μετάπτωση (σταδιακή τροπή) φωνηέντων - αποφωνία [ablaut / vowel gradation - apophony]

μετάπτωση (σταδιακή τροπή) φωνηέντων - αποφωνία [ablaut / vowel gradation - apophony]

Μορφοφωνολογικό φαινόμενο κατά το οποίο σε μια (ρηματική συνήθως) ρίζα εμφανίζεται ποιοτική ή ποσοτική εναλλαγή φωνηέντων . Πρόκειται για φαινόμενο ιδιαίτερα συχνό στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες (ιδιαίτερα κατά την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή φάση), καθώς έτσι μπορούσαν να διακρίνονται μεταξύ τους οι διάφορες μορφολογικές κατηγορίες (πτώσεις, φωνές, χρόνους κλπ.) μιας λέξης (σε μεταγενέστερα στάδια το μορφολογικό σημάδεμα επιτελούνταν κατά κανόνα με την προσθήκη επιθημάτων σε μια σταθερή ρίζα). Οι βασικές αλλαγές (ποσοτικές και ποιοτικές) που μπορούσε να υποστεί η αρχική ρίζα ήταν οι εξής: παρουσία βραχύχρονου φωνήεντος , συνήθως του ε με εναλλακτική παρουσία του ο (κανονική βαθμίδα), απουσία φωνήεντος, (μηδενική βαθμίδα) και έκταση του αρχικού φωνήεντος (εκτεταμένη βαθμίδα). Στις θυγατρικές γλώσσες είναι πιο συνηθισμένη η ποιοτική μετάπτωση, ενώ η ποσοτική χαρακτηρίζει κυρίως το σύστημα τις σανσκριτικής.

Παραδείγματα ποιοτικής και ποσοτικής μετάπτωσης (αρχαία ελληνικά και λατινικά):

λείπω - λέλοιπα (εναλλαγή ε-ο) - ἔλιπον (μηδενική βαθμίδα)

πένθος - πέπονθα (εναλλαγή ε-ο) - παθον (μηδενική βαθμίδα)

λέγω - λόγος (εναλλαγή ε-ο)

fīdo ( *feido) - foedus (εναλλαγή e-o) - fides (μηδενική βαθμίδα)

tego- toga (εναλλαγή e-o)

πατέρα (κανονική βαθμίδα) - πατρός (μηδενική βαθμίδα) - πατήρ (εκτεταμένη βαθμίδα)

δίδομεν (κανονική ο-βαθμίδα) - δίδωμι (εκτεταμένη βαθμίδα)

Γενικά ο όρος ablaut χρησιμοποιείται από την ιστορική γλωσσολογία , σε διαχρονικό δηλαδή επίπεδο, για να περιγράψει εκείνες τις γραμματικές αλλαγές για τις οποίες δεν μπορεί να εντοπιστεί ιδιαίτερη ιστορική φωνητική αιτία. Ανάλογα χρησιμοποιείται ο όρος αποφωνία σε συγχρονικό επίπεδο, προκειμένου να αναφερθεί σε εσωτερικές τροποποιήσεις του θέματος καθαρά για γραμματικούς λόγους και ως η μόνη ένδειξη των λόγων αυτών, π.χ. sing, sang, sung στα αγγλικά.

Μ. Αραποπούλου

Πηγές

  • Asher, R. E., επιμ. 1994. The Encyclopedia of Language and Linguistics. 10 τόμ. Οξφόρδη & Νέα Υόρκη: Pergamon Press.
  • Κρύσταλ, Ντ. 2000. Λεξικό γλωσσολογίας και φωνητικής. Μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος. Αθήνα: Πατάκης.
  • Beekes, R.S.P. 2004. Εισαγωγή στη συγκριτική ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία. Μτφρ. Γ. Παπαναστασίου & Σ. Τσολακίδης. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη].