Εργαλεία 

Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής 

 

Συγγραφείς και έργα

ΑΙΣΧ Αἰσχύλος: Αθηναίος, 6ος ‒ 5ος αι. π.Χ., δραματική ποίηση

Αγ=Ἀγαμέμνων
ΕπτΘ=Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας
Ευμ=Εὐμενίδες
Ικ=Ἱκέτιδες
Περ=Πέρσαι
Πρ=Προμηθεὺς δεσμώτης
Χο=Χοηφόροι
απ=αποσπάσματα
απλυρ=αποσπάσματα λυρικά
επ=επιγράμματα

ΑΙΣΧΙΝ Αἰσχίνης: Αθηναίος, 4ος αι. π.Χ., ρητορική

1=Κατὰ Τιμάρχου
2=Περὶ τῆς παραπρεσβείας
3=Κατὰ Κτησιφῶντος
επιστ=επιστολές

ΑΛΚ Ἀλκαῖος: Λέσβιος, 7ος - 6ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα

ΑΛΚΜ Ἀλκμάν: Λακεδαιμόνιος, 7ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα

ΑΝΑΚΡ Ἀνακρέων: Τήιος, 6ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα
επ=επιγράμματα

ΑΝΔΟΚ Ἀνδοκίδης: Αθηναίος, 5ος - 4ος αι. π.Χ., ρητορική

1=Περὶ τῶν μυστηρίων
2=Περὶ τῆς ἑαυτοῦ καθόδου
3=Περὶ τῆς πρὸς Λακεδαιμονίους εἰρήνης
4=Κατὰ Ἀλκιβιάδου
απ=αποσπάσματα

ΑΝΤΙΦ Ἀντιφῶν: Αθηναίος, 5ος αι. π.Χ., ρητορική

1=Φαρμακείας κατὰ τῆς μητρυίας
2=Τετραλογία α΄
3=Τετραλογία β΄
4=Τετραλογία γ΄
5=Περὶ τοῦ Ἡρῴδου φόνου
6=Περὶ τοῦ χορευτοῦ
απ=αποσπάσματα

ΑΡΙΣΤ Ἀριστοτέλης: Σταγειρίτης, 4ος αι. π.Χ., φιλοσοφία

ΑθΠολ=Ἀθηναίων πολιτεία
Αισθ=Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν
Ακουσ=Περὶ ἀκουστῶν
ΑναλΠ=Ἀναλυτικὰ πρότερα
ΑναλΥ=Ἀναλυτικὰ ὕστερα
Αναπν=Περὶ ἀναπνοῆς
Ανεμ=Ἀνέμων θέσεις καὶ προσηγορίαι
ΑρΚακ=Περὶ ἀρετῶν καὶ κακιῶν
ΑτοΓρα=Περὶ ἀτόμων γραμμῶν
ΓενΦθ=Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς
Διαιρ=Διαιρέσεις
Ενυπ=Περὶ ἐνυπνίων
Ερμ=Περὶ ἑρμηνείας
ΖΓεν=Περὶ ζῴων γενέσεως
ΖΙστ=Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι
ΖΚιν=Περὶ ζῴων κινήσεως
ΖΜορ=Περὶ ζῴων μορίων
ΖΠορ=Περὶ ζῴων πορείας
ΗΕυδ=Ἠθικὰ Εὐδήμεια
ΗΜεγ=Ἠθικὰ Μεγάλα
ΗΝικ=Ἠθικὰ Νικομάχεια
Θαυμ=Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων
Κατ=Kατηγορίαι
Κοσμ=Περὶ κόσμου
Μακρ=Περὶ μακροβιότητος καὶ βραχυβιότητος
Μαντ=Περὶ τῆς καθ' ὕπνον μαντικῆς
Μεταφ=Μεταφυσικά
Μετε=Μετεωρολογικά
Μηχ=Μηχανικά
Μνημ=Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως
Νεοτ=Περὶ νεότητος καὶ γήρως, ζωῆς καὶ θανάτου
ΞενοφΖηνΓοργ=Περὶ Ξενοφάνους, περὶ Ζήνωνος, περὶ Γοργίου
Οικ=Οἰκονομικά
Ουρ=Περὶ οὐρανοῦ
Πνευμ=Περὶ πνεύματος
Ποιητ=Περὶ ποιητικῆς
Πολ=Πολιτικά
Προβλ=Προβλήματα
Προτρ=Προτρεπτικός
Ρητ=Τέχνη ῥητορική
ΣοφΕλ=Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι
Τοπ=Τοπικά
ΥπνΕγρ=Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως
Φυσ=Φυσικὴ ἀκρόασις
Φυσιογν=Φυσιογνωμονικά
Χρωμ=Περὶ χρωμάτων
Ψυχ=Περὶ ψυχῆς
απ=αποσπάσματα
απλυρ=αποσπάσματα λυρικά
επ=επιγράμματα
επιστ=επιστολές

ΑΡΙΣΤΟΦ Ἀριστοφάνης: Αθηναίος, 5ος - 4ος αι. π.Χ., δραματική ποίηση

Αχ=Ἀχαρνῆς
Βατρ=Βάτραχοι
Ειρ=Εἰρήνη
Εκκλ=Ἐκκλησιάζουσαι
Θεσμ=Θεσμοφοριάζουσαι
Ιππ=Ἱππῆς
Λυσ=Λυσιστράτη
Νεφ=Νεφέλαι
Ορν=Ὄρνιθες
Πλ=Πλοῦτος
Σφ=Σφῆκες
απ=αποσπάσματα

ΑΡΧΙΛ Ἀρχίλοχος: Πάριος, 7ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα
επ=επιγράμματα

ΒΑΚΧ Βακχυλίδης: Κείος, 5ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα
απαμφ=αποσπάσματα αμφισβητούμενα
διθ=διθύραμβοι
εγκ=εγκώμια
επ=επιγράμματα
επιν=επινίκια
ερωτ=ερωτικά
παιαν=παιάνες
προσοδ=προσόδια
υμν=ύμνοι
υπορχ=υπορχήματα

ΔΕΙΝ Δείναρχος: Κορίνθιος, 4ος - 3ος αι. π.Χ., ρητορική

1=Κατὰ Δημοσθένους
2=Κατ' Ἀριστογείτονος
3=Κατὰ Φιλοκλέους
απ=αποσπάσματα

ΔΗΜ Δημοσθένης: Αθηναίος, 4ος αι. π.Χ., ρητορική

1=Ὀλυνθιακὸς α΄
2=Ὀλυνθιακὸς β΄
3=Ὀλυνθιακὸς γ΄
4=Κατὰ Φιλίππου α΄
5=Περὶ τῆς εἰρήνης
6=Κατὰ Φιλίππου β΄
7=Περὶ Ἀλοννήσου
8=Περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ
9=Κατὰ Φιλίππου γ΄
10=Κατὰ Φιλίππου δ΄
11=Πρὸς τὴν ἐπιστολὴν τὴν Φιλίππου
12=Φιλίππου ἐπιστολή
13=Περὶ συντάξεως
14=Περὶ τῶν συμμοριῶν
15=Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας
16=Ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν
17=Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν
18=Περὶ τοῦ στεφάνου
19=Περὶ τῆς παραπρεσβείας
20=Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην
21=Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου
22=Κατ' Ἀνδροτίωνος παρανόμων
23=Κατ' Ἀριστοκράτους
24=Κατὰ Τιμοκράτους
25=Κατ' Ἀριστογείτονος α΄
26=Κατ' Ἀριστογείτονος β΄
27=Κατ' Ἀφόβου ἐπιτροπῆς
28=Κατ' Ἀφόβου β΄
29=Πρὸς Ἄφοβον ὑπὲρ Φάνου ψευδομαρτυριῶν
30=Πρὸς Ὀνήτορα ἐξούλης α΄
31=Πρὸς Ὀνήτορα ἐξούλης β΄
32=Πρὸς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ
33=Πρὸς Ἀπατούριον παραγραφὴ
34=Πρὸς Φορμίωνα περὶ δανείου
35=Πρὸς τὴν Λακρίτου παραγραφὴν
36=Παραγραφὴ ὑπὲρ Φορμίωνος
37=Παραγραφὴ πρὸς Πανταίνετον
38=Παραγραφὴ πρὸς Ναυσίμαχον καὶ Ξενοπείθην
39=Πρὸς Βοιωτὸν περὶ τοῦ ὀνόματος
40=Πρὸς Βοιωτὸν περὶ προικὸς μητρῴας
41=Πρὸς Σπουδίαν ὑπὲρ προικὸς
42=Πρὸς Φαίνιππον περὶ ἀντιδόσεως
43=Πρὸς Μακάρτατον περὶ Ἁγνίου κλήρου
44=Πρὸς Λεωχάρην περὶ τοῦ κλήρου
45=Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν α΄
46=Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν β΄
47=Κατὰ Εὐέργου καὶ Μνησιβούλου ψευδομαρτυριῶν
48=Κατ' Ὀλυμπιοδώρου βλάβης
49=Πρὸς Τιμόθεον ὑπὲρ χρέως
50=Πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος
51=Περὶ τοῦ στεφάνου τῆς τριηραρχίας
52=Πρὸς Κάλλιππον
53=Πρὸς Νικόστρατον περὶ ἀνδραπόδων ἀπογραφῆς
54=Κατὰ Κόνωνος οἰκίας
55=Πρὸς Καλλικλέα περὶ χωρίου
56=Κατὰ Διονυσοδώρου βλάβης
57=Ἔφεσις πρὸς Εὐβουλίδην
58=Ἔνδειξις κατὰ Θεοκρίνου
59=Κατὰ Νεαίρας
60=Ἐπιτάφιος
61=Ἐρωτικὸς
απ=αποσπάσματα
επιστ=επιστολές
πρ=προοίμια

ΕΥΡ Εὐριπίδης: Αθηναίος, 5ος αι. π.Χ., δραματική ποίηση

Αλεξαπ=Ἀλέξανδρος
Αλκ=Ἄλκηστις
Ανδρ=Ἀνδρομάχη
Ανταπ=Ἀντιόπη
Αρχαπ=Ἀρχέλαος
Βακ=Βάκχαι
Εκ=Ἑκάβη
Ελ=Ἑλένη
Ηλ=Ἠλέκτρα
Ηρακλ=Ἡρακλεῖδαι
ΗρΜαιν=Ἡρακλῆς Μαινόμενος
ΙΑυλ=Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι
Ικ=Ἱκέτιδες
Ιππ=Ἱππόλυτος
ΙΤαυ=Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις
Ιων=Ἴων
Κυκλ=Κύκλωψ
ΜελΔαπ=Μελανίππη ἡ δεσμῶτις
ΜελΣαπ=Μελανίππη ἡ σοφή
Μηδ=Μήδεια
Οιναπ=Οἰνεύς
Ορ=Ὀρέστης
Πειραπ=Πειρίθοος
Ρησ=Ῥῆσος
Σθεναπ=Σθενέβοια
Τρ=Τρῳάδες
Υψαπ=Ὑψιπύλη
Φαεθαπ=Φαέθων
Φοιν=Φοίνισσαι
Φριξαπ=Φρίξος
απ=αποσπάσματα
επ=επιγράμματα
επινΑλκ=Ἐπινίκιον εἰς Ἀλκιβιάδην

[Tα έργα που συνοδεύονται από τον εκθέτη απ σώζονται αποσπασματικά.]

ΗΡ Ἡρόδοτος: Αλικαρνασσεύς, 5ος αι. π.Χ., ιστοριογραφία

1-9=Ἱστορίαι

ΗΣ Ἡσίοδος: Ασκραίος, 8ος ‒ 7ος αι. π.Χ., επική ποίηση

Ασπ=Ἀσπὶς Ἡρακλέους
Εργ=Ἔργα καὶ Ἡμέραι
Θεογ=Θεογονία
απ=αποσπάσματα
απαστρ=αποσπάσματα αστρονομικά

ΘΕΟΓΝ Θέογνις: Μεγαρεύς, 6ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα
απαμφ=αποσπάσματα αμφισβητούμενα
ελεγ=ελεγείες
επ=επιγράμματα

ΘΟΥΚ Θουκυδίδης: Αθηναίος, 5ος αι. π.Χ., ιστοριογραφία

1-8=Ἱστορίαι
επ=επίγραμμα

ΙΒΥΚ Ἴβυκος: Ρηγίνος, 6ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα

ΙΠΠΩΝ Ἱππῶναξ: Εφέσιος, 6ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα

ΙΣΑΙΟΣ Ἰσαῖος: Χαλκιδεύς, 5ος ‒ 4ος αι. π.Χ., ρητορική

1=Περὶ τοῦ Κλεωνύμου κλήρου
2=Περὶ τοῦ Μενεκλέους κλήρου
3=Περὶ τοῦ Πύρρου κλήρου
4=Περὶ τοῦ Νικοστράτου κλήρου
5=Περὶ τοῦ Δικαιογένους κλήρου
6=Περὶ τοῦ Φιλοκτήμονος κλήρου
7=Περὶ τοῦ Ἀπολλοδώρου κλήρου
8=Περὶ τοῦ Κίρωνος κλήρου
9=Περὶ τοῦ Ἀστυφίλου κλήρου
10=Περὶ τοῦ Ἀριστάρχου κλήρου
11=Περὶ τοῦ Ἁγνίου κλήρου
12=Ὑπὲρ Εὐφιλήτου
απ=αποσπάσματα

ΙΣΟΚΡ Ἰσοκράτης: Αθηναίος, 5ος ‒ 4ος αι. π.Χ., ρητορική

1=Πρὸς Δημόνικον
2=Πρὸς Νικοκλέα
3=Νικοκλῆς ἢ Κύπριοι
4=Πανηγυρικός
5=Φίλιππος
6=Ἀρχίδαμος
7=Ἀρεοπαγιτικός
8=Περὶ εἰρήνης
9=Εὐαγόρας
10=Ἑλένης ἐγκώμιον
11=Βούσιρις
12=Παναθηναϊκός
13=Κατὰ τῶν σοφιστῶν
14=Πλαταϊκός
15=Περὶ ἀντιδόσεως
16=Περὶ τοῦ ζεύγους
17=Τραπεζιτικός
18=Παραγραφὴ πρὸς Καλλίμαχον
19=Αἰγινητικός
20=Κατὰ Λοχίτου
21=Πρὸς Εὐθύνουν ἀμάρτυρος
απ=αποσπάσματα
επιστ=επιστολές

ΚΑΛΛΙΝ Καλλῖνος: Εφέσιος, 7ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα

ΛΥΚΟΥΡ Λυκοῦργος: Αθηναίος, 4ος αι. π.Χ., ρητορική

Λεωκ=Κατὰ Λεωκράτους
απ=αποσπάσματα

ΛΥΣ Λυσίας: Αθηναίος, 5ος - 4ος αι. π.Χ., ρητορική

1=Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία
2=Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς
3=Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία
4=Περὶ τραύματος ἐκ προνοίας, ὑπὲρ οὗ καὶ πρὸς ὃν <ἄδηλον>
5=Ὑπὲρ Καλλίου ἱεροσυλίας ἀπολογία
6=Κατ' Ἀνδοκίδου ἀσεβείας
7=Ἀρεοπαγιτικὸς περὶ τοῦ σηκοῦ ἀπολογία
8=Κατηγορία πρὸς τοὺς συνουσιαστὰς κακολογιῶν
9=Ὑπὲρ τοῦ στρατιώτου
10=Κατὰ Θεομνήστου
11=Κατὰ Θεομνήστου β΄
12=Κατὰ Ἐρατοσθένους
13=Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως
14=Κατὰ Ἀλκιβιάδου λιποταξίου
15=Κατὰ Ἀλκιβιάδου ἀστρατείας
16=Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία
17=Δημοσίων ἀδικημάτων
18=Περὶ τῆς δημεύσεως <τῶν> τοῦ Νικίου ἀδελφοῦ ἐπίλογος
19=Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων, πρὸς τὸ δημόσιον
20=Ὑπὲρ Πολυστράτου
21=Ἀπολογία δωροδοκίας ἀπαράσημος
22=Κατὰ τῶν σιτοπωλῶν
23=Κατὰ Παγκλέωνος ὅτι οὐκ ἦν Πλαταιεὺς
24=Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου
25=Δήμου καταλύσεως ἀπολογία
26=<Περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκιμασίας>
27=Κατ΄ Ἐπικράτους καὶ τῶν συμπρεσβευτῶν ἐπίλογος
28=Κατ΄ Ἐργοκλέους ἐπίλογος
29=Κατὰ Φιλοκράτους ἐπίλογος
30=Κατὰ Νικομάχου γραμματέως εὐθυνῶν κατηγορία
31=Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας
32=Κατὰ Διογείτονος
33=Ὀλυμπιακός
34=Περὶ τοῦ μὴ καταλῦσαι τὴν πάτριον πολιτείαν
απ=αποσπάσματα
απ1=Πρὸς Ἱπποθέρσην, ὑπὲρ θεραπαίνης
απ2=Πρὸς Θεόμνηστον
απ3=Κατὰ Θεοζοτίδου
απ4=Πρὸς Αἰσχίνην τὸν Σωκρατικὸν χρέως
απ5=Πρὸς Ἀρχεβιάδην
απ6=Κατὰ Τείσιδος
απ7=Πρὸς τοὺς Ἱπποκράτους παῖδας
απ8=Ὑπὲρ Φερενίκου περὶ τοῦ Ἀνδροκλείδου κλήρου
απ9=Πρὸς Κινησίαν ὑπὲρ Φανίου παρανόμων

ΜΙΜΝ Μίμνερμος: Κολοφώνιος, 7ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα
επ=επίγραμμα

ΞΕΝ Ξενοφῶν: Αθηναίος, 5ος - 4ος αι. π.Χ., ιστοριογραφία

Αγ=Ἀγησίλαος
ΑθΠολ=Ἀθηναίων πολιτεία
Απολ=Ἀπολογία Σωκράτους
Απομν=Ἀπομνημονεύματα Σωκράτους
Ελλ=Ἑλληνικά
Ιερ=Ἱέρων
Ιππ=Περὶ ἱππικῆς
Ιππαρ=Ἱππαρχικός
ΚΑναβ=Κύρου ἀνάβασις
ΚΠαιδ=Κύρου παιδεία
Κυν=Κυνηγετικός
ΛακΠολ=Λακεδαιμονίων πολιτεία
Οικ=Οἰκονομικός
Πορ=Πόροι ἢ Περὶ προσόδων
Συμπ=Συμπόσιον

ΞΕΝΟΦΑ Ξενοφάνης: Κολοφώνιος, 6ος - 5ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα
επ=επίγραμμα

ΟΜ Ὅμηρος: 8 αι. π.Χ., επική ποίηση

Ιλ=Ἰλιάς
Οδ=Ὁδύσσεια

ΟΜΥΜΝ Ὁμηρικοὶ Ὕμνοι: 8 - 6ος αι. π.Χ επική ποίηση

1=Εἰς Διόνυσον (απ.)
2=Εἰς Δήμητρα
3=Εἰς Ἀπόλλωνα
4=Εἰς Ἑρμῆν
5=Εἰς Ἀφροδίτην
6=Εἰς Ἀφροδίτην
7=Εἰς Διόνυσον
8=Εἰς Ἄρεα
9=Εἰς Ἄρτεμιν
10=Εἰς Ἀφροδίτην
11=Εἰς Ἀθηνᾶν
12=Εἰς Ἥραν
13=Εἰς Δήμητρα
14=Εἰς μητέρα θεῶν
15=Εἰς Ἡρακλέα
16=Εἰς Ἀσκληπιὸν
17=Εἰς Διόσκουρους
18=Εἰς Ἑρμῆν
19=Εἰς Πᾶνα
20=Εἰς Ἥφαιστον
21=Εἰς Ἀπόλλωνα
22=Εἰς Ποσειδῶνα
23=Εἰς Δία
24=Εἰς Ἑστίαν
25=Εἰς Μούσας καὶ Ἀπόλλωνα
26=Εἰς Διόνυσον
27=Εἰς Ἄρτεμιν
28=Εἰς Ἀθηνᾶν
29=Εἰς Ἑστίαν
30=Εἰς Γῆν μητέρα πάντων
31=Εἰς Ἥλιον
32=Εἰς Σελήνην
33=Εἰς Διοσκούρους
34=Εἰς Ξένους

ΠΙΝΔ Πίνδαρος: Βοιωτός, 6ος - 5ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

Ισθ=Ἰσθμιονίκαις
Νεμ=Νεμεονίκαις
Ολ=Ὀλυμπιονίκαις
Πυθ=Πυθιονίκαις
απ=αποσπάσματα
απαμφ=αποσπάσματα αμφισβητούμενα
απΙσθ=αποσπάσματα Ισθμιονίκων
διθ=διθύραμβοι
εγκ=εγκώμια
επ=επίγραμμα
θρην=θρήνοι
παιαν=παιάνες
παρθ=παρθένεια
προσοδ=προσόδια
υμν=ύμνοι
υπορχ=υπορχήματα

ΠΛ Πλάτων: Αθηναίος, 5ος ‒ 4ος αι. π.Χ., φιλοσοφία

Αλκ1=Ἀλκιβιάδης α΄
Αλκ2=Ἀλκιβιάδης β΄
Αντερ=Ἀντερασταί
Αξ=Ἀξίοχος
Απολ=Ἀπολογία Σωκράτους
Αρετ=Περὶ ἀρετῆς
Γοργ=Γοργίας
Δημοδ=Δημόδοκος
Δικ=Περὶ δικαίου
Επιν=Ἐπινομίς
Ερυξ=Ἐρυξίας
Ευθυδ=Εὐθύδημος
Ευθυφ=Εὐθύφρων
Θεαγ=Θεάγης
Θεαιτ=Θεαίτητος
Ιππαρχ=Ἵππαρχος
ΙππΕ=Ἱππίας ἐλάττων
ΙππΜ=Ἱππίας μείζων
Ιων=Ἴων
Κλειτ=Κλειτοφῶν
Κρατ=Κρατύλος
Κριτ=Κριτίας
Κριτων=Κρίτων
Λαχ=Λάχης
Λυσ=Λύσις
Μεν=Μένων
Μενεξ=Μενέξενος
Μινως=Μίνως
Νομ=Νόμοι
Ορ=Ὅροι
Παρμ=Παρμενίδης
Πολ=Πολιτεία
Πολιτ=Πολιτικός
Πρωτ=Πρωταγόρας
Σισ=Σίσυφος
Σοφ=Σοφιστὴς
Συμπ=Συμπόσιον
Τιμ=Τίμαιος
Φαιδ=Φαίδων
Φαιδρ=Φαῖδρος
Φιληβ=Φίληβος
Χαρμ=Χαρμίδης
απτραγ=αποσπάσματα τραγικά
επ=επιγράμματα
επιστ=επιστολές

ΣΑΠΦΩ Σαπφώ: Λέσβια, 7ος - 6ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα
επ=επιγράμματα

ΣΗΜΩΝ Σημωνίδης: Αμοργίνος, 7ος - 6ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα

ΣΙΜΩΝ Σιμωνίδης: Κείος, 6ος ‒ 5ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα
επ=επιγράμματα

ΣΟΛΩΝ Σόλων: Αθηναίος, 7ος ‒ 6ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα
επ=επιγράμματα

ΣΟΦ Σοφοκλῆς: Αθηναίος, 5ος αι. π.Χ., δραματική ποίηση

Αι=Αἴας
Αντ=Ἀντιγόνη
Ηλ=Ἠλέκτρα
ΟιδΚ=Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ
ΟιδΤ=Οἰδίπους τύραννος
Τρ=Τραχίνιαι
Φιλ=Φιλοκτήτης
απ=αποσπάσματα
απλυρ=αποσπάσματα λυρικά
επ=επιγράμματα

ΣΤΗΣΙΧ Στησίχορος (ή Τεισίας): Ιμεραίος, 7ος ‒ 6ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα

ΤΥΡΤ Τυρταῖος: Λακεδαιμόνιος, 7ος αι. π.Χ., λυρική ποίηση

απ=αποσπάσματα

ΥΠΕΡ Ὑπερείδης: Αθηναίος, 4ος αι. π.Χ., ρητορική

1=Κατὰ Δημοσθένους ὑπὲρ τῶν Ἁρπαλείων
2=Ὑπὲρ Λυκόφρονος ἀπολογία
3=Ὑπὲρ Εὐξενίππου εἰσαγγελίας ἀπολογία πρὸς Πολύευκτον
4=Κατὰ Φιλιππίδου παρανόμων
5=Κατ' Ἀθηνογένους
6=Ἐπιτάφιος
απ=αποσπάσματα

Τελευταία Ενημέρωση: 13 Φεβ 2009, 10:46