα είτε σε ανάλογες απογραφικές προσπάθειες σημειώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση με σύνδεση (link), ώστε να είναι δυνατή η άμεση πρόσβασή της από τον ενδιαφερόμενο χρήστη.

Στον κατάλογο των περιοδικών που ακολουθεί δεν περιλαμβάνονται τα καθαρά φιλολογικά περιοδικά, όσα δηλαδή δεν δημοσιεύουν λογοτεχνική ύλη αλλά ασχολούνται αποκλειστικά με τη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας (πχ. Ελληνικά, Μαντατοφόρος, πανεπιστημιακές επετηρίδες κ.ά.). Περιλαμβάνονται όμως «μικτά» / «ημιλογοτεχνικά» περιοδικά, εφόσον δημοσιεύουν συστηματικά και λογοτεχνικές συνεργασίες. Για πρακτικούς λόγους καταγράφονται μόνο τα ελλαδικά και μένουν εκτός καταγραφής τα κυπριακά και της ομογένειας. Σε επόμενη φάση χρηματοδότησης του έργου θα χαρτογραφηθούν και αυτοί οι χώροι.

Ο κατάλογος των λογοτεχνικών περιοδικών που παρατίθεται στις επόμενες σελίδες προέρχεται από μια πρώτη προσπάθεια χαρτογράφησης του χώρου κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο και είναι φυσιολογικό να παρουσιάζει ελλείψεις στην καταγραφή των εντύπων. Παραμένει ωστόσο μια πρώτη στιβαρή βάση για συμπληρώσεις τίτλων σε μεταγενέστερη, πιο συστηματική και εξαντλητική καταγραφή. Ως προς τα τρέχοντα περιοδικά, η καταγραφή αποτυπώνει την κυκλοφορία τους ώς το καλοκαίρι του 2006.

Από τον συγκεντρωτικό κατάλογο των περιοδικών παρουσιάζονται αναλυτικότερα 64 τίτλοι. Η επιλογή αυτών των εντύπων έγινε αφενός με κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας (όχι μόνο αθηναϊκά αλλά και επαρχιακά, όχι μόνο μακρόβια αλλά και βραχύβια, όχι μόνο «συμβατικά» αλλά και «εναλλακτικά» κτλ.). Αφετέρου η επιλογή προσδιορίστηκε και από πρακτικούς λόγους, καθώς προτιμήθηκαν περιοδικά για τα οποία τα μέλη της ερευνητικής ομάδας είχαν πρόσβαση σε πλήρη σειρά των τευχών τους. Από την αναλυτική παρουσίαση αποκλείστηκαν όσα ξεκίνησαν πριν από το 1974 και συνέχισαν την κυκλοφορία τους (πχ, Νέα Εστία, Σημειώσεις κ.ά.). Στα περιεκτικά αυτά λήμματα που συγκροτήθηκαν για το καθένα από τα 64 περιοδικά παρουσιάζονται σε ειδική ενότητα τα στοιχεία ταυτότητάς του, καθώς και σύντομο σημείωμα για την ύλη που φιλοξενεί και τους συνεργάτες του. Τέλος, παρατίθεται φωτογραφία του εξωφύλλου (συνήθως του πρώτου τεύχους).

Σε επόμενη φάση χρηματοδότησης του έργου θα επεκταθεί η αναλυτική παρουσίαση σε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους.

Τελευταία Ενημέρωση: 19 Οκτ 2007, 11:21