Βιβλιογραφία 

Λεξικά της Μεσαιωνικής Ελληνικής Γλώσσας 

Αντιπροσωπευτικά λεξικά της Μεσαιωνικής Ελληνικής γλώσσας 

Η παρούσα σελίδα περιέχει καταγραφή, περιγραφή και κριτική αποτίμηση λεξικών που αφορούν τη μεσαιωνική περίοδο της ελληνικής γλώσσας (ειδικότερα, από τον 4. ως τον 17. αι. μ.Χ.). Προτάσσεται σύντομη εισαγωγική έκθεση των κριτηρίων που εφαρμόστηκαν στην καταγραφή, περιγραφή και κριτική αποτίμηση των λεξικών και ακολουθούν κατάλογος των υπό εξέταση λεξικών, συνοπτική παρουσίαση τους, καθώς και αναλυτική παρουσίαση των βασικότερων απ’ αυτά.

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Ιούλ 2008, 15:54