Βιβλιογραφία 

Λεξικά και Μελέτες Ορολογίας και Δάνειων Λέξεων 

Συνοπτική Παρουσίαση, Βιβλιογραφικά Στοιχεία και Αναλυτική Παρουσίαση 

Η παρούσα ενότητα αφορά στην καταγραφή και επιλεκτική παρουσίαση βοηθημάτων βασικών, όχι μόνο για τη μελέτη της Μεσαιωνικής Ελληνικής, αλλά και για την πληρέστερη παρουσίαση της πορείας της γλώσσας μας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

  • (α) λεξικά και μελέτες για ειδικά λεξιλόγια της Μεσαιωνικής Ελληνικής (ορολογία ναυτική, νομική, φυτολογική, εκκλησιαστική κλπ.) και
  • (β) μελέτες για τις δάνειες λέξεις που εμφανίζονται στην ελληνική γλώσσα κατά τη μεσαιωνική περίοδο (βενετικές, ιταλικές, τουρκικές, σλαβικές κ.ά.).

Τα λεξικά και οι μελέτες αυτές είναι σε έντυπη μορφή και έχουν συνταχθεί στα νέα ελληνικά ή σε κάποια από τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Η ενσωμάτωσή τους στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Γλωσσικής Πύλης αποσκοπεί στην ευρύτερη βιβλιογραφική ενημέρωση, αλλά και στην αξιοποίηση τους από τους ενδιαφερόμενους, είτε αυτοί είναι μελετητές με εξειδικευμένο ενδιαφέρον, είτε εκπαιδευτικοί που προσδοκούν —χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μέσο— να βοηθηθούν στη διδασκαλία της γλώσσας συγχρονικά ή (και) διαχρονικά.

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Ιούλ 2008, 15:54