παλλόμενο σύμφωνο [trill consonant]

παλλόμενο σύμφωνο [trill consonant]

Όρος που αναφέρεται στη διάκριση των συμφώνων με βάση τον τρόπο άρθρωσής τους. Παλλόμενα είναι τα σύμφωνα που παράγονται όταν ένας κινητός ενεργός αρθρωτής πάλλεται από το ρεύμα του αέρα και ακουμπά γρήγορα και επαναλαμβανόμενα σε έναν άλλο αρθρωτή, π.χ. η άκρη της γλώσσας πάλλεται προς τα φατνία, ή η σταφυλή προς τη ρίζα της γλώσσας. Στο Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο περιλαμβάνονται τα εξής παλλόμενα σύμφωνα: [r], [ʙ] (διχειλικό παλλόμενο, σπάνιος φθόγγος που μοιάζει με τον ήχο που παράγουμε όταν θέλουμε να δείξουμε ότι κάνει κρύο, Μπρρ!) και [ʀ] (σταφυλικό παλλόμενο, το παρισινό r). Τα παλλόμενα διακρίνονται από τα flaps ('απότομο χτύπημα'), καθώς στα δεύτερα παράγεται κατά κανόνα μία μόνο κίνηση του ενεργού αρθρωτή προς τον παθητικό. (Βλ. και υγρό σύμφωνο).

Μ. Αραποπούλου

Πηγές

  • Crystal, D. 1997. The Cambridge Encyclopedia of Language. 2η έκδ. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Κρύσταλ, Ντ., 2000. Λεξικόγλωσσολογίαςκαιφωνητικής. Μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος. Αθήνα: Πατάκης.
  • Πετρούνιας, Ευ. [1984] 1993. Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση. 1ος τόμ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
  • Pullum, G. K. & W. A. Ladusaw. 1996. Phonetic Symbol Guide. 2η έκδ. Σικάγο & Λονδίνο: The University of Chicago Press.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Trill_consonant

Μπορείτε να ακούσετε τους σχετικούς φθόγγους, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω διευθύνσεις:

 

Πεδίο

φωνητική