Βιβλιογραφία 

Ιδιωματικά Λεξικά και Γλωσσάρια 

Συνοπτική Παρουσίαση, Βιβλιογραφικά Στοιχεία και Αναλυτική Παρουσίαση 

Εισαγωγικό Σημείωμα

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει την καταγραφή των λεξικών και γλωσσαρίων των νεοελληνικών διαλέκτων και των νεοελληνικών ιδιωμάτων του στενού αλλά και του ευρύτερου χώρου όπου μιλιέται η ελληνική (Πόντος, Τσακωνιά, Κ. Ιταλία, Κρήτη, Κύπρος, Ήπειρος, Θεσσαλία, Μακεδονία, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα κλπ.) και την αξιολογική παρουσίαση ορισμένων (που επιλέγονται) από αυτά. Τα λεξικά αυτά είναι σε έντυπη μορφή και τα περισσότερα έχουν συνταχθεί στα νέα ελληνικά. Η παρουσίαση συγκροτείται από: α) εισαγωγή στην οποία δίνονται πολύ συνοπτικά στοιχεία για: την καταγωγή και τη διαμόρφωση των νεοελληνικών διαλέκτων/ιδιωμάτων, τους όρους διάλεκτος και ιδίωμα, την ταξινόμηση των νεοελληνικών ιδιωμάτων, τη σχέση νεοελληνικών διαλέκτων/ιδιωμάτων και μεσαιωνικής δημώδους ελληνικής, τα κριτήρια επιλογής των λεξικών-γλωσσαρίων που παρουσιάζονται αναλυτικά καθώς και τα κριτήρια αναλυτικής αξιολογικής παρουσίασης αυτών των λεξικών και γλωσσαρίων, β) την καταγραφή των λεξικών και γλωσσαρίων των νεοελληνικών διαλέκτων/ιδιωμάτων (με προηγούμενο σημείωμα στο οποίο σημειώνονται οι όροι επιλογής του υλικού) καταταγμένων με βάση τη γεωγραφική διαλεκτική περιοχή στην οποία απαντά η διάλεκτος ή το ιδίωμα, γ) τις (συνοπτικές και αναλυτικές) παρουσιάσεις των επιλεγμένων λεξικών/γλωσσαρίων.

H βιβλιογραφική αυτή παρουσίαση που εντάσσεται απόλυτα στη μελέτη της μεσαιωνικής δημώδους ελληνικής (όπως άλλωστε και μια γρήγορη εξέταση του ετυμολογικού τμήματος του άρθρου του Λεξικού Κριαρά αποδεικνύει) στόχο έχει τη βιβλιογραφική ενημέρωση των μελετητών της Μεσαιωνικής Ελληνικής καθώς και των ερευνητών των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων και γενικά των ενδιαφερομένων για το γλωσσικό αυτό υλικό, αλλά και την ειδικότερη αξιοποίηση του σχετικού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία (όπως για παράδειγμα στη διδασκαλία διαλεκτικών κειμένων της Μεσαιωνικής Ελληνικής (κρητική, κυπριακή λογοτεχνία), αλλά και κειμένων Νεοελλήνων λογοτεχνών που διαθέτουν έργο με άφθονα διαλεκτικά στοιχεία).

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Κ. ΜΥΤΟΥΛΑ

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Ιούλ 2008, 15:54