ιουδαιο-γλώσσες [Jewish languages]

ιουδαιο-γλώσσες [Jewish languages]

Ο όρος αναφέρεται στις καθομιλούμενες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στις ανά τον κόσμο εβραϊκές κοινότητες της διασποράς. Τέτοιες γλώσσες είναι η yiddish ή ιουδαιο-γερμανική, η ιουδαιο-αραβική, η ιουδαιο-ισπανική (judezmo) κ.ά.

Μ. Αραποπούλου

Πηγές

  • Drettas, G. 2001. Η μετάφραση (Targum) των Εβδομήκοντα. Στο Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 662-670. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη].

    http://www.jewish-languages.org/
    http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_languages