Εργαλεία 

Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής 

 

Χάρτης κλιτικών παραδειγμάτων

TO AΡΘΡΟ


ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ


Α' ΚΛΙΣΗ

ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ

Αρσενικά

O1.1: Ὁ λοχίας

O1.2: Ὁ Ἀτρείδης

O1.2α: Ὁ κομήτης (από το προηγούμενο διαφέρει μόνο στην κλιτική του ενικού).

Θηλυκά

O2.1: Ἡ σοφία

O2.2: Ἡ πεῖρα (από το προηγούμενο διαφέρει στο ότι το -α είναι βραχύχρονο).

O2.2α: Ἡ μᾶζα (από το προηγούμενο διαφέρει στη γενική και δοτική ενικού).

Ο3: Ἡ πύλη


ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ

Αρσενικά

Ο4: Ὁ Ἑρμῆς

Θηλυκά

Ο5: Ἡ μνᾶ

Ο6: Ἡ γαλῆ


Β' ΚΛΙΣΗ

ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ

Αρσενικά, Θηλυκά

Ο7: Ὁ ἰατρός

Ο7α: Ἡ νόσος

Ουδέτερα

Ο8: Τὸ σῦκον


ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ

Αρσενικά

Ο9: Ὁ ἔκπλους

Ο9α:(θηλ.) Ἡ πρόχους

Ουδέτερα

Ο10: Τὸ ὀστοῦν


ΑΤΤΙΚΗ Β' ΚΛΙΣΗ

Αρσενικά, Θηλυκά

Ο11: Ὁ πρόνεως

Ο11α: Ἡ ἅλως (το ουδ. 'τὸ ἀνώγεων' παραλείπεται, γιατί είναι μοναδικό).


Γ' ΚΛΙΣΗ

ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

Ο12: Ὁ ἥρως

Ο13: Ὁ βότρυς

Ο13α: Ἡ δρῦς

Ο13β: Ἡ μῆνις

Ο14.1: Ἡ πόλις

Ο14.2: Ὁ πέλεκυς (το ουδ. 'τὸ ἄστυ' παραλείπεται, γιατί είναι μοναδικό).

Ο15: Ὁ βασιλεὺς

Ο15α: Ὁ ἀλιεύς

Ο16: Ἡ ἠχώ


ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ

Ουρανικόληκτα

Ο17.1: Ὁ θώραξ

Ο17.2: Ἡ φλὸξ

Ο17.3: Ὁ ὄνυξ

Χειλικόληκτα

Ο18.1: Ὁ κώνωψ

Ο18.2: Ὁ Ἄραψ

Οδοντικόληκτα

Ο19.1: Ἡ θυρὶς (οδοντικόληκτο με -δ-)

Ο19.2: Ὁ τάπης (οδοντικόληκτο με -τ-)

Ο19.2α: Ὁ ἱμὰς (οδοντικόληκτο με -ντ- καταληκτικό μονόθεμο)

Ο19.2β: Ὁ γέρων (οδοντικόληκτο με -ντ- ακατάληκτο διπλόθεμο)

Ο19.3: Τὸ κλίμα (οδοντικόληκτο ουδέτερο ακατάληκτο με -τ-·)

(Δεν υποκατηγοριοποιούνται τα καταληκτικά 'φῶς' και 'οὖς', γιατί είναι μοναδικά).

* Το 'ὄρνις' (οδοντικόληκτο με -θ-) παραλείπεται, γιατί είναι μοναδικό.

Ενρινόληκτα

Ο20.1: Ἡ ἀκτίς

Ο20.2: Ὁ παιὰν

Ο20.3: Ὁ Ἕλλην

Ο20.4: Ὁ ἀγών

Ο20.1α: Ἡ Γόρτυς (ενρινόληκτο μονόθεμο)

Ο21.1: Ὁ λιμὴν (ενρινόληκτο διπλόθεμο)

Ο21.2: Ὁ κανὼν (ενρινόληκτο διπλόθεμο)

Υγρόληκτα

Ο22.1: Ὁ νιπτὴρ (υγρόληκτο μονόθεμο)

Ο22.2: Ὁ ἰχὼρ (υγρόληκτο μονόθεμο)

Ο22.3: Ὁ φθεὶρ (υγρόληκτο μονόθεμο)

* Το 'χεὶρ' παραλείπεται γιατί είναι μεταπλαστό.

Ο23.1: Ὁ ἀθὴρ (υγρόληκτο διπλόθεμο)

Ο23.2: Ὁ ῥήτωρ (υγρόληκτο διπλόθεμο)

* Το 'ἅλς' δεν καταχωρίζεται γιατί είναι μοναδικό σε -λ-.

Ο24: Ὁ πατὴρ (υγρόληκτο συγκοπτόμενο, παράδειγμα μόνο για τα πατὴρ, μήτηρ, θυγάτηρ, γαστὴρ).

Σιγμόληκτα

Ο25: Ἡ αἰδὼς (σιγμόληκτο θηλυκό)

Ο26: Τὸ βάθος

Ο26α: Τὸ ἄνθος

Ο26β: Τὸ χρέος

Ο27: Τὸ κρέας (σιγμόληκτο ουδέτερο, παράδειγμα μόνο για τα κρέας, γέρας, γῆρας)

(Το 'πέρας' δεν είναι δυνατό να κατηγοριοποιηθεί.)

Ο28.1: Ὁ Σωκράτης (σιγμόληκτο αρσενικό)

Ο28.2: Ὁ Περικλῆς (σιγμόληκτο αρσενικό)


ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ


ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ

Ε1: Καλὸς-καλὴ-καλὸν

Ε1α:Δίκαιος-δικαία-δίκαιον

Ε2: Ὁ,ἡ τιμωρὸς, τὸ τιμωρὸν

Ε2α: Ὁ αἰώνιος, ἡ αἰωνία ή αἰώνιος, τὸ αἰώνιον

Ε2β: Ὁ νόθος, ἡ νόθη ή νόθος, τὸ νόθον

Ε3: Ὁ χρυσοῦς, ἡ χρυσῆ, τὸ χρυσοῦν

Ε3α: Ὁ σιδηροῡς, ἡ σιδηρᾶ, τὸ σιδηροῦν

Ε4: Ὁ, ἡ εὔνους, τὸ εὔνουν

Ε5: Ὁ, ἡ ἵλεως, τὸ ἵλεων


ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ


ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

Ε6: Ὁ ὀξὺς, ἡ ὀξεῖα, τό ὀξὺ

Ε7: Ὁ, ἡ ἄδακρυς, τὸ ἄδακρυ

Ε8: Ὁ, ἡ δίπηχυς, τό δίπηχυ


ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ

Αφωνόληκτα

Ε9: Ὁ πᾶς, ἡ πᾶσα, τὸ πᾶν

Ε10: Ὁ χαρίεις, ἡ χαρίεσσα, τὸ χαρίεν

Ε11: Ὁ ἄκων, ἡ ἄκουσα, τὸ ἆκον

Ε12: Ὁ, ἡ ἄχαρις, τὸ ἄχαρι

Ε13: Ὁ, ἡ δίπους, τὸ δίπουν

Ε14: Ὁ, ἡ βλάξ

Ενρινόληκτα και υγρόληκτα

Ε15: Ὁ μέλας, ἡ μέλαινα, τὸ μέλαν

Ε16: Ὁ, ἡ ἐλεήμων, τὸ ἐλεῆμον

Ε16α: Ὁ, ἡ ἀμείνων, τὸ ἄμεινον

Ε17: Ὁ, ἡ μάκαρ

Σιγμόληκτα

Ε18: Ὁ, ἡ ἀτυχὴς, τὸ ἀτυχὲς


ΑΝΩΜΑΛΑ

Ε: Ὁ πολὺς, ἡ πολλὴ, τὸ πολὺ (δεν έχει δυϊκό αριθμό)


ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

Π1.1: Δίκαιος-δικαιότερος-δικαιότατος

Π1.2: Σοφὸς-σοφώτερος- σοφώτατος

Π1.2α: Κενὸς-κενότερος-κενότατος

Π2: Βαρὺς-βαρύτερος-βαρύτατος

Π3: Ἀληθὴς-ἀληθέστερος-ἀληθέστατος

Π4: Μέλας-μελάντερος-μελάντατος

Π5:Χαρίεις-χαριέστερος-χαριέστατος (Π1-5: κανονικός σχηματισμός)

Π6: Σώφρων-σωφρονέστερος-σωφρονέστατος

Π7:Ἁπλοῦς-ἁπλούστερος-ἁπλούστατος

Π8: Ἅρπαξ-ἁρπαγίστερος-ἁρπαγίστατος

Π9: Ἴσος-ἰσαίτερος-ἰσαίτατος

Π10: Κακὸς-κακίων-κάκιστος (Π7-10: αναλογικός σχηματισμός)


ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ


ΕΠΙΘΕΤΑ

Αρ1:εἷς-μία-ἓν

Αρ2: δύο

Αρ3: τρεῖς

Αρ4: τέτταρες

Αρ5: διακόσιοι

Αρ6: πρῶτος

Αρ6α: δεύτερος

Αρ7: δευτεραῖος

Αρ8: διπλάσιος

Αρ9: διπλοῦς


ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Αρ10: δυὰς


Η ΜΕΤΟΧΗ


Β' ΚΛΙΣΗ

Μ1:λυόμενος, λυομένη, λυόμενον


Γ' ΚΛΙΣΗ

Μ2: λύων, λύουσα, λῦον

Μ3:λύσας, λύσασα, λῦσαν

Μ4:λυθεὶς, λυθεῖσα, λυθέν

Μ5:λελυκὼς, λελυκυῖα, λελυκὸς

Μ6:τιμῶν, τιμῶσα, τιμῶν

Μ7:ποιῶν, ποιοῦσα, ποιοῦν

Μ8:δεικνὺς, δεικνῦσα, δεικνὺν

Μ9:διδοὺς, διδούσα, διδὸν

Μ10:ἑστὼς, ἑστῶσα, ἑστὼς ή ἑστὸς

Μ11: βαλὼν, βαλοῦσα, βαλὸν


ΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

Οι βασικές (ἐγώ, οὗτος, ὅστις κλπ.) έχουν ιδιαίτερο τρόπο κλίσης. Οι υπόλοιπες κλίνονται σύμφωνα με τα δευτερόκλιτα επίθετα (σε κάποια ουδέτερα χωρίς το τελικό -ν-: αὐτό, ὃ, τοῦτο κλπ.). Aναλυτικότερα:


ΔΕΙΚΤΙΚΗ

Α1: οὗτος (υπόδειγμα για τις: τοιοῦτος, τοσοῦτος, τηλικοῦτος)


ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Α2: ἐγὼ


ΑΥΤΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Α3: ἐμαυτοῦ


ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ

Α4: τὶς, τὶ


ΑΟΡΙΣΤΗ

Α5: τὶς, τὶ


ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ

Α6: ὃς, ἣ, ὃ (υπόδειγμα για τις: ἐκεῖνος, αὐτὸς, ἄλλος, ἀλλήλων, ὅσπερ)

Α7: ὅστις, ἥτις, ὅ,τι


ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΕΣ

Α8:πόσος, πόση, πόσον (υπόδειγμα για τις:
τοσόσδε, τοσήδε, τοσόνδε
τηλικόσδε, τηλικήδε, τηλικόνδε
ἐμὸς, ἐμὴ, ἐμὸν
πηλίκος, πηλίκη, πηλίκον
ποδαπὸς, ποδαπὴ, ποδαπὸν
πόστος, πόστη, πόστον
ἔνιοι, ἔνιαι, ἔνια
ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον
ἀμφότεροι, ἀμφότεραι, ἀμφότερα
ποσὸς, ποσὴ, ποσὸν
ἀλλοδαπός, ἀλλοδαπή, ἀλλοδαπὸν
ὅσος, ὅση, ὅσον
ὁπόσος, ὁπόση, ὁπόσον
ἡλίκος, ἡλίκη, ἡλίκον
ὁπηλίκος, ὁπηλίκη, ὁπηλίκον
ὁποδαπὸς, ὁποδαπὴ, ὁποδαπόν)

Α8α:πότερος, ποτέρα, πότερον (υπόδειγμα για τις:
τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε
ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον
ποῖος, ποία, ποῖον
ποσταῖος, ποσταία, ποσταῖον
ἑκάτερος, ἑκατέρα, ἑκάτερον
ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον
οὐδέτερος, οὐδετέρα, οὐδέτερον
μηδέτερος, μηδετέρα, μηδέτερον
ποιὸς, ποιὰ, ποιὸν
ὁπότερος, ὁποτέρα, ὁπότερον
οἷος, οἵα, οἷον
ὁποῖος, ὁποία, ὁποῖον)

Σημειώσεις:

  1. ὅδε, ἥδε, τόδε: κλ. σύμφωνα με το άρθρο.
  2. ὁ, ἡ, τὸ δεῖνα: μεμονωμένη ως προς την κλίση της και γι'αυτό παραλείπεται.
  3. πᾶς, πᾶσα, πᾶν: κλίνεται ως επίθετο.
  4. οὐδεὶς, οὐδεμία, οὐδὲν: κλ. όπως το αριθμητικό με την προσθήκη του πληθ. οὐδένες.

ΤΟ ΡΗΜΑ


Α' ΣΥΖΥΓΙΑ (σε -ω)

ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

Βαρύτονα ή ασυναίρετα

Ρ1: Λύω

Περισπώμενα ή συνηρημένα

Ρ2: Τιμῶ

Ρ2.1: ζῶ (κνῶ, νῶ, ψῶ)

Ρ2.2: χρῶμαι (μεμονωμένο)

Ρ3: Ποιῶ

Ρ3.1: πλέω (για ενεργητική φωνή).

Ρ3.2:δέομαι (έχω ανάγκη), (για μέση φωνή).

Ρ4: Δηλῶ


ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ

Αφωνόληκτα

Ρ5:Βλάπτω (< βλάβ-τ-ω, χειλικά).

Ρ5.1: κλέπτω (ως προς τον πρκ. και τον υπερσ.: ἐκεκλόφειν).

Ρ6: Πράττω

Ρ7:Ἁρπάζω (Ρ6-7: ουρανικόληκτα).

Ρ8: Πλάττω (< πλάθ-j-ω, χαρακτήρας -θ- ή -τ-).

Ρ9: Κτίζω (<κτίδ-j-ω, χαρακτήρας -δ-).

Ρ9.1: κομίζω (ως προς το μέλλοντα).

Ενρινόληκτα και υγρόληκτα

Ρ10: Ἀγγέλλω (< ἀγγέλ-j-ω, υγρόληκτα· , παραλείπονται τα ομαλά υγρόληκτα και ενρινόληκτα τύπου 'ἐθέλω'·, αυτά δεν διαφέρουν στην κλίση τους από το 'λύω').

Ρ11.1: Φαίνω (< φάν-j-ω, παθ. πρκ. 'πέφασ-μαι').

Ρ11.2: Αἰσχύνω (αἰσχύν-ω, παθ. πρκ. 'ᾔσχυμ-μαι', ο τύπος κλίνεται κατά το 'ὤξυμ-μαι').

Ρ12: Φθείρω (< φθέρ-ρ-ω < φθέρ-j-ω).

Ρ13.1: Κρίνω (ως προς τον ενεργ. και μέσο πρκ. και υπερσ., τον παθητ. μέλλ. α' και τον παθητ. αόρ. α').

Ρ13.2: Σπείρω (ως προς τον ενεργ. και μέσο πρκ. και υπερσ. -ἔσπαρ-κα- κλπ.).

Ρ13.3: Βάλλω (ως προς τον πρκ. και υπερσ. της ενεργ. και μέσης φωνής, καθώς και τον παθητ. μέλλοντα και αόριστο -βλη- < βλα- <βαλ-).

Γενικότερες υποκατηγορίες που αφορούν όλα τα ασυναίρετα της α' συζυγίας (ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ):

Ρ14.1:Λείπω, γίγνομαι (ως προς το β' αόριστο).

Ρ14.2:Γράφομαι (ως προς τον παθητικό μέλλοντα και αόριστο β').

Ρ14.3: Πάσχω (ως προς τον ενεργητικό παρακείμενο και υπερσυντέλικο β' -πέ-πον-θα < πέ-πεν-θα, θέμα πενθ-).


Β' ΣΥΖΥΓΙΑ (σε -μι)

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ

Ρ15: Δείκνυμι (μόνο για ενεστώτα και παρατατικό)


ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

Ρ16: Ἵστημι (κλίνονται σύμφωνα με αυτό -στον ενεστώτα και τον παρατατικό- και τα

πίμπλημι, πίμπρημι, ὀνίνημι, ἄγαμαι, ἐπίσταμαι, κρέμαμαι·, καθώς επίσης ο αόρ. ἐπριάμην του ὠνοῦμαι).

Τίθημι, ἵημι, δίδωμι, εἰμί (δε μπορούν να υποκατηγοριοποιηθούν).

Τελευταία Ενημέρωση: 13 Φεβ 2009, 10:46