Λεξικό Κριαρά 

Επίτομο λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 

 

Ε´ Λεξικά και γλωσσάρια

Α
ΑΛΝΕΆ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής, ΑΠΘ Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Θεσσαλονίκη 2002
Ανδρ.Ν.Π. Ανδριώτης, Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 31983
Β
ΒεργωτήςΓ.Θ. Βεργωτής, Λεξικόν λειτουργικών και τελετουργικών όρων, Θεσσαλονίκη ³1995
ΒλαστόςΠ. Βλαστός, Συνώνυμα και συγγενικά. Τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931 (ανατ. 1976)· νέα έκδ. συμπληρωμένη 1989
Βλάχ.Γ. Βλάχος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, Βενετία 1659
Γ
ΓεννάδιοςΠ.Γ. Γεννάδιος, Λεξικόν φυτολογικόν, β´έκδοσις μετά συμπληρώσεων, τ. Α´-Β´, Αθήνα 1959 (α´ 1914)
Δ
Δαγκ.Κ. Δαγκίτσης, Ετυμολογικό λεξικό της νεοελληνικής, τ. Α´- Β´ (α-π), Αθήνα 1978-1984
Δημ.Δ. Δημητράκος (εκδ.), Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης, τ. Α´- Θ´, Αθήνα 1936-1950 (ανατ. χ.χρον.)
Ε
ΕΜEtymologicum Magnum, έκδ. T. Gaisford, Οξφόρδη 1848 (ανατ. Άμστερνταμ 1967)
Z
ΖώηςΛ.Χ. Ζώης, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, Αθήνα 1963
Ζωναρ.Johannis Zonarae Lexicon, ed. J.A.H. Tittmann, τ. I-II, Λειψία 1808 (ανατ. Άμστερνταμ 1967)
Η
Ησύχ.Hesychii Alexandrini Lexicon, recensuit et emendavit K. Latte, τ. I-II (a-o), Κοπεγχάγη 1953-1966· recensuit M. Schmidt, τ. III-IV (λ -ω), Ιένα 1861-1862
Ι
ΙΛΙστορικόν λεξικόν της νέας ελληνικής, τ. Α´- Ε´(α-δαχτυλωτός), Αθήνα 1933-1989
Κ
Καραν.Α. Καραναστάσης, Ιστορικόν λεξικόν των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τ. Α´- Ε´, Αθήνα 1984-1992
ΚόμηςΔ.Λ. Κόμης (επιμ.), Κυθηραϊκό λεξικό [Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών 5], Αθήνα 1995
ΚονδυλάκηςΙ.Δ. Κονδυλάκης, Κρητικόν λεξιλόγιον, επιμ. Θ.Ε. Δετοράκης, Ηράκλειο 1990
ΚονόμοςΝτ. Κονόμος, Ζακυθινό λεξιλόγιο, Αθήνα 1960
ΚουκκίδηςΚ. Κουκκίδης, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής [Εταιρεία Θρακικών Μελετών αρ. 90], Αθήνα 1960
Κουμαν.Στ. Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών από της Αλώσεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων, τ. Α´-Β´, Αθήνα 1900 (ανατ., προλεγόμενα Κ.Θ. Δημαράς, 1980)
Κουμαν., Συναγ.Στ. Κουμανούδης, Συναγωγή λέξεων αθησαυρίστων εν τοις ελληνικοίς λεξικοίς, Αθήνα 1883
ΚουσαθανάςΠ. Κουσαθανάς, Χρηστικό λεξικό του ιδιώματος της Μυκόνου, Ηράκλειο 1996
Κριαρ.Εμμ. Κριαράς, Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας, γραπτής και προφορικής, Αθήνα 1995
Λ
ΛάζαρηςΧρ.Γ. Λάζαρης, Τα λευκαδίτικα. Ετυμολογικόν και ερμηνευτικόν λεξιλόγιον των γλωσσικών ιδιωμάτων της νήσου Λευκάδος, Ιωάννινα 1970
ΛΚΝΛεξικό της κοινής νεοελληνικής, ΑΠΘ Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Θεσσαλονίκη 1998
ΛουκάςΓ. Λουκάς, Γλωσσάριον, εκδ. Θεοφανώ Δ. Κυπρή [Υλικά διά την σύνταξιν ιστορικού λεξικού της κυπριακής διαλέκτου, μέρος α´], Λευκωσία 1979
Μ
ΜΕΕΜεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, τ. Α´- ΚΔ´, Αθήνα 1926-1934 (ανατ. με συμπλήρωμα, τ. Α´- Δ´, χ.χρον.)
ΜηνάςΚ. Μηνάς, Τα ιδιώματα της Καρπάθου, Αθήνα 1970
ΜπόγκαςΕ. Μπόγκας, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου (Βορείου, Κεντρικής και Νοτίου), τ. Α´- Β´, Ιωάννινα 1964-1966
Ξ
Ξανθιν.Α. Ξανθινάκης, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος, πρόλ.- επιμ. Χρ. Χαραλα­μπάκης, Ηράκλειο 2000
ΞεινόςΚ.Σ. Ξεινός, Του νησιού μας η γλώσσα. Γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη 1981
Π
Πάγκ.Γ.Ε. Πάγκαλος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, τ. Α´- Ϛ´, Αθήνα 1955-1975˙ Ζ´, 1983
Παπαδ.Α.Α. Παπαδόπουλος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, τ. Α´- Β´, Αθήνα 1958-1961
Παπαχριστ.Χρ.Ι. Παπαχριστοδούλου, Λεξικό των ροδίτικων ιδιωμάτων, Αθήνα 1986
ΠασπάτηςΑ.Γ. Πασπάτης, Το χιακόν γλωσσάριον, Αθήνα 1888
Πιτυκ.Μ.Ι. Πιτυκάκης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ανατολικής Κρήτης, τ. Α´- Β´, Αθήνα 1983
Σ
Σακ.Α.Α. Σακελλάριος, Τα Κυπριακά, τ. Β´: Η εν Κύπρῳ γλώσσα, Αθήνα 1891 (ανατ. Λευκωσία 1991)
ΣούδαSuidae Lexicon, ed. A. Adler, τ. I-V, Λειψία 1928-1938 (ανατ. 1967-1971)
Σταμ.Ι. Σταματάκος, Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης, καθαρευούσης και δημοτικής, τ. Α´- Γ´, Αθήνα 1952-1955
Τ
ΤσιτσέληςΗ.Α. Τσιτσέλης, «Γλωσσάριον Κεφαλληνίας», Νεοελληνικά Ανάλεκτα Παρνασσού 2 (1874-75) 145-368 (ανατ. Αθήνα 1996)
Φ
ΦαρμακίδηςΞ.Π. Φαρμακίδης, Γλωσσάριον, εκδ. Θεοφανώ Δ. Κυπρή [Υλικά διά την σύνταξιν ιστορικού λεξικού της κυπριακής διαλέκτου, μέρος β´], Λευκωσία 1983
Χ
Χατζ.Κ. Χατζηϊωάννου, Περί των εν τῃ μεσαιωνικῄ και νεωτέρᾳ ελληνικῄ ξένων γλωσσικών στοιχείων, Αθήνα 1936
Χατζ., Λεξ.Κ. Χατζηϊωάννου, Ετυμολογικό λεξικό της ομιλουμένης κυπριακής διαλέκτου, Λευκωσία 1996
ΧλωρόςΙ. Χλωρός, Λεξικόν τουρκοελληνικόν, τ. Ά-Β́, Κωνσταντινούπολη 1899-1900
ΧυτήρηςΓ. Χυτήρης, Κερκυραϊκό γλωσσάρι. Ακατάγραφες και δίσημες λέξεις, Κέρκυρα 21992 (11987)
A
Andr.N.P. Andriotis, Lexikon der Archaismen in neugriechischen Dialekten, Βιέννη 1974
AvrilJ.T. Avril, Dictionnaire provençal-français suivi d'un vocabulaire français-provençal, Παρίσι 1839 (ανατ. 1982)
B
BattagliaS. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, τ. Ι-ΧΧI, Τορίνο 1961-2002
BauerW. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Βερολίνο 61988
BlaiseA. Blaise, Lexicon Latinitatis Medii Aevi praesertim ad res ecclesiasticas investigandas pertinens, Turnhout 1975
BoerioG. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Βενετία 21856 (ανατ. 1967)
C
CaracausiG. Caracausi, Lessico greco della Sicilia e dell'Italia meridionale (secoli X-XIV), Παλέρμο 1990
ChantraineP. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, τ. Ι-IV, Παρίσι 1968-1980
D
DEIC. Battisti - G. Alessio, Dizionario etimologico italiano, τ. I-V, Φλωρεντία 1950-1957 (ανατ. 1975)
DGEFr. Adrados κ.ά., Diccionario Griego-Español, τ. I-VI (α- εκπελεκάω), Μαδρίτη 1980-2002
Du CangeCh. du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis duos in tomos digestum (και Appendix I-II), Λούγδουνο 1688 (ανατ. Γκρατς 1958)
Du Cange, Lat.Ch. du Cange [κ.ά.], Glossarium mediae et infimae latinitatis, editio nova aucta … a L. Favre, τ. I-X, Παρίσι 1883-1887 (ανατ. Γκρατς 1954)
E
EIEncyclopaedia of Islam, νέα έκδ., τ. Ι-XΙ, Λέιντεν-Παρίσι 1956-2003
G
GodefroyF. Godefroy, Lexique de l'ancien français, Παρίσι-Λειψία 1901 (ανατ. Παρίσι 1990)
Gr. d'Hauterive R.Grandsaignes d'Hauterive, Dictionnaire d'ancien français: moyen âge et Renaissance, Παρίσι 1947
GreimasA.J. Greimas, Dictionnaire de l'ancien français jusqu'au milieu du XIVe siècle, Παρίσι 1968
L
Lampe G.W.H.Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Οξφόρδη 1961 (ανατ. 1995)
LBGE. Trapp κ.ά., Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.-12. Jahrhunderts, τεύχ. I-IV (α -κώφευσις), Βιέννη 1994-2001
L-SH.G. Liddell - R. Scott - H. Stuart Jones, A Greek-English Lexicon, Οξφόρδη 91940 (ανατ. 1996)
L-S Suppl.H.G. Liddell - R. Scott - H. Stuart Jones - R. McKenzie, Greek-English Lexicon. Revised Supplement, ed. by P.G.W. Glare with the assistance of A.A. Thompson, Οξφόρδη 1996
M
MeursiusJ. Meursius, Glossarium graecobarbarum, Λέιντεν 21614
MLWMittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert, τ. Ι κ.ε., Μόναχο 1967 κ.ε.
N
NiermeyerJ.F. Niermeyer, Mediae Latinitatis lexicon minus, Λέιντεν 1954-1976
O
ODBThe Oxford Dictionary of Byzantium, εκδ. A.P. Kazhdan κ.ά., τ. Ι-ΙΙΙ, Νέα Υόρκη - Οξφόρδη 1991
OEDOxford English Dictionary, ed. by J.A. Simpson - E.S.C. Winer, Οξφόρδη 21989
OLDOxford Latin Dictionary, ed. by P.G.W. Glare, Οξφόρδη 1968-1982
P
PLPE. Trapp κ.ά., Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit, Βιέννη 1976-1996
PolikarpovF. Polikarpov, Leksikon trejazyčnyj, Λεξικόν τρίγλωττον, Μόσχα 1704 (ανατ. Μόναχο 1988)
Preisigke-KiesslingF. Preisigke - E. Kiessling, Wörterbuch der griechischen Papy­rus­ur­kun­den mit Einschluss der griechischen Inschriften, Aufschriften, Ostraka, Mumien­schilder usw. aus Ägypten, τ. Ι-ΙV, Βερολίνο 1925-1966
R
REWW. Meyer-Lübke, Romanisches Etymologisches Wörterbuch, Χαϊδελβέργη 31935 (ανατ. 1972)
RohlfsG. Rohlfs, Lexikon graecanicum Italiae inferioris. Etymologisches Wörter­buch der unteritalischen Gräzität, Τυβίγγη 1964
S
SemiF. Semi, Glossario del latino medievale istriano, Βενετία 1990
Somav.A. da Somavera, Θησαυρός της ρωμαίκης και της φράγκικης γλώσσας, ήγουν Λεξικόν ρωμαίκον και φράγκικον πλουσιώτατον - ΙΙ: Tesoro della lingua italiana e greca-volgare cioè richissimo dizzionario italiano e greco-volgare, Παρίσι 1709 (ανατ. Μπολόνια 1977)
Soph. Ε.[Αpostolides] Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine periods (From B.C. 146 to A.D. 1100), Νέα Υόρκη 1887 (ανατ. 1975)
Steph. H.Stephanus, Thesaurus graecae linguae, εκδ. K.B. Hase - L. Dindorf, τ. I-VIII, Παρίσι 1831-1865 (ανατ. Γκρατς 1954)
V
Van WindekensA.J. van Windekens, Dictionnaire étymologique complémentaire de la langue grecque, Λουβέν 1986
Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιαν 2007, 19:53