Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 

Λογοτεχνική μετάφραση: ιστορία, θεωρία, κριτική 

Kριτική Επιμέλεια: Τάκης Καγιαλής 

Συγκεντρώνεται εκτενής βιβλιογραφία για μείζονα μεταφρασεολογικά ζητήματα. Η βιβλιογραφία είναι ενημερωμένη έως το 2000.

Βιβλιογραφία

Σημείωση: H παρούσα επιλογή βιβλιογραφίας περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς εκδόσεις και ορισμένα αφιερώματα περιοδικών.

Adams, Robert M. Proteus: His Lies, His Truth: Discussions of Literary Translation. New York: Norton, 1973.

Albrecht, Jörn. Literarische Übersetzung: Geschichte, Theorie, kulturelle Wirkung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998.

Amos, Flora Ross. Early Theories of Translation. New York: Octagon Books, 1973.

Apter, Ronnie. Digging for the Treasure: Translation after Pound. New York: Paragon House, 1987.

Arrowsmith, William, and Roger Shattuck, eds. The Craft and Context of Translation. Austin: University of Texas Pr, 1961.

Bαγενάς, Nάσος. Ποίηση και μετάφραση. Aθήνα: Στιγμή, 1989.

Baker, Mona. The Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 1998.

Ballard, Michel. De Cicéron à Benjamin: traducteurs, traductions, réflexions. Étude de la traduction. Lille: Presses universitaires de Lille, 1995.

Ballard, Michel, ed. La traduction plurielle. Lille: Presses universitaires de Lille, 1990.

Banting, P. Body, Inc: A Theory of Translation Poetics. Winnipeg: Turnstone Press, 1995.

Barilier, E. Les Belles fidèles; petit essai sur la traduction. Lausanne, 1990.

Barnstone, Willis. The Poetics of Translation: History, Theory, Practice. New Haven: Yale University Press, 1993.

Bassnett, Susan and Harish Trivedi, eds. Post-Colonial Translation. Theory and Practice, London and New York: Routledge, 1999.

Bassnett-McGuire, Susan. Translation Studies. London: Methuen, 1980.

Bassnett-McGuire, Susan and A. Lefevere, eds. Translation, History, and Culture. London: Pinter Publishers, 1990.

Bate, W. Jackson. The Burden of the Past and the English Poet. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1970.

Berman, A. L' èpreuve de l' ètranger. Paris: Gallimard, 1984.

Beaugrande, R. de. Factors in a Theory of Translating. Approaches to Translation Studies 5. Assen: Van Gorcum, 1978.

Biguenet, John and Rainer Schulte, eds. The Craft of Translation. Chicago: University of Chicago Press, 1989.

Boase-Beier, Jean and Michael Holman, eds. The Practices of Literary Translation. Constraints and Creativity, Manchester: St. Jerome Publishing, 1998.

Bowker, Lynne et al. Unity in Diversity: Current Trends in Translation Studies. Manchester: St. Jerome Publishing, 1998.

Brower, Reuben A., ed. On Translation. Harvard Studies in Comparative Literature, 73. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959.

Brower, Reuben A. Mirror on Mirror. Translation, Imitation, Parody. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974.

Catford, J. C. A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics. London: Oxford University Press, 1965.

Cary, E. Les grandes traducteurs françaises. Geneva, 1963.

Chesterman, Andrew. Memes of Translation. Amsterdam: John Benjamins, 1998.

Chukovsky, K. The Art of Translation. Ed. and tr. Lauren G. Leighton. Knoxville: University of Tennesee Press, 1984.

Cohen, John M. English Translators and Translations. Bibliographical Series of Supplements to British Book News on Writers and Their Work, 142. London: Longmans, Green, 1962.

Connolly, David. Mεταποίηση: 6 (+1) μελέτες για τη μετάφραση της ποίησης. Aθήνα: Ύψιλον, χ.χ. [1998].

Conley, C. H. The First English Translators of the Classics. 1927. Reprint: Port Washington, NY: Kennikat Press, 1967.

Contamine, Geneviève, ed. Traduction et traducteurs au moyen âge. Actes du colloque international du CNRS organisé à Paris, 26-28 mai 1986. Paris: Éditions CNRS, 1989.

Copeland, Rita. Rhetoric, Hermeneutics, and Translation in the Middle Ages. Cambridge Studies in Medieval Literature 11. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1991.

Tο Δέντρο, «Γλώσσα, Kριτική, Mετάφραση» (αφιέρωμα), τχ. 42-43, Iαν.-Φεβρ. 1989.

Διαβάζω, «Mετάφραση» (αφιέρωμα), τχ. 156, 3 Δεκεμβρίου 1986.

Etkind, Efim. Un art en crise: essai de poétique de la traduction poétique. Tr. Wladimir Troubetzkoy. Lausanne: L'Age d'Homme, 1982.

Even-Zohar, Itamar. Papers in Historical Poetics. Tel Aviv, 1978.

Even-Zohar, Itamar and Gideon Toury. Translation Theory and Intercultural Relations. Tel Aviv, 1981. Special issue of Poetics Today 2:4.

Fawcett, Peter. Translation and Language: Linguistic Theories Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997. H γλώσσα της λογοτεχνίας και η γλώσσα της μετάφρασης. Θεσσαλονίκη: Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας, 1998.

Gentzler, E. C. 1993. Contemporary Translation Theories. London: Routledge, 1993.

Graham, Joseph E., ed. Difference in Translation. Ithaca: Cornell University Press, 1985.

Graves, Robert. The Crowning Privilege: The Clark Lectures, 1954-1955. London: Cassell, 1955.

Greene, Thomas. The Light in Troy: Imitation and Discovery in Renaissance Poetry. New Haven: Yale University Press, 1982.

Grierson, Herbert. Verse Translation, with Special Reference to Translation from Latin. Oxford, 1948. Reprint: Folcroft, PA: Folcroft Library Editions, 1977.

Guenthner, E and Guenthner-Reutter, M., eds. Meaning and Translation: Philosophical and Linguistic Approaches. London: Duckworth, 1978.

Guttinger, Fritz. Zielsprache: Theorie und Technik des Übersetzens. Zurich: Manesse Verlag, 1963.

Hatim, B. and Mason, Ian. The Translator as Communicator. London: Routledge, 1997.

Hermans, Theo. The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation. Croom Helm, 1985.

Hermans, Theo. Translation in Systems: Descriptive and System-oriented Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 1999.

Hewson, Lance and Martin, Jacky. Redefining Translation: The Variational Approach. London: Routledge, 1991.

Holmes, James S. Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam: Rodopi, 1988.

Holmes, James S. et al., ed. The Nature of Translation: Essays in the Theory and Practice of Literary Translation. International Conference on Translation as an Art (Bratislava, 1968). The Hague: Mouton, 1970.

Holmes, James S. et al., eds. Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies. Leuven: Acco, 1978.

Honig, Edwin, ed. The Poet's Other Voice: Conversations on Literary Translation. Amherst: University of Massachusetts Press, 1985.

Hooley, Daniel.M. The Classics in Paraphrase: Ezra Pound and Modern Translators of Latin Poetry. Selinsgrove, PA: Susquehanna University Press, 1988.

Kακριδής, I. Θ. Tο μεταφραστικό μας πρόβλημα. 1948. Aθήνα: Eστία, 1984. Tα κείμενα από γλώσσα σε γλώσσα. Aθήνα: Eταιρεία Σπουδών, 1984.

Kεντρωτής, Γιώργος. Θεωρία και πράξη της μετάφρασης. Aθήνα: Δίαυλος, 1996.

Kοκόλης, Ξ. A. Mικροσκόπηση μεταφράσεων. Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1985.

Kουτσιβίτης, Bασίλης. Θεωρία της μετάφρασης. Aθήνα: Eλληνικές Πανεπιστημιακές Eκδόσεις, 1994.

Kelly, L. G. The True Interpreter: A History of Translation Theory and Practice in the West. New York: St. Martin's Press, 1979.

Lambert, José and André Lefevere, eds. La traduction dans le développement des littératures. International Comparative Literature Association, 11th Congress (Paris, 1985). Bern: P. Lang, 1993.

Lefevere, André. Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context. New York: Modern Language Association of America, 1992.

Lefevere, André. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London: Routledge, 1992.

Lefevere, André, ed. Translation―History, Culture: a Sourcebook. London: Routledge, 1992.

Lefevere, André. Translating Literature : the German Tradition from Luther to Rosenzweig. Approaches to Translation Studies 4. Assen: Van Gorcum, 1977.

Lefevere, André. Translating Poetry : Seven Strategies and a Blueprint. Approaches to Translation Studies 3. Assen : Van Gorcum, 1975.

Levy, Jiri. Die literarische Übersetzung: Theorie einer Kunstgattung. Frankfut am Main: Athenäum, 1969.

Malmkjaer, Kirsten, ed. Translation and Language Teaching. Language Teaching and Translation, Manchester: St. Jerome Publishing, 1998.

Mπατσαλιά, Φρ. και Eλένη Σελλά. Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική των μεταφράσεων. Kέρκυρα: Iόνιο Πανεπιστήμιο, 1994.

Muschard, Jutta. Relevant Translations: History, Presentation, Criticism, Application. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1996.

Newmark, P. Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press, 1981.

Nord, Christiane. Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997.

Παπαλεοντίου, Λευτέρης. Λογοτεχνικές Mεταφράσεις του Mείζονος Eλληνισμού. Mικρασία-Kύπρος-Aίγυπτος. 1880-1930. Bιβλιογραφική μελέτη. Θεσσαλονίκη: Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας, 1998.

Πρωτότυπο και μετάφραση. Πρακτικά Συνεδρίου (1978). Aθήνα: Σπουδαστήριο Kλασικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Aθηνών, 1980. Pym, Anthony. Translation and Text Transfer: An Essay on the Principles of Intercultural Communication. Frankfurt
am Main: Peter Lang, 1992.

Robinson, Douglas. Translation and Empire: Postcolonial Theories Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997.

Robinson, Douglas. Western Translation Theory From Herodotus to Nietzsche. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997.

Rose, Marilyn Gaddis. Translation and Literary Criticism, Manchester: St. Jerome Publishing, 1997.

Sager, Juan C. Language Engineering and Translation: Consequences of Automation. 1993. Amsterdam: John Benjamins.

Schulte, Rainer and John Biguenet, eds. Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Schultze, Brigitte, ed. Die literarische Übersetzung: Fallstudien zu ihrer Kulturgeschichte. Berlin: Erich Schmidt, 1987.

Simon, Sherry. Gender in Translation. Cultural Identity and the Politics of Transmission. Routledge, 1996.

Snell-Hornby, Mary et al., eds. Translation Studies: An Interdiscipline. Translation Studies Congress, Vienna 1992. Amsterdam: Benjamins, 1994.

Steiner, George. After Babel : Aspects of Language and Translation. Oxford: Oxford University Press, 1992.

Steiner, Thomas Robert. English Translation Theory 1650-1800. Assen: Van Gorcum, 1975.

Tabakowska, Elzbieta. Cognitive Linguistics and Poetics of Translation. Tübingen: Narr, 1993.

Toury, Gideon. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins, 1995.

Toury, Gideon. In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv: Porter Institute, 1980.

Tymoczko, Maria. Translation in a Postcolonial Context. Manchester: St. Jerome Publishing, 1999. van Hoof, Henri. Histoire de la traduction en Occident: France, Grande-Bretagne, Allemagne, Russie, Pays-Bas. Bibliothèque de linguistique, 0778-5410. Paris: Duculot, 1991.

Venuti, Lawrence. The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. New York: Routledge, 1998.

Venuti, Lawrence. The Translator's Invisibility: A History of Translation. London: Routledge, 1995

Venuti, Lawrence, ed. Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity, Ideology. London: Routledge, 1992.

Vermeer, Hans J. Skizzen zu einer Geschichte der Translation 1-2. Frankfurt: IKO―Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 1992.

Vermeer, Hans J. Voraussetzungen für eine Translationstheorie: Einige Kapitel Kultur- und Sprachtheorie. Heidelberg: Selbstverlag, 1986.

Vermeer, Hans J. Aufsätze zur Translationstheorie. Heidelberg, 1983. Vitti, Mario, ed. Testi letterari italiani traddoti in greco (dal'500 ad oggi), Rubbettino, 1994. von Flotow, Luise. Translation and Gender. Translating in the Era of Feminism. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997.

Warren, Rosanna, ed. The Art of Translation: Voices from the Field. Boston: Northeastern University Press, 1989.

Weissbort, Daniel, ed. Translating Poetry: The Double Labyrinth. Iowa City: University of Iowa Press, 1989.

Zuber, Roger. Les "Belles Infidèles" et la formation du goût classique: Perrot d'Ablancourt et Guez de Balzac. Paris: Armand Colin, 1968.

Τελευταία Ενημέρωση: 02 Μάρ 2007, 18:17