Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

http://www.eap.gr

Προπτυχιακές Σπουδές:

Δεν βρέθηκαν θεματικές ενότητες ή διδακτικά αντικείμενα που να αφορούν στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε προπτυχιακό επίπεδο.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Το πρόγραμμα που παρουσιάζει μαθήματα σχετικά με τη διδασκαλία γλώσσας είναι το «Σπουδές στην εκπαίδευση».

Στις προσφερόμενες από απόσταση μεταπτυχιακές σπουδές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ανήκει και το μεταπτυχιακό με τίτλο «Σπουδές στην εκπαίδευση». Μια από τις προσφερόμενες θεματικές ενότητες, η «ΕΚΠ 61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» έχει ως σκοπό να προσφέρει στο φοιτητή τη δυνατότητα διείσδυσης στις σύγχρονες έρευνες και τους επιστημονικούς προβληματισμούς σχετικά με την ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτισμικές και κοινωνικές παραμέτρους που συνδέονται με αυτή τη μαθησιακή διαδικασία. Η Θεματική Ενότητα παρέχει μια οπτική για τα εκπαιδευτικά ζητήματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρήσεις.

Συγκεκριμένα εντάσσει τη μελέτη της γλώσσας στα κοινωνικά συμφραζόμενα και αποστασιοποιείται από τη μελέτη της γλώσσας ως αυτόνομου συστήματος που χαρακτηρίζει την παραδοσιακή γραμματική, αλλά και τη γενετική τσομσκιανή αντίληψη. Η μελέτη της σχέσης γλώσσας και κοινωνίας πραγματοποιείται και στο κλασικό κοινωνιογλωσσολογικό μοντέλο, αλλά και κυρίως στο πλαίσιο της «κριτικής ανάλυσης του λόγου». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο που κατέχει η ομιλία στη μάθηση, καθώς και στις πολιτικές γραμματισμού των σύγχρονων κοινωνιών.

Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με διαφορετικές επιστημονικές θεωρήσεις με σκοπό να αναπτύξει κριτική οπτική στις ερευνητικές του ενασχολήσεις.

Η Θ.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα) :

  • Σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση της χρήσης του προφορικού και του γραπτού λόγουστα πλαίσια της εκπαιδευτικής πρακτικής κα πολιτικής

Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων κατ' αρχήν σε εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και σε όλους τους αποφοίτους AEI και TEI που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην εκπαίδευση.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

Γίνονται δεκτοί:

  1. Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή Α.Τ.Ε.Ι. οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς (έχουν περάσει και τις τελικές εξετάσεις) μια ή περισσότερες Θ.Ε. στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ε.Α.Π. που οδηγούσαν σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης και απόφοιτοι των Τμημάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Ε.Α.Π. Προηγούνται όσοι συμπλήρωσαν 3 Θ.Ε., έπονται όσοι συμπλήρωσαν 2, ακολουθούν όσοι συμπλήρωσαν 1 Θ.Ε. και οι απόφοιτοι των Τμημάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Ε.Α.Π. Εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερόμενων σε κάποια κατηγορία είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που έχουν απομείνει, μεταξύ των υποψηφίων της ίδιας κατηγορίας διεξάγεται κλήρωση.
  2. Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής, Ελληνικής Φιλολογίας, Αγγλικής Φιλολογίας, Γαλλικής Φιλολογίας, Γερμανικής Φιλολογίας, Ιταλικής Φιλολογίας, Ισπανικής Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Ψυχολογίας, των Τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσιογνωστικών, Θεατρολογίας, Μουσικολογίας, Καλών Τεχνών, Πληροφορικής Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γεωγραφίας, Οικιακής Οικονομίας, Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).
  3. Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων άλλων ειδικοτήτων που είναι και κάτοχοι πτυχίων ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ καθώς και κάτοχοι πτυχίων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών (2) και (3) θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 5 έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το προσφερόμενο ποσοστό θέσεων κάθε κατηγορίας από υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, το ποσοστό αυτό θα καλύπτεται από τους υποψηφίους της άλλης κατηγορίας με τήρηση αυστηρής σειράς προτεραιότητας.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα:

Σταματία-Ειρήνη Σπηλιοπούλου , Αριστέα Γαβριήλ, Σεβαστιανή Σταυροπούλου

Τηλ.: 2610 367337, 2610 367325, 2610 367323 - Fax: 2610 367650
e-mail :

1 Corder, S.P. (1967). "The significance of learners' errors". International Review of Applied Linguistics, 5, 161-170.

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22