Θεωρία & Ιστορία 

Λόγος και Κείμενο (2000) 

 

Εισαγωγικό Σημείωμα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται βασικές έννοιες που συνδέονται με την πραγμάτωση του λόγου πάνω από το επίπεδο της γραμματικής πρότασης. Καταρχήν, αντιδιαστέλλεται το κείμενο-προϊόν [text], όπως μας είναι γνωστό από τη φιλολογική παράδοση του γραπτού λόγου, προς το κείμενο-διαδικασία, που συνήθως χαρακτηρίζεται ως λόγος [discourse], έννοια που υπονοεί το σύνολο των παραγόντων οι οποίοι συμπράττουν στην οικοδόμηση ενός «μηνύματος» συνεκτικού και με αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Στη συνέχεια, διευκρινίζονται οι όροι επίπεδο ύφους [register] και γένος λόγου [genre], που είναι απαραίτητοι για τη μελέτη κάθε ποικιλίας κειμένου (προφορικού-γραπτού, μονολογικού-συνομιλιακού)· τέλος, προτείνεται μια ταξινόμηση των γενών λόγου και των ειδών κειμένου, προσανατολισμένη στις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος 'Εκφραση - 'Εκθεση.

Τελευταία Ενημέρωση: 15 Ιούν 2010, 13:59