Βιβλιογραφία 

Πηγές Του Αναλυτικού Λεξικού Κριαρά 

Συνοπτικός οδηγός των βασικότερων πηγών του Αναλυτικού Λεξικού Κριαρά 

Σκοπός αυτού του βοηθητικού εγχειριδίου κειμένων είναι να αποτελέσει ένα συνοπτικό και πρακτικό οδηγό - εργαλείο για τη μελέτη των βασικότερων κειμένων που αποτελούν τις πηγές για την άντληση του γλωσσικού υλικού του Λεξικού Κριαρά. Σ' αυτόν παρατίθενται πληροφορίες, όταν αυτές υπάρχουν, για την παράδοση των κειμένων, τη χρονολόγησή τους (όταν αυτή είναι δυνατή ή και πιθανή) και την εκδοτική τους ιστορία, καθώς επίσης και κάποιες βιβλιογραφικές πληροφορίες για τυχόν μελέτες που αφορούν σε κάποια κείμενα.

Τα κείμενα που αποδελτιώθηκαν για τη σύνταξη του Λεξικού Κριαρά ήταν στη μεγαλύτερη κλίμακα λογοτεχνικά και ιστοριογραφικά έργα της περιόδου 1100-1669. Κείμενα άλλων κατηγοριών (αγιολογικά, νομικά, τεχνικά κλπ.) χρησιμοποιούνται μόνο βοηθητικά.

Για να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το εγχειρίδιο σε συνδυασμό με τον κατάλογο των βραχυγραφιών των βασικών κειμένων του Λεξικού, παρατίθενται δίπλα στα κείμενα οι αντίστοιχες βραχυγραφίες (πριν ή μετά, ανάλογα με την περίπτωση). Η έκδοση ή οι εκδόσεις που χρησιμοποιούνται στη σύνταξη του Λεξικού σημειώνονται με έναν αστερίσκο.

Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι ο κατάλογος αυτός, αν και περιεκτικός, δεν περιλαμβάνει όλα τα δημώδη κείμενα που αποτελούν τις πηγές του γλωσσικού υλικού του Λεξικού Κριαρά. Ο σκοπός της δημιουργίας του είναι να αποτελέσει ένα ηλεκτρονικό προϊόν, που θα διατίθεται on-line μέσα από τη Γλωσσική Πύλη, για όλους όσους έχουν ένα ιδιαίτερο επιστημονικό ή γενικότερο ενδιαφέρον για τα δημώδη κείμενα από τα οποία αντλεί το Λεξικό. Η ηλεκτρονική μορφή του μας παρέχει τη δυνατότητα της διαρκούς ενημέρωσης (π.χ. όσον αφορά καινούριες εκδόσεις των κειμένων κλπ.) και συμπλήρωσής του.

Τελευταία Ενημέρωση: 22 Ιαν 2010, 11:25