Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής

Βρες

Επιλογές αναζήτησης

Τ
ο Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής αποτελεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία αναπτύσσεται από το Τμήμα Λεξικογραφίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και τροφοδοτείται σταδιακά με νέα λήμματα-άρθρα. Το Βασικό Λεξικό συντάσσεται με άξονα το βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και σκοπεύει να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο στη Μέση Εκπαίδευση.

Αντικείμενο του Βασικoύ Λεξικού είναι κυρίως η αττική πεζογραφία (ιστοριογραφία, ρητορική και φιλοσοφία) και ορισμένα κείμενα της λυρικής και δραματικής ποίησης, όπως αυτά διδάσκονται στη Μέση Εκπαίδευση. Για να είναι, όμως, αποτελεσματικότερη και πιο σφαιρική η τεκμηρίωση των σημασιών, συγκροτήθηκε ένας Κανόνας συγγραφέων, που καλύπτει τα βασικά είδη του ποιητικού (έπος, λυρική ποίηση, δραματική ποίηση) και του πεζού λόγου (ρητορική, ιστοριογραφία, φιλοσοφία), αφορά την περίοδο από τον Όμηρο ως τον Αριστοτέλη, και περιλαμβάνει τους περισσότερο διδασκόμενους συγγραφείς στη Μέση και την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ο Κανόνας συγγραφέων αποτελεί και το ευρύτερο σύνολο κειμένων αναφοράς βάσει των οποίων τεκμηριώνονται οι σημασίες στο λεξικό.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ομάδα εργασίας