Βιβλιογραφία 

Μορφολογία και Σύνταξη 

Μελέτες της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους στην εποχή μας 

Εισαγωγικό σημείωμα

Στις ιστοσελίδες που ακολουθούν παραθέτουμε μελέτες που περιγράφουν και αναλύουν μορφολογικά (κλίση, παραγωγή, σύνθεση) και συντακτικά (δομή μεσαιωνικής φράσης) χαρακτηριστικά της δημώδους μεσαιωνικής / πρώιμης νεοελληνικής και στηρίζονται κατά κύριο λόγο στο δημώδες γλωσσικό υλικό που παρέχουν τα κείμενα της μεσαιωνικής δημώδους γραμματείας. Σκοπός της προσπάθειάς μας είναι η πληρέστερη βιβλιογραφική ενημέρωση και εξοικείωση του ενδιαφερόμενου με τη θεωρητική προσέγγιση των γλωσσικών φαινομένων της περιόδου αυτής και η διευκόλυνση όλων όσων επιθυμούν να προσεγγίσουν τη γραμματεία της έχοντας ως γνώμονα είτε την έρευνα είτε τη γλωσσοδιδακτική.

Οι μελέτες που συγκεντρώσαμε αναφέρονται κυρίως στην περίοδο 1100-1669, το χρονικό διάστημα δηλαδή που καλύπτει και το Λεξικό της Μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας του Ε. Κριαρά, και αντλούν υλικό από τα δημώδη (λογοτεχνικά και μη) κείμενα. Ανάμεσα σ' αυτές περιλαμβάνονται και κάποιες που αφορούν λόγιους ή κάπως παλαιότερους συγγραφείς, των οποίων η γλώσσα διαθέτει χαρακτηριστικά που πλησιάζουν τη δημώδη.

Για τη διευκόλυνση του επισκέπτη της ιστοσελίδας χωρίσαμε τις μελέτες σε κατηγορίες: μελέτες για τη μορφολογία και τη σύνταξη, μελέτες (τμήματα ή κεφάλαια) που ανήκουν σε ιστορίες της ελληνικής γλώσσας και, τέλος, μελέτες που αφορούν τη γλώσσα συγκεκριμένων κειμένων. Σε κάθε κατηγορία προηγούνται οι μελέτες που είναι γραμμένες στα ελληνικά και ακολουθούν οι ξενόγλωσσες. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε κάποιες από αυτές, παλαιότερες και νέες, αντιπροσωπευτικές από κάθε κατηγορία.

Οι κατάλογοι θα συμπληρώνονται συνεχώς με νέα έργα και παρουσιάσεις.

Σύντομο σχόλιο για τη μελέτη της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους στην εποχή μας.

Τελευταία Ενημέρωση: 30 Ιαν 2008, 11:55