Λεξικό Κριαρά 

Επίτομο λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 

 

Γ´ Περιοδικά - Πρακτικά συνεδρίων - Σειρές - Συμμεικτοί τόμοι

Α
Αθ.Αθηνά
ΑΘΛΓΘΑρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού
ΑΠΑρχείον Πόντου
Αρχές νεοελλ.Ν.Μ. Παναγιωτάκης (επιμ.), Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνί-
λογοτ. ας: Πρακτικά του 2ου … Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi (Βενετία
7-10.11.1991), τ. Α´-Β´, Βενετία 1993
Αφ. Χατζιδ.Αφιέρωμα εις Γ.Ν. Χατζιδάκιν, Αθήναι 1921
Β
Βυζαντ.Βυζαντινά
Δ
ΔΙΕΕΕΔελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος
ΔΧΑΕΔελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας
ΕΕΒΣΕπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών
ΕΕΚΣΕπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών
ΕΕΦΣΠΑΕπιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΕΦΣΠΘΕπιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΕΚΕΙΕΔΕπετηρίς Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου
ΕΛΑΕπετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου
Ελλην.Ελληνικά
ΕΜΑΕπετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου
Επετ. Κύπρ.Επετηρίς (Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών), Λευκωσία
Επετ. Παρνασσ.Επετηρίς Παρνασσού
Εραν.Ο Ερανιστής
Η
ΗΜΕΗμερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος
Θ
Θησαυρ.Θησαυρίσματα
Κ
Κρητολ.Κρητολογία
Κρ. Πρωτοχρ.Κρητική Πρωτοχρονιά
Κρ. Χρ.Κρητικά Χρονικά
Κυπρ. Σπ.Κυπριακαί Σπουδαί
Λ
Λαογρ.Λαογραφία
ΛΑΛεξικογραφικόν Αρχείον
ΛΔΛεξικογραφικόν Δελτίον
Μ
Μακεδ.Μακεδονικά
Μελ. και υπομν.Μελέται και υπομνήματα (Ίδρυμα αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´,
Κύπρ. Τμήμα Επιστημονικών Ερευνών), Λευκωσία
Μεσ. Ν. Ελλ.Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά (Ακαδημία Αθηνών)
Ν
ΝΕΝέος Ελληνομνήμων
Νεοελλ. Διαλ.Νεοελληνική Διαλεκτολογία (Εταιρεία Νεοελληνικής διαλεκτολογίας)
Ν. Εστ.Νέα Εστία
Π
Πελοπονν.Πελοποννησιακά
Πεπρ. Δ´ΔΚρ.Σ Πεπραγμένα του Δ´ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (1976, Αθήνα 1981)
Πεπρ. Στ´ΔΚρ.Σ Πεπραγμένα του Στ´ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (1986, Χανιά 1991)
Πρακτ. Α´Κυπρ. Σ Πρακτικά του Α´ Κυπρολογικού Συνεδρίου (1969, Λευκωσία 1972)
A
AΑEEGAnnuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France
B
BSlByzantinoslavica
BFByzantinische Forschungen
B-NJByzantinisch-neugriechische Jahrbücher
Byz.Byzantion
BZByzantinische Zeitschrift
C
Cah. Inst. Μ.Α.Université de Copenhague, Cahiers de l'Institut du moyen-age grec et latin
CFHBCorpus Fontium Historiae Byzantinae
CSHBCorpus Scriptorum Historiae Byzantinae
D
DOPDumbarton Oaks Papers
F
Fol. neohell.Folia neohellenica
J
JÖBJahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
R
REBRevue des études byzantines
REGRevue des études grecques
RSBNRivista di studi bizantini e neoellenici
S
SBStudi bizantini
SBNStudi bizantini e neoellenici
Sic. Gymn.Siculorum Gymnasium
SIFCStudi italiani di filologia classica
S-OFSüd-Ost Forschungen
Stud. filol. biz.Studi di filologia bizantina
T
TMTravaux et Mémoires
V
Viz. Vrem.Vizantijskij Vremennik
Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιαν 2007, 19:53