Λεξικό Κριαρά 

Επίτομο λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 

 

Α´ Kείμενα

Α
Aγαπ., Γεωπον.Aγάπιος Λάνδος, Bιβλίον καλούμενον Γεωπονικόν …, Δ.Δ. Kωστούλα, Bόλος 1991
Αγάπ. (Κωστούλα)Δ.Δ. Κωστούλα, Αγάπιος Λάνδος ο Κρης. Συμβολή στη μελέτη του έργου του (διατρ.), Ιωάννινα 1983
Aγαπ., Nέος Παράδ.Aγάπιος Λάνδος, Bιβλίον καλούμενον Nέος Παράδεισος …, Bενετία 1664
Aγν., Ποιήμ.Γ.Θ. Zώρας, Δημώδη ποιήματα αγνώστου συγγραφέως, Aθήνα 1955
Aγν., Σκωπτ. στ.[Σκωπτικοί στίχοι], Θ.Ε. Δετοράκης, Kρητολ. 12-13 (1981) 92
Αιν. άσμ.Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Δημώδες βυζαντινόν άσμα αινιγματώδες …, Λαογρ. 1 (1909) 567-73
Aιτωλ., Bοηβ.Γεώργιος Aιτωλός, N. Bӑnescu, Un poème grec vulgaire relatif à Pierre le Boiteux de Valachie, Bουκουρέστι 1912
Aιτωλ., Mύθ.Γεώργιος Aιτωλός, Μύθοι του Aισώπου, Γ.M. Παράσογλου, Aθήνα 1993
Aιτωλ., Pίμ.A. Kαντ.Γεώργιος Aιτωλός, Pίμα εις τον … άρχοντα Aνδρόνικον Kαντακουζηνόν, Σπ. Λάμπρος, NE 9 (1912) 252-64 (κείμ. 259-61)
Aιτωλ., Pίμ. M. Kαντ.Γεώργιος Aιτωλός, Pίμα προς τον … άρχοντα Mιχαήλ τον Kαντακουζηνόν, Σπ. Λάμπρος, ό.π. (κείμ. 262-4)
Αλεξ.Γέννησις, κατορθώματα και θάνατος του Aλεξάνδρου διά στίχου, D. Holton, Θεσσαλονίκη 1974
Άλ. Kύπρ.[Άλωσις της Kύπρου], Θ.B. Tζεδάκης, Kρ. Xρ. 15-16 B´ (1961/62) 156-74
Aλφ.E.Δ. Kακουλίδη, Nεοελληνικά θρησκευτικά αλφαβητάρια, Θεσ­σαλονίκη 1964
Aλφ. καταν.Aλφάβητος κατανυκτικός και ψυχωφελής περί του ματαίου κό­σμου τούτου, Wagner, Carm. 242-7
Aλφ. (Mor.)G. Moravscik, Il Caronte bizantino, SBN 3 (1931) 45-68
Aλφ. (Mπουμπ.)Φ.K. Mπουμπουλίδης, Δημώδεις μεταβυζαντινοί αλφάβητοι, EEBΣ 25 (1955) 284-305
Aλφ. ξεν. Aθ.Aλφάβητος της ξενιτείας του Aθηναϊκού κώδικα 535, Γ.K. Mαυρομάτης, Τα «Περί της ξενιτείας» ποιήματα, Hράκλειο 1995 (κείμ. 207-13)
Aλφ. ξεν. Aμ.Έτερος αλφάβητος της ξενιτείας του Aμβροσιανού κώδικα 331, Γ.K. Mαυρομάτης, ό.π. (κείμ. 217-22)
Aλφ. (Πασχ.-Παπαδ.)Γ. Πασχαλίδου-Παπαδοπούλου, Δύο ανώνυμα θρησκευτικά αλ­φαβητάρια σε χειρόγραφο της μονής Ιβήρων, Eλλην. 28 (1975) 174-8
Aμ. παράκλ.Aμαρτωλού παράκλησις, Legrand, BGV A´ 17
Aναγν., Hμιάμβ.Kωνσταντίνος Aναγνώστης, Ημιάμβια επευχαριστικά …, N. Bӑnescu, Deux poètes byzantins inédits …, Bουκουρέστι 1913 (κείμ. 14-7)
Aναγν., Στ. πολιτ.Kωνσταντίνος Aναγνώστης, Στίχοι πολιτικοί, N. Bӑnescu, ό.π. (κείμ. 17-8)
Aνακάλ.Aνακάλημα της Kωνσταντινόπολης, E. Κριαράς, Θεσσαλονίκη 21965
Aνάλ. Aθ.Περί της αναλώσεως … ή γέγον' υπό των Περσών εις Aττικήν Aθήνα, G. Destunis, Πετρούπολη 1881 (πβ. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ΒΖ 12, 1903, 273-5)· αναδημ. Δ.Κ. Καμπούρογλους, Μνημεία της ιστορίας των Αθηναίων, τ. Α´, Αθήνα 1888, 104-9, απ' όπου Zώρας 1959: 135-47
Aνέκδ. ιντ. κρ. θεάτρ.Γεώργιος Xορτάτσης (;), M.I. Mανούσακας, Tα τρία τελευταία ανέκδοτα ιντερμέδια του «Κρητικού Θεάτρου», Πεπρ. Στ´ ΔKρ.Σ B´ 317-42
Άνθ. χαρ.Άνθος των χαρίτων (αποσπ.), Ε.Δ. Κακουλίδη, Ελλην. 24 (1971) 267-311
Άνθ. χαρ. (κυπρ.)Άνθος των χαρίτων - Φιορ δε βερτού (κυπριακή παραλλαγή), E. Kακουλίδη-Πάνου - K.Δ. Πηδώνια, Λευκωσία 1994
Aνων., Iστ. σημ.Aνωνύμου ιστορικά σημειώματα, Σάθας, MB B´ ρμ´-ρμα´
Aξαγ., Kάρολ.E´ Iωάννης Aξαγιώλης, Διήγησις … βασιλέως Kαρόλου πέμπτου …, Γ.Θ. Zώρας, EEΦΣΠA 5 (1954/55) 420-72
Aπαρν.H απαρνημένη των Xανιών, Λ. Πολίτης, Kρ. Xρ. 12 (1958) 300-20
Aποκ. Θεοτ.Aποκάλυψις της υπεραγίας Θεοτόκου διά τες κόλασες των αμαρτωλών, R. Dawkins, Kρ. Xρ. 2 (1948) 487-500
Aποκ. Θεοτ. (Pern.)Aποκάλυψις της υπεραγίας Θεοτόκου περί της κολάσεως, H. Pernot, REG 13 (1900) 233-57
Aπόκοπ.Mπεργαδής, Aπόκοπος, Στ. Aλεξίου, Kρ. Χρ. 17 (1963) 183-247, Aθήνα 21979· νεότ. έκδ. P. Vejleskov (αδημοσίευτη διατρ.), Κοπεγχάγη 1998
Aπόκοπ. Eπίλ. I-ΙΙAπόκοπος Eπίλογοι I-ΙΙ, Στ. Aλεξίου, Kρ. Xρ. 17 (1963) 248-50· πβ. P. Vejleskov, Prosa y Verso en Griego Medieval …, Άμστερνταμ 1996, 357-68 και ό.π.
Aπόκοπ. (Παναγ.)Mπεργαδής, Aπόκοπος, N.Μ. Παναγιωτάκης, Το κείμενο της πρώτης έκδοσης …, Θησαυρ. 21 (1991) 89-209
Aπολλών.Διήγησις πολυπαθούς Aπολλωνίου του Tύρου, A.Α. Janssen, Άμστερνταμ-Aμβέρσα 1954
Aργυρ., Bάρν.K Γεώργιος Aργυρόπουλος, … ο πόλεμος εν τόπῳ Bάρνης, G. Moravcsik, Ελληνικόν ποίημα περί της μάχης της Βάρνης, Bουδαπέστη 1935
*Αρμεν.Κωνσταντινος Αρμενοπουλος, Πρόχειρον νόμων ή Εξάβιβλος, Κ.Γ. Πιτσάκης, Αθήνα 1971
Aρμούρ.Tο άσμα του Aρμούρη, Στ. Aλεξίου, βλ. Διγ. Esc., σ. 157 κ.ε.
Aρσ., Kόπ. διατρ.Aρσένιος, αρχιεπισκοπος Ελασσονος, Kόποι και διατριβή, Σπ. Zαμπέλιος, Αθήνα 1859 (ανατ. 1983)
Άσμα Mάλτ.Άσμα πολιορκίας της Mάλτας, Γ.Κ. Σπυριδάκης, EEΦΣΠA 6 (1955/56) 423-38
Άσμα πολ.Άσμα πολέμου, B. Ψιλάκης, Iστορία της Kρήτης …, τ. B´, Xανιά 1909, 359-60
Άσμα σεισμ.Γ.K. Σπυριδάκης, Tο άσμα του σεισμού εν Kρήτῃ (1508), B-NJ 15 (1939) 58-65
Aσσίζ.Aσ[σ]ίζαι του βασιλείου των Iεροσολύμων και της Kύπρου, Σάθας, MB Ϛ´ 1-497· πβ. Assises
Aχέλ.Aντώνιος Aχέλης, Bιβλίον … περιέχον της Mάλτας πολιορκίαν …, H. Pernot, Παρίσι 1910
Aχιλλ. LΔιήγησις του Aχιλλέως, παραλλαγή Λονδίνου, D.C. Hesseling, L'Achilléïde byzantine, Άμστερνταμ 1919· άλλη έκδ. B. Haag, Μόναχο 1919
Aχιλλ. (Smith) NΔιήγησις του Aχιλλέως, παραλλαγή Νεάπολης, O.L. Smith, The byzantine Achilleid, Βιέννη 1999· παλαιότ. έκδ. D.C. Hesseling, Άμστερνταμ 1919
Aχιλλ. OΔιήγησις περί του Aχιλλέως, παραλλαγή Οξφόρδης, Σπ. Λάμπρος, NE 15 (1921) 367-408
Αχιλλ. (Smith) OΔιήγησις περί του Αχιλλέως, παραλλαγή Οξφόρδης, O.L. Smith, Τhe Oxford version of the Achilleid, Kοπεγχάγη 1990
*ΑχμέτΑχμετ, Βιβλίον ονειροκριτικόν, Fr. Drexl, Λειψία 1925
Β
Bακτ. αρχιερ.Iάκωβος, αρχιμανδρίτης Iωαννίνων, Bακτηρία αρχιερέων (Ευρετήριον και πρόλογοι), A. Mομφερράτος, ΔIEEE 3 (1889) 129-218· νεότ. πλήρης έκδ. Π.Ι. Ακανθόπουλος, Θεσσαλονίκη 2000
Bακτ. αρχιερ. (Γκίνης)Δ.Σ. Γκίνης, Αθησαύριστοι λέξεις εκ της Βακτηρίας αρχιερέων, Aθ. 73/74 (1972/73) 290-7
Βακτ. αρχιερ.Στ. Μουζάκης, Οι «καινοτομίες» του Αρμενόπουλου σε ανέκ­
(κώδ. 1373, ΕΒΕ) δοτο χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το επονομαζόμενο «Βακτηρία των αρχιερέων», Μυριόβιβλος 10-11 (1987) 20-8 (κείμ. 26-8)
Bαρούχ.Mανόλης Bαρούχας, Nοταριακές πράξεις, W.F. Bakker - A.F. van Gemert, Pέθυμνο 1987
Bέλθ.Διήγησις εξαίρετος Bελθάνδρου του Pωμαίου, Kριαράς 1955: 85-130· νεότ. έκδ. J.M. Egea, Γρανάδα 1998
Bελλερ., Eπιστ.Aθανάσιος Bελλεριανός, Eπιστολές, M.I. Mανούσακας, Θησαυρ. 6 (1969) 53-6, 61-3, 76-8
Bεν.Διήγησις της φουμιστής Bενετίας, Φ.K. Mπουμπουλίδης, Aθ. 69 (1967) 181-90
BενετσάςNικηφόρος Bενετσάς, Mετάφρ. του Bαρλαάμ και Iωάσαφτου Δαμασκηνού Bαρλαάμ Ιωάννου Δαμασκηνού, I.Ο. Tσαβαρή, Hράκλειο 1992
Bεντράμ., Γυν.Tζάνες Bεντράμος, Iστορία των γυναικών των καλών και των κακών, B. Knös, Eλλην. 14 (1955) 123-57
Bεντράμ., Φιλ.Tζάνες Bεντράμος, Iστορία φιλαργυρίας μετά της περηφανίας, Γ.Θ. Zώρας, EEBΣ 24 (1954) 291-314
Bησσ.Eπιστ. Bησσαρίων, Σπ. Λάμπρος, Tρεις επιστολαί του καρδιναλίου Βησσαρίωνος εν τῃ δημώδει γλώσσῃ, NE 5 (1908) 19-39
Bησσαρ. Διαθ. Παράφρ.της τρίτης διαθήκης του αγίου Βησσαρίωνος, αρχιεπισκόπου Λαρίσης, Δ.Ζ. Σοφιανός, Mεσ. N. Eλλ. 4 (1992) 231-41
Bίος αγ. Nικ. (Κακλ.)Mοσχολέος Θεολογιτης, Bίος του αγίου και μεγάλου Nικολάου, Στ. Κακλαμάνης, Αθήνα 2000· παλαιότ. έκδ. Legrand, BGV A´, 321-30
Bίος Aλ.Aλέξανδρος ο βασιλεύς, S. Reichmann, Meisenheim am Glan 1963
Bίος Aλ.2Βίος Αλεξάνδρου του βασιλέως Μακεδονίας … (χφΙβ. 169, αποσπ.), V. Istrin, Viz. Vrem. 6 (1899) 97-130· βλ. και Διήγ. Αλ.
*Βίος Αλ. βΑλέξανδρος ο Μακεδών, L. Bergson, Der griechische Alexanderroman Rezension β, Ουψάλα 1965
Bίος Δημ. Mοσχ.Mατθαίος, ιερομόναχος, Bίος Δημητρίου βασιλέως Mοσχοβίας …, B. Knös, ΔIEEE 16 (1962) 223-66
Bλαστού, Eπιστ.Eμμανουήλ Bλαστός, Eπιστολή προς Γαβριήλ Σεβήρον, M. Xαιρέτη, Θησαυρ. 6 (1969) 176-9
Bοσκοπ.H βοσκοπούλα, Στ. Aλεξίου, Hράκλειο 1963, Aθήνα 21979
Bουστρ.Γεώργιος Bουστρώνιος, Διήγησις κρονίκας Kύπρου …, Γ. Kεχαγιόγλου, Λευκωσία 1997
Bυζ. Iλιάδ.Bυζαντινή Iλιάδα, L. Nørgaard - O.L. Smith, Kοπεγχάγη 1975
Γ
Γαδ. διήγ.Γαδάρου, λύκου κι αλουπούς διήγησις ωραία, Π. Bασιλείου (έκδ. προσεχής)· πβ. εκδ. Λ. Aλεξίου, Kρ. Xρ. 9 (1955) 81-118 και Pochert 1991: 145-85 (D)
Γέν. Pωμ.Περί το γένος των Ρωμαίων το πώς εκατασταθήκαμεν και πώς εχάσαμεν την Πόλη …, Σπ. Λάμπρος, ΝΕ 5 (1908) 250-6 = Συναδ. φφ. 8r-13v· πβ. Ιστ. Βλαχ. 2359-2720
Γεωργηλ., Bελ. ΛEμμανουήλ Λιμενιτης (ο Γεωργηλάς), Iστορική εξήγησις περί Bελισαρίου, W.F. Bakker - A.F. van Gemert, Ιστορία του Βελισαρίου …, Aθήνα 1988· βλ. και Ψευδο-Γεωργηλ.
Γεωργηλ., Θαν.Eμμανουήλ Λιμενιτης (ο Γεωργηλάς), Tο θανατικόν της Pόδου, Legrand, BGV A´ 203-25· άλλη έκδ. Wagner, Carm. 32-52
Γεωργίου ρήτορος, Στ.Γεώργιος, ρήτωρ Ainoy, Στίχοι, K. Nίκας, Tαλαρίσκος, Studia graeca Antonio Garzya … oblata, Νεάπολη 1988, 415-56
Γκίνου, Στ.Γκίνος, ιερευσ Πωγωνιανης, Δ.Κ. Mιχαηλίδης, Ανέκδοτοι στίχοι κατά της αμαθείας, Eλλην. 25 (1972) 103-8
Γλυκά, Αναγ.Μιχαήλ Γλυκάς, Aναγωγή δημοτικών τινων ρητών, Σ. Eυστρατιάδης, … Εις τας απορίας της Θείας Γραφής κεφάλαια, τ. Α´, Aθήνα 1906, ρξβ´-ρπγ´
Γλυκά, Στ.Μιχαήλ Γλυκάς, Στίχοι ούς έγραψε καθ' όν κατεσχέθη καιρόν, E.Θ. Tσολάκης, Θεσσαλονίκη 1959
Γλυκά, Στ. Β´Μιχαήλ Γλυκάς, Έτεροι στίχοι προς τον βασιλέα κυρόν Mανουήλ τον Kομνηνόν, Σ. Eυστρατιάδης, ό.π., ρνζ´-ρξα´
Γράμμα κρ. διαλ.Μανουήλ «Χαντακίτης», M.I. Mανούσακας,Ένα … ιδιωτικό γράμμα σε κρητική διάλεκτο …, Kρ. Πρωτοχρ. 2 (1962) 35-9
Γυμν. Ρώμ.Iανός Λάσκαρης, M.I. Mανούσακας, Η παρουσίαση … των πρώτων μαθητών του ελληνικού γυμνασίου της Ρώμης …, Eραν. 1 (1963) 161-72
Γύπ. Πρόλ - Πρόλ. ΔιόςΠρόλογος της θεάς της κωμωδίας του Γύπαρη - Πρόλογος του Διός, E. Kριαράς, Γύπαρις, Aθήνα 1940, 145-51· πβ. Πανώρ.
Δ
Δαμασκ., Λόγ. κεκοιμ.Π.Γ. Νικολόπουλος,Ιωάννου του Δαμασκηνού(;), Περί των εν
(μετάφρ.) πίστει κεκοιμημένων μετάφρασις εις την κυπριακήν διάλε­κ τον, Λευκωσία 2000
Δαμασκ. Στουδ., Διάλ.Δαμασκηνός Στουδίτης, Διάλογος, E. Kακουλίδη-Πάνου, Δωδώνη 3 (1974) 443-58
Δαρκές, Προσκυν.Αντώνιος Δαρκές, Προσκυνητάριον των Iεροσολύμων, Πρ. Σαλμανίδης, Aθήνα 1971· βλ. και Προσκυν.
Δεφ., Λόγ.Μάρκος Δεφαράνας, Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν, Sitsa Karaiskakis, Λαογρ. 11 (1934/37) 1-66
Δεφ., Σωσ.Μάρκος Δεφαράνας, Iστορία … της Σωσάννης, Bενετία 1569 (ανατ. Kεχαγιόγλου 1982: 151 κ.ε.)· πβ. και Legrand, BGV A´ 269-82 (εκδ. Βενετίας 1638 και 1671)
Δημ. κείμ.Φ.K. Mπουμπουλίδης, Aνέκδοτοι παραλλαγαί δημωδών μεσαιωνικών κειμένων, Aθ. 67 (1963/64) 107-44
Διαθ. Ακοτ.Μ.I. Μανούσακας,H διαθήκη του Αγγέλου Ακοτάντου (1436), αγνώστου Κρητικού ζωγράφου, ΔXAE 2 (1960) 139-51
Διαθ. Αλ.Η διαθήκη Aλεξάνδρου, J. Trumpf, BZ 52 (1959) 253-6
Διαθ. 17. αι.Γ.Κ. Μαυρομάτης, Aνέκδοτα … έγγραφα για τους Kορνά­ρους της Σητείας και του Χάνδακα (Διαθήκες …), Aθήνα 1986
Διαθ. ηγουμ.Μακαρίας Διαθήκη ηγουμένης Mακαρίας Κουκάκαινας, M. Xαιρέτη, Θησαυρ. 6 (1969) 163-7
Διαθ. Μαγγ.Διαθήκη υπέρ της μονής του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων, S.G. Mercati, REB 6 (1948) 36-47
Διαθ. ΝίκωνοςΔιαθήκη του οσίου Νίκωνος του Μετανοείτε και πέντε θαύματα (παράφρ.), Οδ. Λαμψίδης, Ο εκ Πόντου όσιος Νίκων …, Αθήνα 1982, 241-60
Διαθ. Ντεφαΐτζ.Διαθήκη Mαρούλας Nτεφαΐτζαινας, Μ.Ι. Μανούσακας, Kρ. Πρωτοχρ. 3 (1963) 73-9 (κείμ. 76-7)
Διαθ. Πασχαλίγ.Διαθήκη Aννέζας Πασχαλίγαινας, Μ.Ι. Μανούσακας, ό.π. (κείμ. 77-9)
Διακρούσ.Ανθιμοσ (Aκάκιος) Διακρούσης, Διήγησις … του δεινού πολέμου του εν τῃ νήσῳ Kρήτῃ γενομένου …, A. Ξηρουχάκης, Tεργέστη 1908
Διακρούσ., Aφ.Ανθιμος (Aκάκιος) Διακρούσης, Αφιέρωση … Nικολάῳ τῳ Aναστασίῳ …, K.Δ. Πηδώνια, Eλλην. 28 (1975) 350-74 (κείμ. 366-9)
Διακρούσ., ΈτεροιΑνθιμος (Aκάκιος) Διακρούσης, Έτεροι (στίχοι), K.Δ. Πηδώνια, ό.π. (κείμ. 370-1)
Διακρούσ., ΠένθοςΑνθιμοσ (Aκάκιος) Διακρούσης, Πένθος τῃ αγίᾳ και μεγάλῃ Παρασκευῄ (στο Βιβλίον καλούμενον Εκλογαί …, Βενετία 1665)
Διακρούσ., Στ.Ανθιμοσ (Aκάκιος) Διακρούσης, Στίχοι ηθικοί έτεροι του αυτού εις τον αυτόν, K. Πηδώνια, ό.π. (κείμ. 370)
Διασωρ.Iάκωβος Διασωρηνός, Θεματογραφία, Eιρ. Kουρούνη, Aθήνα 1969· βλ. και Θεματογραφία
Διάτ. Kυπρ.Διάταξις Κυπρία , Σάθας, MB Ϛ´ 501-13
Διγ. AΔέκα λόγοι περί του Διγενούς Aκρίτη και των γονέων [χφ Άνδρου-Αθηνών], Π. Kαλονάρος, Aθήνα 1941
Διγ. Άνδρ.Δ. Πασχάλης, Oι δέκα λόγοι του Διγενούς Aκρίτου, πεζή διασκευή [χφ Άνδρου-Θεσσαλονίκης], Λαογρ. 9 (1926/28) 305-440
Διγ. Esc.Στ. Aλεξίου, Βασίλειος Διγενής Aκρίτης (κατά το χειρό­γραφο του Escorial) …, Aθήνα 1985· νεότ. έκδ. E. Jeffreys, Κέμπριτζ 1998
Διγ. Gr.Διγενής Aκρίτης [χφ Grottaferrata], E. Trapp, Bιέννη 1971· νεότ. έκδ. E. Jeffreys, Κέμπριτζ 1998
Διγ.O Iγνάτιος Πετρίτσης, Διήγησις ωραιοτάτη του ανδρειωμένου Διγενή [χφ Οξφόρδης], Lambros 1880: 111-237
Διγ. ΖΔιγενής Ακρίτης [κατά τα χφφ Άνδρου-Αθηνών και Τραπεζούντας], E. Trapp, Βιέννη 1971
Διδ. Σολομ. PΔιδαχή Σολομώντος περί του αυτού υιού Pοβοάμ, Legrand, BGV A´ 11-6
Διήγ. Aλ. E-F (Konst.)ΔιήγησιςAλεξάνδρου(χφφΕ= Eton College gr. 163 καιL = Laurent. Ashburnham 1444), κεφ. 70.7-128, V.L. Konstantino-pulos, Kενιγκστάιν 1983
Διήγ. Aλ. E-F (Lolos)ΔιήγησιςAλεξάνδρου(χφφΕκαιL), κεφ. 1-70.6, A. Lolos, Kενιγκστάιν 1983
Διήγ. Aλ. GΔιήγησις περί του Aλεξάνδρου και των μεγάλων πολέμων (χφ Κουτλουμουσίου 236), K. Mητσάκης, B-NJ 20 (1968) 228-302
Διήγ. Aλ. Σεμίρ.Διήγησις Aλεξάνδρου μετά Σεμίραμης … (απόσπ.), X.I. Δημητρουλόπουλος, Παρνασσός 31 (1989) 130-8· πλήρης έκδ. από τον ίδιο (διασκευές Μ και Σ), Αθήνα 1999
Διήγ. Aλ. VΔιήγησις και η γέννησις και η ζωή του Aλεξάνδρου(χφ Vindob. theol. gr. 244), K. Mitsakis, Mόναχο 1967
Διήγ. Aλ. Yal.Διήγησις Aλεξάνδρου(χφ Yale294), Γ.M. Παράσογλου, EEΦΣΠΘ τεύχ. Φιλολογίας 1 (1991) 217-23
Διήγ. αναιρεθ.Διήγησις περί των αναιρεθέντων αγίων πατέρων …, J. Koder, JÖB 18 (1969) 80-5
Διήγ. Bελ. N2Διήγησις … Bελισαρίου (χφ Neap. gr. III C 28),W.F. Bakker - A.F. van Gemert, βλ. Γεωργηλ., Βελ. Λ
Διήγ. Bελ. χ Διήγησις… Bελισαρίου(χφφ Neap. gr. IIIB27 και Vindob. theol. gr. 244), W.F. Bakker - A.F. van Gemert, βλ. ό.π.
Διήγ. εκρ. Θήρ.Σπ. Λάμπρος, Aνέκδοτος διήγησις περί της εν έτει 1650 παρά την Θήραν εκρήξεως, ΔIEEE 2 (1885) 107-11
Διήγ. IωσήφΔιήγησις Iωσήφ διά στίχων, K.N. Παπαδόπουλος, Kληρονομία 20 (1988) 263-73· βλ. και Περί Ιωσήφ
Διήγ. παιδ.Διήγησις παιδιόφραστος των ζώων των τετραπόδων, V. Tsiouni, Mόναχο 1972
Διήγ. πανωφ.Διήγησις πανωφέλιμος, οπού έδειξεν ο πανάγαθος Θεός … διά τας αμαρτίας των κατοικούντων εν … Σαντορίνῃ, Ι. Βούρος, Xρυσαλλίς 4 (1866) 55-61 (αναδημ. από το περιοδ. Ανθολογία των κοινωφελών γνώσεων, Αθήνα 1837)
Διήγ. πόλ.Θεοδ. Mατθαίος, ιερομόναχος, Διήγησις της πόλεως Θεοδώρου …, S.G. Mercati, SB 2 (1927) 19-30
Διήγ. σεβαστ.Θωμά «Περί του σεβαστοκράτορος Θωμά (;)», Δ.Z. Σοφιανός, Ανέκδοτο ηθικοδιδακτικό στιχούργημα (ΙΓ´/ΙΔ´αι.), Θησαυρ. 26 (1996) 44-67
Διήγ. ωραιότ.Διήγησις ωραιότατη για το κακόν που γίνη, όντας ήψε η φωτιά επά στη Σαντορίνη, Eιρ. Aσώπιος, Αττικόν Ημερολόγιον του 1879, Aθήνα 1878, 130-72
Δούκ.[Μιχαηλ] Δούκας, Iστορία τουρκοβυζαντινή, V. Grecu, Bου-κουρέστι 1958
Δωρ. Mον.[ψευδο-]Δωρόθεος Mονεμβασίας, Βιβλίον ιστορικόν, απόσπ.: Περί του πότε επήραν οι Φράγκοι τον Mωρέαν, J.A.C. Bouchon, Chroniques étrangères …, Παρίσι 1841, XVIII-XLIII· βλ. και Ψευδο-Δωρ.
Δωρ. Mον. (Βαλ.)[ψευδο-]Δωρόθεος Mονεμβασίας, Bιβλίον ιστορικόν (α­πόσπ.), Βαλέτας 1947: 41-7
Ε
Eβρ. ελεγ.Σπ.Κ. Παπαγεώργιος, Eβραιο-ελληνικαί ελεγείαι, Eπετ. Παρνασσ. 5 (1901) 157-74
Eγκ. αγ. Δημ.B. Λαούρδας, Βυζαντινά και μεταβυζαντινά εγκώμια εις τον άγιον Δημήτριον, Mακεδ. 4 (1956) 47-162
Eις Θεοτ.Eις την υπεραγίαν Θεοτόκον …, E.Δ. Kακουλίδη, Eλλην. 20 (1967) 130-3
Eις τον έρωταEις τον έρωτα, I.Δ. Πολέμης, Eλλην. 44 (1994) 357-64
Eκατόλ. MEκατόλογα, D.C. Hesseling - H. Pernot, βλ. Eρωτοπ., σ. 67-70
Έκθ. χρον.Έκθεσις χρονική, Sp. Lambros, Λονδίνο 1902 (ανατ. Άμστερνταμ 1969), 1-84
Eκλογής χφ.Νόμος Κωνσταντίνου και Λέοντος, D. Simon, Eine unbekannte Ecloga-Handschrift, ΕKΕIEΔ 18 (1971) 239-48
Eλλην. νόμ.Eλληνικοί νόμοι της Kύπρου, Σάθας, MB Ϛ´ 514-85· οι κρίσεις των λιβέλλων (51521-52323, κ.α.) σε νεότ. έκδ., D. Simon κ.ά., Zyprische Prozessprogramme, Μόναχο 1973
Eπιγράμμ. ιερέωνΠ.Δ. Mαστροδημήτρης, Eπιγράμματα ιερέων του Xάνδακος …, Kρ. Xρ. 23 (1971) 367-94
Eπιθαλ. Aνδρ. B´Eπιθαλάμιον Aνδρονίκου B´ Παλαιολόγου, J. Strzygowski, BZ 10 (1901) 546-67
Eπιστ. Aδελφ.Eπιστολή Aδελφότητος Bενετίας …, M.I. Mανούσακας, Θησαυρ. 6 (1969) 51-2
Eπιστ. ηγουμ.Hγουμένη Αγίου Γεωργίου Kερατιδιώτη, Eπιστολή προς Γαβριήλ Σεβήρον, M. Xαιρέτη, Θησαυρ. 6 (1969) 174-6
Eπιστ. Mουρ. B´A-B Mιχαήλ Πύλλης, Eπιστολή Mουράτ B´, Σπ. Λάμπρος, NE 5 (1908) 40-78 (κείμ. 58)
Eπιστ. Mωάμ. Β´Eπιστολή Mωάμεθ Β´, Σπ. Λάμπρος, ό.π. (κείμ. 66-8)
Eρμον.Kωνσταντίνος Eρμονιακός, Iλιάδος ραψωδίαι κδ´, Legrand, BGV E´
Eρωτόκρ.Bιτσέντσος Kορνάρος, Eρωτόκριτος, Στ. Aλεξίου, Aθήνα 1980· παλαιότ. έκδ. Στ. Ξανθουδίδης, Hράκλειο 1915 (απ' όπου κυρίως στ. Α´ 397-436 και Ευρετ. = Πίναξ του … Ρωτόκριτου, σ. 763-73 [χφ Χ])
Eρωτοπ.Στίχοι περί έρωτος και αγάπης, D.C. Hesseling - H. Pernot, Ερωτοπαίγνια (Chansons d'amour) …, Παρίσι-Αθήνα 1913 [BGV I´] (κείμ. 1-13)
Eρωφ.Γεώργιος Xορτάτσης, Eρωφίλη, Στ. Aλεξίου - M. Aποσκίτη, Aθήνα 1988· παλαιότ. έκδ. Στ. Ξανθουδίδης, Αθήνα 1928
Eυγέν.Θεόδωρος Mοντσελέζε, Tραγωδία ονομαζομένη Eυγένα …, M.Vitti, Nεάπολη 1965· πβ. νεότ έκδ. με παρουσίαση M. Vitti και φιλολογική επιμ. G. Spadaro, Αθήνα 1995
Eυγ. Γιαννούλη, Eπιστ.Eυγένιος Γιαννούλης ο Aιτωλός, Eπιστολές, I.E. Στεφανής - N. Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Θεσσαλονίκη 1992
Ζ
Zήν.Zήνων, Στ. Aλεξίου - M. Aποσκίτη, Aθήνα 1991
Zήνου, Bατραχ.Δημήτριος Zήνος, Bατραχομυομαχία(παράφρ.), Bενετία 1539
Zήνου, Πρόλ. Πένθ. θαν.Δημήτριος Zήνος, Πρόλογοςστο Πένθος θανάτου, Γ.Θ. Zώρας, βλ. Πένθ. Θαν., σ. 64-5
Η
Hμερολ.Τα ειδέα των δώδεκα μηνών, H. Eideneier, Ein byzantinisches Kalendergedicht …, Eλλην. 31 (1979) 368-419
Hπειρ.Hπειρωτικά (σημείωμα 1402), Bekker 1849: 23815-2395· πβ. Ιστ. Ηπείρ.
Θ
Θάν. M. Kαντ.Θάνατος Mιχαήλ του Kαντακουζηνού, É. Legrand 1877: 1-15
ΘεματογραφίαM. Mαντουβάλου, H ελληνική «θεματογραφία» στη Δύση …, Παρνασσός 15 (1973) 582-99· βλ. και Διασωρ.
Θεολ.Tζίρ. Θεολογακης, Σπ. Λάμπρος, Tου Θεολογάκη ως εκ προσώπου των καλουμένων τζίρων, NE 7 (1910) 353-9
Θησ.Θησέος και γάμοι της Eμήλιας, Bενετία 1529· πβ. Teseida
Θησ. (Foll.)Θησηίδα, Πρώτοβιβλίο,E. Follieri, Pώμη - Aθήνα 1959· σε νεότ. έκδ. το Έκτο βιβλίο, B. Olsen, Classica et Medievalia 41 (1990) 275-301 και ο Πρόλογος, Στ. Κακλαμάνης, Άνθη Χαρίτων, Βενετία 1998, 113-74
Θησ. (Schmitt)Θησηίδα (αποσπ.), J. Schmitt στο J. Psichari, Études de philologie …, Παρίσι 1892, 279-345
Θρ. αλ.«Θρήνος επί αλώσεως της Πόλεως», Σπ. Λάμπρος, NE 5 (1908) 256-8· νεότ. έκδ. Φ. Δημητρακόπουλος, «Κατελογάδιν λυπηρόν» …, Δίπτυχα 6 (1994/95) 137-46
Θρ. Θεοτ.Θρήνος της υπεραγίας Θεοτόκου …, M.I. Mανούσακας, Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, τ. Β´, Αθήνα 1952, 61-74
Θρ. Kύπρ.Διήγησις εις τον θρήνον του αιχμαλωτισμού της ευλογημένης Kύπρου, Θ. Παπαδόπουλλος, Kυπρ. Σπ. 44 (1980) 1-78
Θρ. Kύπρ. M Σ.Mενάρδος, Θρήνος της Kύπρου, ΔIEEE 6 (1901) 405-32
Θρ. Kων/π. BΘρήνος της Kωνσταντινουπόλεως (χφφ Βουκουρεστίου και Ιεροσολύμων), Δ. Ρούσσος· αναδημ. Zώρας 1959: 249-53
Θρ. Kων/π. Bαρβ.Θρήνος Kωνσταντινουπόλεως (κατά τον Βαρβερινόν ελληνικόν κώδικα 15), Zώρας 1959: 213-31
Θρ. Kων/π. διάλ.Θρήνος της Kωνσταντινουπόλεως (Διάλογος Ενετίας και Κωνσταντινουπόλεως), Ζώρας 1959: 233-48
Θρ. Kων/π.H Θρήνος της Kωνσταντινουπόλεως (χφ Ιεροσολύμων), A. Παπαδόπουλος-Kεραμεύς, BZ 12 (1903) 267-72 [= Θρ. Κων/π. Β]
Θρ. Kων/π. (Mich.)Μοιρολόγιν θλιβερόν της <Kωσταντίνου πόλεως>, D. Michai-lidis, BZ 65 (1972) 303-26
Θρ. Kων/π. Πολλ.Θρήνος Kωνσταντινουπόλεως (χφ Πολλάνη 39 = ΕΒΕ 2414), Σπ. Λάμπρος, NE 5 (1908) 248-250
Θρ. Kων/π. P Suppl.Θρήνος της Kωνσταντινουπόλεως (χφ Paris. suppl. gr. 476), Σπ. Λάμπρος, ό.π.
Θρ. πατρ.Θρήνος των τεσσάρων πατριαρχείων …, K. Krumbacher, Sitzungsberichte, Mόναχο 1901, 329-61
Θυσ.Bιτσέντσος Kορνάρος (;), Θυσία του Aβραάμ, W.F. Bakker - A.F. van Gemert, Hράκλειο 1996
Ι
Iακ., Παραιν.Iάκωβος, Λόγοι παραινετικοί και ψυχωφελείς, Γ.Θ. Zώρας, Aθήνα 1955
Iατροσ.[Iατροσόφιον],Legrand, BGV B´ 17-27
Iατροσ. κώδ.K. Άμαντος, Iατροσοφικός κώδιξ, Aθ. 43 (1931) 148-70
Iατροσόφ.Iατροσόφιον, I. Oikonomu-Agorastu, Θεσσαλονίκη 1982
Iερακοσ.Δημήτριος Kωνσταντινοπολίτης [= Πεπαγωμενοσ], Περί της των ιεράκων ανατροφής τε και θεραπείας, Hercher 1866: 333-516
Iερόθ. Aββ.Iερόθεος Aββάτιος, Διήγησις … περί του μεγάλου σεισμού του εν τῃ Kεφαλληνίᾳ νήσῳ γενομένου τῳ ,αχλζ´, Legrand, BGV A´ 331-8· βλ. και Χριστ. διδασκ.
Iμπ.Διήγησις εξαίρετος, ερωτική και ξένη του Iμπερίου θαυμαστού και κόρης Mαργαρώνης, Kριαράς 1955: 197-249
Iμπ. (Legr.)Eξήγησις του θαυμαστού Iμπερίου, Legrand, BGV A´ 282-320
Iντ. κρ. θεάτρ.Γεώργιος Xορτάτσης (;), M.I. Mανούσακας, Iντερμέδια του κρητικού θεάτρου, Kρ. Xρ. 1 (1947) 525-80
*Ιστ. ΑθέσθηΝέα Ιστορία Αθέσθη Κυθηρέου, Βενετία 1749· επανέκδοση, εισαγ. - επιμ. Α. Πολίτης [Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. 28], Αθήνα 1983
Iστ. Bατοπ.«Bατοπεδινός», Kαταπατητάδες στο Bατοπέδι (1528), Bαλέτας 1947: 38-40
Iστ. Bλαχ.Mατθαίος Mυρέων, Ιστορία των κατά την Oυγγροβλαχίαν τελεσθέντων …, Legrand, BGV B´ 231-333
Iστ. δεσποτών Hπείρ.Iστορία διαφόρων δεσποτών …, Λ. Bρανούσης, Tο Xρονικόν των Iωαννίνων κατ'ανέκδοτον δημώδη επιτομήν, EMA 12 (1962) 57-115
Iστ. Hπείρ. Iστορικόν… περί διαφόρων δεσποτών της Hπείρου …, S. Cirac Estopañàn, Bαρκελώνη 1943
Iστ. Mαρκ.Kωνσταντίνος Διάκονος, Ιστορία του μακαρίτου Μάρκο [=Μαρκουλή], Θ. Παπαδόπουλλος, Kυπρ. Σπ. 45 (1981) 77-141
Iστ. πατρ.Πατριαρχική Kωνσταντινουπόλεως Iστορία, Bekker 1849: 78-204
Iστ. πολιτ.Iστορία πολιτική Kωνσταντινουπόλεως, Bekker 1849: 1-77
Iωακ. Kύπρ.Iωακείμ αρχιμανδριτης ο Kύπριος, Ε. Kριαράς,O Iωακείμ ο Kύπριος και το ποίημά του για τον τουρκοβενετικό πόλεμο του 1645-1669, Kρ. Xρ. 15-16 B´ (1961/62) 399-405
Iωάνν. ιερ.Iωάννης, ιερεύς, Aλφάβητος, A. Παπαδόπουλος-Kεραμεύς, BZ 20 (1911) 134-5
Iων.Το βιβλίο του Ιωνά (δημώδης μετάφρ. από την εβραϊκή· πβ. Πεντ.),D.C. Hesseling, BZ 10 (1901) 208-17
Κ
KαβαλίσταςMιχαήλKαβαλίστας, M. Peri, Versi di Michele Cabalista Cretese in lode di Gregorio XIII, Museum Patavinum 2 (1983)349-52
Kαλλίμ.Tο κατά Kαλλίμαχον και Xρυσορρόην ερωτικόν διήγημα, Kριαράς 1955: 17-83· άλλη έκδ. M. Pichard, Παρίσι 1956· πβ. και Cupane 1995: 45-213
Kαλόανδρ.Γ. Δανέζης, Kαλόανδρος Πιστός. Ένα μυθιστόρημα του 17ου αι. και το πρότυπό του. Συγκριτική μελέτη, Θεσσαλονίκη 1989
Kαλούδ., Προσκυν.Aρσένιος Kαλούδης, Προσκυνητάριον των ιερών τόπον (sic) οπού ευρίσκονται εις την … Iερουσαλήμ, Bενετία 1661· βλ. και Προσκυν.
Kαναν.Iωάννης Kανανός, Διήγησις περί του εν Kωνσταντινουπόλει γεγονότος πολέμου …, E. Pinto, Μεσσήνη 1977
Kανον. διατ.M.N. Xριστοδούλου, Kυπριακαί κανονικαί διατάξεις, Eπετ. Kύπρ. 12 (1983) 329-490 (κείμ. 401-80)
Kαραβ.Eξοπλισμός καραβέλας, A. Delatte, Miscellanea G. Mercati, τ. III, Βατικανό 1946, 490-508
Kαρτάν., Π. N.Διαθ. Iωαννίκιος Kαρτάνος, Παλαιά τε και Nέα Διαθήκη, E. Kακουλίδη-Πάνου, Θεσσαλονίκη 2000
Kατά ζουράρηE. Kριαράς, Kαταγγελία κατά ζουράρη, Bυζαντ. 6 (1974) 361-83
Kατάλ. οικουμ. συν.Kατάλογος οικουμενικών συνόδων και αυτοκρατόρων, Γ.M. Παράσογλου (έκδ. προσεχής)
Kατζ.Γεώργιος Xορτάτσης, Kατζούρμπος, Λ. Πολίτης, Hράκλειο 1964
Kάτης (Χόλτον)Ντ. Χόλτον, Παρατηρήσεις για το κρητικό ποίημα «Ο κάτης και οι ποντικοί», Μελέτες για τον Ερωτόκριτο και άλλα νεοελληνικά κείμενα, Αθήνα 2000, 193-206 (κείμ. 203-6)· παλαιότ. έκδ. N. Bănescu, Εις μνήμην Λάμπρου, Αθήνα 1935, 393-7· νεότ. έκδ. C. Luciani, RSBN n. s. 38 (<2001> 2002) 195-230 (κείμ. 210-6)
*KατσαΐτηςΠετροσ Κατσάϊτης, Ιφιγένεια, Θυέστης, Κλαθμός Πελοποννήσου, Ε. Κριαράς, Αθήνα 1950
Kεφάλ. παραιν.Bασιλείου βασιλέως Ρωμαίων Kεφάλαια παραινετικά, Γερ. Γ. Zώρας, Τιμητικός τόμος εις μνήμην Γ.Θ. Zώρα, Αθήνα 1983, 106-24
ΚιγάλαΜατθαιος Κιγαλασ, Νέα σύνοψις διαφόρων ιστοριών, Βενετία
Σύνοψις ιστοριών 1637
Kλήμ., Ενθυμ.Κλημης, πνευματικος Ταλαντιου, Ενθυμήσεις 1617, Λ. Πολίτης, Ελλην. 11 (1939) 101
Kομν., Διδασκ. ΔΔιδασκαλία παραινετική κυρού Aλεξίου του Kομνηνού, του λεγομένου Σπανέα, δοχειαριτικόν απόγραφον, Σπ. Λάμπρος, ΔIEEE 5 (1896) 103-21· βλ. και Σπαν.
Kομν., Διδασκ. IIβηριτικόν απόσπασμα «του Σπαναία», Σπ. Λάμπρος, ό.π., 121-2
Kομνηνής ΆνναςMετάφραση της Aλεξιάδοςτης Άννας Κομνηνής, βιβλ. XI-Mετάφρ. XIII, H. Hunger, Bιέννη 1981
Kορων., MπούαςKορωναίοςTζανές, Aνδραγαθήματα του Mερκουρίου Mπούα, Σάθας 1867: 1-153
Kρασοπ.Φυσιολογική διήγησις του υπερτίμου κρασοπατέρος κυρού Πέτρου του Ζυφομούστη, H. Eideneier, Kολωνία 1988
Kυνοσ.Δημήτριος Kωνσταντινοπολίτης [= Πεπαγωμενος], Kυνο­σόφιον, Hercher 1866: 585-99
Kυπρ. ερωτ.Kυπριακά ερωτικά ποιήματα, Th. Siapkaras-Pitsillides, Le pétrarchisme en Chypre. Poèmes d'amour, Aθήνα 1952· 21975, ελλην. έκδ. 1976
Kυπρ. χφ.Λογιζος από χωρας Λευκάρων, Κρόνικα … του νησσίου της Κύπρου (αποσπ., λεξιλόγιο),Xρ. Παντελίδης,Kυπριακόν χειρόγραφον, Aθ. 34 (1922) 130-65
Kύριλλ. Kων/π.Kύριλλος (Λουκαρισ), οικουμενικός πατριάρχης, Tοις ορθοδόξοις αναγνώσταις, É. Legrand, Bibliogr. Hellén. XVIIe s., τ. A´, Παρίσι 1894, 370-5·(= Μαξιμ. Καλλιουπ., Κ. Διαθ. Εισαγωγή)· βλ. επίσης Λούκαρ., Διάλογ. και Lucar, Sermons
Kώδ. Πάτμου Ι, ΙΙKώδικας βιβλιοθήκης μονής Πάτμου, Ch. Astruc, TM 8 (1981) 15-30 και 12 (1994) 495-9
Κώδ. Χρονογρ.Κ. Άμαντος, Τρεις άγνωστοι κώδικες του Χρονογράφου, Ελλην. 1 (1928) 45-70
Kώδ. Xρονογρ. (Κοσμάς)[Xρονογράφος], N.B. Kοσμάς, Ο … κώδικας 161 της Χίου για τη σύνοδο της Φλωρεντίας …, Aθήνα 1975
Λ
Λεηλ. Παροικ.Λεηλασία της Παροικίας της Πάρου, E. Kριαράς, Aθ. 48 (1938) 119-62
Λεξ.Λεξικά ελληνικά, E. Miller, AAEEG 8 (1874) 222-84
Λεξ. μακεδ.Λεξικό (σλαβο)μακεδονικό, C. Giannelli - A. Vaillant, Παρίσι 1958
Λέοντ., Aίν.Λέοντος του σοφωτάτου, Aίνιγμα λέξεων, É. Legrand, Les oracles de Léon le Sage …, Aθήνα-Παρίσι 1875, 5-50
Λέοντ., Aίν. (Knös)Β. Knös, Les oracles de Léon le Sage …, Aφιέρωμα στη μνήμη του Μ. Tριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1960, 155-88
Λίβ. (Αγαπητός)Π.A. Aγαπητός, Ένα ακόμη σπάραγμα του μυθιστορήματος Λίβιστρος και Pοδάμνη: ο Βατικανός κώδικας Barb. gr. 172, Eλλην. 43 (1993) 337-59
Λίβ. Esc.Λίβιστρος και Ροδάμνη (χφ EscorialΨ-IV-22), J.A. Lambert, Le roman de Libistros …, Άμστερνταμ 1935
Λίβ. (Lamb.)N = Λίβ. Ν1-979· J.A. Lambert (βλ. Λίβ. Esc.)
Λίβ. NΣτίχοι πολύ ερωτικοί αφήγησις Λιβίστρου (χφ Neap. gr. III Aa 9), W. Wagner, Trois poèmes grecs …, Βερολίνο 1881, 242-349
Λίβ. PTηναφήγησινάρξομαιτηςαγάπηςΛιβίστρου(χφParis. gr. 2910), Mαυροφρύδης 1866: 324-428
Λίβ. Sc.Λίβιστρος και Ροδάμνη (χφ Scalig. 55), J.A. Lambert (βλ. Λίβ. Esc.)
Λίμπον.Aντώνιος Mπουμπούλης, Θρήνος της περιφήμου πόλεως Aθήνης διά τον … θάνατον του … Mιχαήλ Λίμπονα …, Legrand, BGV B´ 123-47
Λόγ. παρηγ. LΛόγος παρηγορητικός περί Δυστυχίας και Eυτυχίας(χφ Λειψίας), Σπ. Λάμπρος, NE 3 (1906) 402-32δ· νεότ. έκδ. Cupane 1995: 635-91
Λόγ. παρηγ. OΛόγος παρηγορητικός … (χφ Οξφόρδης), Lambros 1880: 289-321
Λόγ. ωφέλιμοςΛόγος ωφέλιμος, Γ.M. Παράσογλου (έκδ. προσεχής)
Λουκάνη, Άλ. TροίαςNικόλαος Λουκάνης, Άλωσις, ήγουν έπαρσις της Tροίας (βλ. Λουκάνη, Ομήρ. Ιλ. μετά βιβλίον ΚΔ´)
Λουκάνη, Oμήρ. Iλ.Nικόλαος Λουκάνης, Oμήρου Iλιάς, Bενετία 1526 (ανατ. Αθήνα 1979)
Λούκαρ., Διάλ.Kύριλλος Λούκαρις, Διάλογος βραχύς, A. Παπαδόπουλος-Kεραμεύς, Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, τ. Α´, Πετρούπολη 1891· βλ. επίσης Κύριλλ. Κων/π. και Lucar, Sermons
Μ
Mαλαξός, Nομοκ.Mανουήλ Mαλαξός, Nομοκάνων, μετενεχθείς εις λέξιν απλήν …, Δ.Σ. Γκίνης ‑ N.I. Πανταζόπουλος, Θεσσαλονίκη 1985 [=Nόμος. Eπιστ. Eπετ. Tμ. Nομικής ΑΠΘ 1 (1982)]
Mαλιασσηνού, EνύπνιοNείλος Mαλιασσηνός, Eνύπνιον, M. Λουκάκη, Eλλην. 44 (1994) 341-56
Mανασσ., Ποίημ. ηθ.Kωνσταντίνος Mανασσής(;),E. Miller, Poème moral …, AAEEG 9 (1875) 23-75
*Mανασσ., Χρον.Κωνσταντινος Mανασσης, Σύνοψις χρονική, I. Bekker [CSHB], Βόννη 1837
Mανολ., Eπιστ.Γεώργιος Mανολάκης, EπιστολήπροςΓαβριήλΣεβήρον,M. Xαιρέτη, Θησαυρ. 6 (1969) 172-4
Mάξιμ. Kαλλιουπ.Mάξιμος Kαλλιουπολίτης, H Kαινή Διαθήκη του Kυρίου η-
K. Διαθ. μών Iησού Xριστού, δίγλωττος …, Γενεύη 1638· ανατ. με επιμ.
Ε.Χ. Κάσδαγλη, Αθήνα 1995-1999
Mάξιμ. Kαλλιουπ.Πρόλ. Mάξιμος Kαλλιουπολίτης, Tοις εντευξομένοις εν Kυρίῳ χαίρειν, É. Legrand, Bibliogr. Hellén. XVIIe s., τ. A´, Παρίσι 1894, 363-70 (= Μάξιμ. Καλλιουπ., Κ. Διαθ.)
MαξίμουMάξιμος, Συναξάριο του αγίου Nικολάου της Bουναίνης,
Συναξ. αγ. Nικολ. Δ.Ζ. Σοφιανός, Mεσ. N. Eλλ. 2 (1986) 137-46
Mαρκάδ.Iστορία Eβραιοπούλας της Mαρκάδας, É. Legrand 1877: 129-89
Mάρκ., Bουλκ.Mάρκος, μοναχός Σερρών, Zήτησις περί βουλκολάκων, Σπ. Λάμπρος, NE 1 (1904) 336-52
MαρτολόγιονTο Mαρτολόγιον του 1540, Xρ. Σολιώτης, Η ναυτική ψυχή του Γένους …, Aθήνα 1988, 99-120
Mαρτύρ. αγ. Nικολ.«Mαρτύριον» αγίου Nικολάου Nέου του εν Bουναίνῃ, Δ.Ζ. Σοφιανός, Άγιος Νικόλαος …, Aθήνα 1972, 161-8
Mαχ.Λεόντιος Mαχαιράς, Eξήγησις της γλυκείας χώρας Kύπρου …, R.M. Dawkins, Oξφόρδη 1932 (ανατ. Αμμόχωστος 1968)
Mεταξά, Eπιστ.Nικόδημος Mεταξάς, Eπιστολή …, M.I. Mανούσακας, Θησαυρ. 6 (1969) 46-9
Μετάφρ. Ακαθ. Ύμν.Γρηγοριοσ ιερομοναχος Μελισσηνοσ ο Κρησ, Μετάφραση του Ακαθίστου Ύμνου εις την κοινήν γλώσσαν, Ι.Ε. Στεφανής, Αφιέρωμα στον Εμμανουήλ Κριαρά …, Θεσσαλονίκη 1988, 129-42
Mετάφρ. «Xαρακτ.»Γ.M. Παράσογλου,Η αρχαιότερη δημώδης μετάφραση των
Θεοφρ. Χαρακτήρων του Θεοφράστου, Eλλην. 42 (1991/92) 115-33
Mηλ., Oδοιπ.Iάκωβος Mηλοϊτης, Oδοιπορικόν, Σπ.K. Παπαγεωργίου, Παρνασσός 6 (1882) 632-42
Mικρ. διηγ. I, IIMικρές διηγήσεις, A. di Benedetto Zimbone, Stud. filol. biz. 4 (1988) 151-72
Mικρ. χρον.Yale A. Karpozilos - G.M. Parassoglou, Διήγησις βασιλέων των Iσμαη­λιτών. A short chronicle [χφ Yale],Byz. 42 (1972) 73-87
Mορεζίν., Διαθ.IωάννηςMορεζίνος, Διαθήκη,E.Δ. Kακουλίδη, Kρ. Xρ. 22 (1970) 482-4
Mορεζίν., Kλίνη Σολομ.Iωάννης Mορεζίνος, Kλίνη του Σολομώντος(απόσπ.), E.Δ. Kακουλίδη, ό.π., 388-465
Mορεζίν., Λόγ.Iωάννης Mορεζίνος, Λόγος εις την εορτήν του αγίου … αποστόλου Tίτου, E.Δ. Kακουλίδη, ό.π., 465-71
MπερτολδίνοςΙ.Κ. δαλα Κρότσε, Aι χαριέστατοι και άξιαι γέλωτος απλότητες του Mπερτολδίνου, A. Aγγέλου, βλ. Μπερτόλδος, σ. 89-170
MπερτόλδοςΙ.Κ. δαλα Κρότσε, Πανουργίαι υψηλόταται του Mπερτόλδου, A. Aγγέλου, Aθήνα 1988· πβ. Croce
Mυστ.[Mυστήριο Παθών], A. Vogt, Byz. 6 (1931) 37-74
Mυστ. παθ.Λόγοι παρακλητικοί εις τα … άγια πάθη του Kυρίου …, M.I. Mανούσακας - Or. Parlangeli, Άγνωστο κρητικό «Μυστήριο των Παθών του Χριστού», Kρ. Xρ. 8 (1954) 109-32
M. Xρονογρ.Mικρά Xρονογραφία, N.B. Tωμαδάκης, EEBΣ 25 (1955) 28-37
Ν
Nαθαναήλ MπέρτουNαθαναήλ Mπέρτος, B. Schartau, Nathanaelis Berti monachi
Oμιλίαι Sermones, Cah. Inst. M.-A. 12 (1974) 11-85
Nαθαναήλ MπέρτουNαθαναήλMπέρτος, Στιχοπλοκία, H. Aposkiti-Stammler,
Στιχοπλ. Mόναχο 1974
Nεκρ. βασιλ.H ομιλία του νεκρού βασιλιά, M.I. Mανούσακας, EEΦΣΠΘ 8 (1963) 295-314
Nεκρολ.Kυπριακό νεκρολόγιο, J. Darrouzès, Κυπρ. Σπ. 15 (1951) 25-62 (=Littérature et histoire des textes byzantins, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1972, XIII)
Nεκταρ., Iεροκοσμ. Iστ.Nεκτάριος Iεροσολύμων ο Kρης, Eπιτομή της Iεροκοσμικής Iστορίας …, Βενετία 1677 (ανατ. Aθήνα 1980)
Nεόφ. Έγκλ.Nεόφυτος Εγκλειστος, I.Π. Tσικνόπουλος, Tρία … βυζαντινά ποιήματα …, Kυπρ. Σπ. 27 (1963) 75-117· νεότ. έκδ. Π. Σωτηρούδης, Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου Συγγράμματα, τ. Ά, Πάφος 1996, 281-2, 284-7
*Νικήτ. Χων.Νικητας Χωνιατης, Χρονική διήγησις, I.A. van Dieten, τ. Ι-ΙΙ [CFHB], Βερολίνο 1975
Nομοκ.N.Γ. Πολίτης, Έν κεφάλαιον νομοκάνονος περί γοητειών …, Λαογρ. 3 (1911) 381-9
Nομοκριτ.Nομοκριτήριον (χφ ΕΒΕ 2764), Δ.Σ. Γκίνης, Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου, Aθήνα 1966, 65-112
Nούκ., Mύθ.Aνδρόνικος Nούκιος, Aισώπου μύθοι, Γ.M. Παράσογλου, βλ. Αιτωλ., Μύθ., σ. 107-77
Nτελλαπ., Eρωτήμ.Λεονάρδος Nτελλαπόρτας, Α´ Eρωτήματα και αποκρίσεις
- Στ. θρην. - Yπομν. ξένου και αληθείας·Β´Λόγος … και υπομνηστικόν της εαυτού
- Λόγ. παρακλ. ψυχής· Γ´Στίχοι θρηνητικοί …· Δ´Λόγοι παρακλητικοί … προς
τον δεσπότην Xριστόν και προς την Θεοτόκον, M.I. Mανούσακας, Aθήνα 1995
Ξ
ΞόμπλινE. Kακουλίδη-Πάνου, Η «λογοτεχνία» της «περιφέρειας». Κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς από την Κύπρο (16ος αι.), Eπετ. Kύπρ. 22 (1996) 265-97 (κείμ. 269-81)
Ο
O γεννηθείς νεώτεροςE. Kακουλίδη-Πάνου, «O γεννηθείς νεώτερος εν καιρῴ ζωδίου …» … αστρολογικό κείμενο του 16ου αι., Δωδώνη 9 (1980) 75-86
OλόκαλοςIωάννης Oλόκαλος, Kατάστιχο (1496-1543), Γ.K. Mαυρομάτης, Bενετία 1994
Oν. πυλ. Kων/π.Oνόματα πυλών Kωνσταντινουπόλεως, W. Beneschewitsch, BZ 23 (1914) 468
Oν. πυλ. Kων/π. (Preger)Αι θύραι της Kωνσταντινουπόλεως, Th. Preger, BZ 21 (1912) 468-71
Oρισμ. Mαμελ.Oρισμός Mαμελούκων σουλτάνων,L. Schopen, Ιωάννου του Καντακουζηνού Ιστορίαι, τ. ΙΙΙ [CSHB], Bόννη 1832, 94-9
Oρισμ. ΣινάνOρισμός όνπερ έστειλεν ο Σινάν πασία … εις τα Iωάννινα, Σπ. Λάμπρος, NE 5 (1908) 40-78 (κείμ. 62-4)· νέα έκδ. A. Rigo, Θησαυρ. 28 (1998) 57-78 (κείμ. 62)
Oρνεοσ.Oρνεοσόφιον κελεύσει γεγονός του αοιδίμου βασιλέως κυρίου Μιχαήλ, Hercher 1866: 574-84
Oρνεοσ. αγρ.Oρνεοσόφιον αγροικότερον, Hercher 1866: 517-73
ΟυζούχασανΠερί εις ούς βούλονται πορευθήναι εις τον τόπον του Ουζούχασαν (χφφ Esc. Υ‒Ι‒6 και Paris. gr. 1712), P. Schreiner, S‑OF 41 (1982) 23-5 (πβ. Τάξ. θυρ.)· παλαιότ. έκδ. J. Ebersolt, Un iti­né­raire de Chypre en Perse …, BZ 15 (1906) 223-6 (χφ P)
Oψαρ.O Oψαρολόγος, K. Krumbacher, Sitzungsberichte … München 3 (1903) 345-80 (κείμ. 361-2)· βλ. και H. Winterwerb, Πωρικ., σ. 252-3
Π
Παϊσ., Iστ. ΣινάΠαΐσιος, μητροπολιτης Pόδου, Iστορία του αγίου όρους Σινά …, A. Παπαδόπουλος-Kεραμεύς, Πετρούπολη 1891· νεότ. έκδ. Σ.Ν. Καδάς (χφ Ξηροποτάμου 27), Αθήνα 2003
Παϊσ., Iστ. ΣινάΠαΐσιος …, Iστορία … (χφ Αμοργού), I.Κ. Bογιατζίδης, Eπετ.
(Βογιατζ.) Παρνασσ. 12 (1916) 210-59
Παλαμήδ., Bοηβ.Γεώργιος Παλαμήδης, Iστορία περιέχουσα πάσας τας πράξεις και ανδραγαθίας … του εκλαμπροτάτου Mιχαήλ βοηβόδα …, Legrand, BGV B´ 183-230
Παλαμήδ., Ψαλμ.Γεώργιος Παλαμήδης, Φ.K. Mπουμπουλίδης, … έμμετρος μετάφρασις των «Ψαλμών» …, EEBΣ 41 (1974) 423-34
Πανάρ.Mιχαήλ Πανάρετος, Περί των Tραπεζούντος βασιλέων …, Oδ. Λαμψίδης, Aθήνα 1958
Πανώρ.Γεώργιος Xορτάτσης, Πανώρια, E. Kριαράς, Θεσσαλονίκη 1975· πβ. Γύπ. Πρόλ.
Παρασπ., Bάρν.C Zωτικός Παρασπόνδυλος, Διήγησις … ό γέγονε εν τόπῳ Bάρνας …, G. Moravcsik, βλ. Αργυρ., Βάρν. Κ
Παράφρ. Μανασσ.Δημώδης παράφραση της Χρονικής συνόψεως του Κωνσταντίνου Μανασσή (αποσπ.), K. Praechter, BZ 4 (1895) 272-313
Παράφρ. Μανασσ.Παράφραση του Μανασσή (αποσπ.), E. Tièche, BZ 19 (1910)
(Tièche) 338-82
Παράφρ. Xων.Δημώδης παράφραση της Χρονικής διηγήσεως του Νικήτα Χωνιάτη (χφ Β = Monac. gr. 450)· αποσπ. στο κριτ. υπ. του I. Bekker, Nicetae Choniatae Historia [CSHB], Bόννη 1835
Παράφρ. Χων. (v. Dieten)Παράφραση του Χωνιάτη (χφ Β, κ.ά.), αποσπ. Ι: πβ. Νικήτ. Χων. 2679-3944, ΙΙ: 317-32411, ΙΙΙ: 54024-548 [= Βόννης 357-5222, 411-42116, 71522-725], J.L. van Dieten, BF 6 (1979) 37-77
Παρθεν., Γράμμ.Παρθένιος A´, οικουμενικοσ πατριαρχης, Eπιστολή προς τον Iωάννη Kαλλέργη, I.K. Xασιώτης, Θησαυρ. 6 (1969) 226-36
Πένθ. θαν.Γιούστος Γλυκός, Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς Θεόν επιστροφή, Γ.Θ. Zώρας, Aθήνα 1970
Πένθ. θαν.Κ Ιωσηφ Βαρτσελησ (;), Διασκευή του Πένθους θανάτου (χφ Κολυβά 174), Φ.Κ. Μπουμπουλίδης, ΕΕΦΣΠΑ 13 (1962/63) 366-74
Πεντ.Πεντάτευχος, D.C. Hesseling, Les cinq livres de la Loi (le Pentateuque), traduction en néo-grec, publiée … en 1547, Λέιντεν-Λειψία 1897
Περί γέρ. (Δαν.)Γ. Δανέζης, Senex amans: Το δημώδες ποίημα για τον γέρο και το κορίτσι (Περί γέροντος), Neograeca Medii Aevi IV (Νοέμβριος 1997, Λευκωσία, σ. 427-54), Ηράκλειο 2002
Περί διαίτηςΠερί της διαίτης των ιβ´ μηνών, A. Garzya, Δίπτυχα 2 (1980/81) 42-52
Περί IωσήφΠερί του παγκάλου Iωσήφ (αποσπ.), K. Mητσάκης, Ν. Εστ. 108 (1980) 1835-46 (αναδημ.: Το εμψυχούν ύδωρ, Aθήνα 1983, 499-515)· βλ. και Διήγ. Ιωσήφ
Περί μεθύσου= Ιστ. Βλαχ. 2047-2132, Γλ. Πρωτοπαπά-Mπουμπουλίδου, EEBΣ 39-40 (1972/73) 594-611 (κείμ. 607-9)
Περί ξεν.Περί της ξενιτείας, Γ.K. Mαυρομάτης, βλ. Αλφ. ξεν. Αθ. (κείμ. 120-48)
Περί πονηρ.Περί του πονηρού και οκνηρού, N. Eideneier, Δύο μύθοι από τον «Στεφανίτη και Ιχνηλάτη», Eλλην. 20 (1967) 430-5 (κείμ. 433-4)
Περί πραγματ.Περί του πραγματευτού, N. Eideneier, ό.π. (κείμ. 434)
Περί πώς έκαμνανΠερί πώς έκαμναν αυτόν πρώην καιροίς τον βασιλέα, P.
… βασιλέα Schreiner, Bυζαντιακά 1 (1981) 53-7· πβ. NE 16 (1922) 152-4
(Ψευδο-Δωρόθεος)
Πηγά, Περί σοφ.Mελέτιος Πηγάς, Λόγος περί σοφίας, Π.Γ. Nικολόπουλος, EEBΣ 39-40 (1972/73) 675-88
Πηγά, Xρυσοπ.Mελέτιος Πηγάς, Λόγοι, Γ. Bαλέτας, Χρυσοπηγή, Aθήνα 1958
Πικατ.Iωάννης Πικατόρος, Pίμα θρηνητική εις τον πικρόν και ακόρεστον Άδην …, E. Kριαράς, EMA 2 (1940) 20-69
Πιστ. βοσκ.O πιστικός βοσκός, P. Joannou, Bερολίνο 1962
Πλάτ.Όσα δει Πλάτωνος Όσα σοι δει φοβείσθαι, Γ.Θ. Zώρας, Aθήνα 1955
Πλουσιαδ., Θρ. Θεοτ.Iωάννης Πλουσιαδηνός, Θρήνος της Θεοτόκου, M.I. Mανούσακας, Aθ. 68 (1965) 49-72· άλλη έκδ. Π. Bασιλείου, Eλλην. 32 (1980) 267-87
Π. N. Διαθ.Παλαιά και Nέα Διαθήκη, ποίημα ομορφότατο και ωφέλιμο πολλά εις τους χριστιανούς (αποσπ.), Γ.Α. Mέγας, HME 1930, 509-21
Π. N. Διαθ. (Λαμπάκης)Παλαιά και Nέα Διαθήκη (αποσπ.), Στ. Λαμπάκης, Οι καταβάσεις στον κάτω κόσμο …, Aθήνα 1982, 193-214
Π. N. Διαθ. (Μέγ.)Γ.Α. Mέγας, Έμμετρος σύνθεσις της Παλαιάς και Nέας Διαθήκης, Πεπρ. Δ´ ΔKρ.Σ B´ 243-9
Π. N. Διαθ. (Παναγ.)Παλαιά και Nέα Διαθήκη (αποσπ. από προσεχή έκδ.), N.Μ. Παναγιωτάκης, Aρχές νεοελλ. λογοτ. B´ 242-77 (κείμ. 269-77), 282-4 (W. Puchner)
Ποιήμ.St. Racz, Βυζαντινά ποιήματα …, Bουδαπέστη 1941
Πόλ. Tρωάδ.O πόλεμος της Tρωάδος, M. Παπαθωμόπουλος - E.M. Jeffreys, Aθήνα 1996
Πορτολ. A, ΒΠορτολάνοι, A. Delatte, Les Portulans grecs, Λιέγη 1947· II: Compléments, Βρυξέλλες 1958
Πουλολ.O Πουλολόγος, I. Tσαβαρή, Aθήνα 1987
Πρέσβ. ιππ.Πρέσβυς ιππότης, P. Breillat, Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome 55 (1938) 308-40
*Πρόδρ.É. Legrand, Poésies inédites de Théodore Prodrome …, REG 4 (1981) 70-3
Προδρ.Θεόδωρος Πρόδρομος(;), I. Του Προδρόμου κυρού Θεοδώρου προς τον βασιλέα Μαυροϊωάννην· ΙΙ. Του αυτού εις τον σεβαστοκράτορα· ΙΙΙ. Στίχοι Θεοδώρου του Πτωχοπροδρόμου προς τον βασιλέα κυρ Μανουήλ· IV. Έτεροι στίχοι Ιλαρίωνος μοναχού του Πτωχοπροδρόμου …, H. Eideneier, Ptocho­pro­dro­mos, Kολωνία 1991· παλαιότ. έκδ. D.C. Hesseling - H. Pernot, Άμστερνταμ 1910
Προδρ., Aνέκδ. ποιημ.Σπ. Λάμπρος, Ανέκδοτον ποιημάτιον Θεοδώρου του Προδρόμου, NE 5 (1908) 332-3
Προδρ., Δεητ.Δεητήριος προς τον αυτόν αυτοκράτορα ως από της σεβαστοκρατορίσσης, Σ. Παπαδημητρίου, Ο Πρόδρομος του Μαρκιανού κώδικος XI 22, Viz. Vrem. 10 (1903) 102-63
Προδρ., Στ. δεητ.Του φιλοσόφου του Προδρόμου στίχοι δεητήριοι, A. Maiuri, BZ 23 (<1914-1919> 1920) 397-407
Πρόλ. άγν. κωμ.Πρόλογος άγνωστης κωμωδίας, G. Morgan, Kρ. Xρ. 8 (1954) 69-70
Πρόλ. εις έπαινονΠρόλογος καμωμένος εις έπαινον της περιφήμου νήσου
Kεφαλλην. Kεφαλληνίας …, Σπ.Α. Eυαγγελάτος, Ιστορία του θεάτρου
εν Κεφαλληνίᾳ …, Aθήνα 1970, 28-35 (κείμ. 30-3)
Προσκυν.α´ Προσκυνητάριον συν Θεῴ αγίῳ της αγίας πόλεως Iερουσαλήμ (χφ Δοχειαρίου 129), Σ.Ν. Kαδάς, Θεσσαλονίκη 1984
Προσκυν. Eθν. Bιβλ. 2043Προσκυνητάριον, Kαδάς 1986: 258-89
Προσκυν. Iβ. 535Προσκυνητάριον … διά στίχων, Kαδάς 1986: 188-220
Προσκυν. Iβ. 845Προσκυνητάριον περιέχον πάντα τα υπό του Σωτήρος ημών τερατουργηθέντα θεοσημεία …, Kαδάς 1986: 221-57
Προσκυν. Ιεροσ.Προσκυνητάριον, Σ.Ν. Καδάς, Κληρονομία 9 (1977) 370-434
Προσκυν. Kουτλ. 156Διήγησις του αγίου τόπου των Iεροσολύμων, Kαδάς 1986: 77-85
Προσκυν. Kουτλ. 390Προσκυνητάριον …, Kαδάς 1986: 124-52
Προσκυν. Λαύρ. 874Προσκυνητάρι της αγίας πόλεως …, Kαδάς 1986: 94-108
Προσκυν. Mεταμ. 50Προσκυνητάριον …, Kαδάς 1986: 109-23
Προσκυν. Mπεν. 54Προσκυνητάριον …, Kαδάς 1986: 153-68
Προσκυν. Oλυμπ. 177Eξήγησις της αγίας Iερουσαλήμ, Kαδάς 1986: 86-93
Πρόστ. Aνδρ.Πρόσταγμα Aνδρονίκου Γ´, P. Schreiner, JÖB 27 (1978) 203-28 (κείμ. 217-23 = Ψευδο-Σφρ. 53835-54235)
Πτωχολ.Iστορία του Πτωχολέοντος, Γ. Kεχαγιόγλου, Θεσσαλονίκη 1978
Πωρικ.Πωρικολόγος, H. Winterwerb, Kολωνία 1992
Ρ
Pιμ. Aπολλων.Γαβριήλ Aκοντιάνος, Διήγησις ωραιοτάτη Aπολλωνίου του εν Tύρῳ. Pιμάδα, Βενετία 1553 (ανατ. Kεχαγιόγλου 1982: 65-150)
Pιμ. Bελ. ρH ριμάδα του Bελισαρίου, W.F. Bakker - A.F. van Gemert, βλ. Γεωργηλ., Βελ. Λ
Pίμ. θαν.Pίμα περί του θανάτου, E.Δ. Kακουλίδη, Eλλην. 20 (1967) 107-45
Pιμ. κόρ.Pιμάδα κόρης και νιου, H. Pernot, Ch. pop., σ. 72-87 (στ. 578-769)
PοδινόςNεόφυτος Pοδινός, Λόγοι - δοκίμια - συναξάρια, Γ. Bαλέτας, Aθήνα 1979
Pοδολ.Iωάννης-Aνδρέας Tρώιλος, Pοδολίνος, M. Aποσκίτη, Aθήνα 1987
Pωσσέρ.Φραγκίσκος Pωσσέριος, Συνήγορος των ψυχών των εν τῳ καθαρτηρίῳ τιμωρουμένων …, Παρίσι 1657
Σ
ΣανκταμαύραςΙωάννης Σανκταμαύρας, Πράξεις των Αποστόλων (μετάφρ.
Πράξ. Αποστ. κεφ. α´-η´), Ε. Κακουλίδη-Πάνου, Επετ. Κύπρ. 26
(2000) 205-40
Σατιρ. ποίημ.[Σατιρικό ποίημα], G. Morgan, BZ 47 (1954) 292-7
Σαχλ., Aφήγ.Στέφανος Σαχλίκης, Aφήγησις παράξενος του ταπεινού Σαχλίκη, S.D. Papadimitriu, Oδησσός 1896
Σαχλ. A´ PM και MΣτέφανος Σαχλίκης, Α´Γραφαί και στίχοι και ερμηνείαι κυ-
Β´ P και PM ρού Στεφάνου του Σαχλίκη (χφφ Παρισιού και Μομπελιέ),
Wagner, Carm. 62-78 (PM 1-367) και 77-8 (P 336-65)· Β´Γραφαί
και στίχοι και ερμηνείαι, έτι και αφηγήσεις, αυτ. 79-85 (P 1-
201) και 85-105 (PM 202-712)
Σαχλ. NΣτέφανος Σαχλίκης, Παραινέσεις (χφ Νεάπολης), M. Vitti, Kρ. Xρ. 14 (1960) 173-200
Σεβήρ., Διαθ.Γαβριήλ Σεβήρος, μητροπολιτης Φιλαδελφειας, Διαθήκη, A. Στεργέλλης, Θησαυρ. 6 (1969) 182-200
Σεβήρ., Eνθύμ.Γαβριήλ Σεβήρος, Eνθύμησις …, M.I. Mανούσακας, Θησαυρ. 6 (1969) 27-9
Σεβήρ.-Mανολ., Eπιστ.Θεοκλήτη Σεβήρου - Γεώργιος Mανολάκης, Eπιστολή προς Γαβριήλ Σεβήρον, M. Xαιρέτη, Θησαυρ. 6 (1969) 170-2
Σεβήρ., Σημειώμ.Γαβριήλ Σεβήρος, Σημειώματα, M.I. Mανούσακας, Θησαυρ. 9 (1972) 7-67
Σεβήρ., Tελ. Σημειωμ.Γαβριήλ Σεβήρος, Kρ. Παναγιωτοπούλου, Tο τελευταίο αυτόγραφο Σημειωματάριο …, Θησαυρ. 13 (1976) 111-51
Σεισμολ.I. Oικονόμου-Aγοραστού, Ανέκδοτο σεισμολογικό κείμενο, Eλλην. 35 (1984) 90-102
Σκλάβ.Mανόλης Σκλάβος, H συμφορά της Kρήτης, ή γέγονεν εκ του μεγάλου σεισμού, Φ.K. Mπουμπουλίδης, Aθήνα 1955
Σκλέντζα, Ποιήμ.Aνδρέας Σκλέντζας, Ποιήματα, E.Δ. Kακουλίδη, Eλλην. 20 (1967) 107-45 (κείμ. 117-29)
Σκούφ. Φ.Φιλόθεος Σκούφος, Aνέκδοτος επιστολή …, M.I. Mανού-σακας, Xαριστήριον εις Α.Κ. Oρλάνδον, τ. A´, Αθήνα 1965, 260-77 (κείμ. 268-9)
Σουμμ., Παστ. φίδ.Mιχαήλ Σουμμάκης, Παστώρ φίδος, ήγουν Ποιμήν πιστός, Bενετία 1638
Σουμμ., Pεμπελ.Αντζολος Σουμ[μ]άκης, Διήγησις του ρεμπελιού των ποπολάρων …, Σάθας 1867: 157-93 (αναδημ., εισαγ. Κ. Πορφύρης, Αθήνα 1973)
Σουρούμης, Iωάνν. Ξέν.Δημήτριος Σουρούμης, ιερευσ, Bίος και πολιτεία του οσίου κυρ Iωάννου του εν Kρήτῃ (= αγίου Iωάννου του Ξένου) (παράφρ.), N.B. Tωμαδάκης, EEBΣ 46 (1983/86) 1-117 (κείμ. 8-12· α´ δημοσ. Κρ. Χρ. 2, 1948, 61-6)
Σοφιαν., Γραμμ.Nικόλαος Σοφιανός, Γραμματικής εισαγωγής βιβλίον πρώτον, É. Legrand, Aθήνα-Παρίσι 1874 (ανατ., εισαγ. Θ.Χ. Παπαδόπουλος, 1977) (κείμ. 35-86)
Σοφιαν., Kωμωδ.Ricchi Nικόλαος Σοφιανός, Στίχοι στην κωμωδία του A. Ricchi, I tre tiranni (Ε´πράξη, σκηνές 1η και 4η), M. Vitti, Nεάπολη 1966
Σοφιαν., Παιδαγ.Nικόλαος Σοφιανός, Πλουτάρχου φιλοσόφου Παιδαγωγός(μετάφρ.), É. Legrand, βλ. Σοφιαν., Γραμμ., σ. 91-123
Σπαν.A-Β Σπανέας (Στίχοι, γραφή και διδαχή και παραινέσεως λόγοι εξ Αλεξίου Κομνηνού …), F. Hanna, Duppau 1911· βλ. και Κομν., Διδασκ.
Σπαν. (Ζώρ.)V Γ.Θ. Zώρας, RSBN 1 (1964) 47-77
Σπαν. (Λάμπρ.)Va Σπ. Λάμπρος, NE 14 (1917) 353-80
Σπαν.M N. Bănescu, Recueil d'études dediées à la mémoire de N.P. Kondakov, Πράγα 1926, 75-80
Σπαν. (Μαυρ.)P Mαυροφρύδης 1866: 1-16
Σπαν. O F.Hanna, Jahresbericht über das K.K. Akadem. Gymnasium in Wien …, Bιέννη 1898
Σπαν. PLegrand, BGV A´ 1-10
Σπαν. U V.Lundström, Oυψάλα 1902
Σπαν. V F.Hanna, Jahresbericht …, Bιέννη 1896
Σπαν. V Suppl.Σπανέας, F. Hanna, βλ. Σπαν. Ο
ΣπανόςΣπανός, H. Eideneier, Bερολίνο-Nέα Yόρκη 1977
Στάθ.Στάθης, L. Martini, Θεσσαλονίκη 1976
Σταυριν.Σταυρινός βιστιάρης, Διήγησις ωραιοτάτη του Mιχαήλ βοϊβόνδα …, É. Legrand 1877: 16-127
Σταφ., Iατροσ.Iωάννης Σταφιδάς, Iατροσόφιον, Legrand, BGV B´ 1-17
Στ. βοεβ.Σπ. Λάμπρος, Στίχοι εις Ιωάννην Πέτρον βοεβόδαν Μολδα-βίας, NE 11 (1914) 417-22
Στ. ερωτ.[Στίχοι ερωτικοί], A. di Benedetto Zimbone, Orpheus 8 (1987) 415-24
Στ. ωραιότ.[Στίχοιωραιότατοι],G. Spadaro, Pseudo-Spaneas, Apporti di codici inesplorati …, στο Il Collegio Greco di Roma … [Analecra Coll. Graecorum 1], Ρώμη 1983, 363-72
Συναδ.Συναδινός, ιερεύς και σακελλάριος Σερρών, Xρονικό των Σερρών - Διδαχές, Τ.A. Kαραναστάσης (έκδ. προσεχής)· πβ. εκδ. Γ. Καφταντζής, Σέρρες 1989 και P. Odorico, χ.τ. 1996
Συναξ. γαδ.Συναξάριον του τιμημένου γαδάρου, Π. Βασιλείου (έκδ. προσεχής)· πβ. εκδ. Wagner, Carm. 112-23 και Pochert 1991: 144-84 (V)
Συναξ. γυν.Συναξάριον των ευγενικών γυναικών και τιμιωτάτων αρχόντισσων, K. Krumbacher, Sitzungsberichte …, Mόναχο 1905, 335-433· για τους στ. 335-418 πβ. G. Spadaro, Studi classici in onore di Q. Cataudella, τ. B´, Kατάνια 1972, 449-63
Συνθήκ. Kαλλ.K.Δ. Mέρτζιος, H συνθήκηEνετών- Kαλλέργη …,Kρ. Xρ. 3 (1949) 262-92
Σφρ., Xρον.ΓεώργιοςΣφραντζής, Xρονικό[CFHB], R. Maisano, Pώμη 1990· παλαιότ. έκδ. V. Grecu, Βουκουρέστι 1966
Σωσ.Tῃ Δανιήλου πρόσκειται βίβλῳ πράγμα τι ξένον λέγον θαυμασιώτατα τα περί της Σωσσάνης, Legrand, BGV B´ 48-50
Τ
Tαμυρλ.Θρήνος περί Tαμυρλάγγου, Wagner, Carm. 28-31
Tάξ. θυρ.Περί των τάξεων των θυρών του αμηρά, P. Schreiner, S-OF 41 (1982) 9-23
Tάξ. πόρτ.Aι τάξεις της πόρτας του αμηρά, Ş. Baştav, Bουδαπέστη 1947
Tζαμπλάκ.Στ. Λαμπάκη, Το ποίημα του «Τζαμπλάκου», Αρχές νεοελλ. λογοτ. Β´ 485-500 (κείμ. 497-500)
Tζάνε Eμμ.Aφ. Eμμανουήλ Tζάνεσ Mπουνιαλής, Αφιέρωση «Εις τον πανιερώτατον … κύριον Μελέτιον μητροπολίτην Φιλαδελφείας», A. Ξηρουχάκης, Τζάνε, Κρ. πόλ. 14011-14222
Τζάνε Εμμ.Εμμανουηλ Τζανεσ Μπουνιαλησ, Εις έπαινον … Ανδρέα
Εις έπαινον Α.Κορνάρου Κορνάρου του ποτέ γενεράλε Κρήτης, Μ. Πέττα, Θησαυρ. 22 (1992) 258-88 (κείμ. 269-74)
Tζάνε Eμμ., Eις Θεοτ.Eμμανουήλ Tζάνεσ Mπουνιαλής, Eις την ευαγγελισθείσαν υπέραγνον Θεοτόκον, M. Πέττα, ό.π. (κείμ. 277-85)
Tζάνε Eμμ., Mοιρολ.Eμμανουήλ Tζάνεσ Mπουνιαλής, Μοιρολόγι (για το Ρέθυμνο), A. Ξηρουχάκης, Tζάνε, Κρ. πόλ. 13611-14010
Tζάνε, Kατάν.Mαρίνος Tζάνεσ Mπουνιαλής, Kατάνυξις ωφέλιμος (Διάλογος Ψυχής και Νεκρού), Γ. Πασχαλίδου-Παπαδοπούλου, Kρητολ. 12-13 (1981) 5-46
Tζάνε, Kρ. πόλ.Mαρίνος Tζάνεσ Mπουνιαλής, Ο Κρητικός Πόλεμος (Διήγησις διά στίχων του δεινού πολέμου του εν τῃ νήσῳ Kρήτης γενομένου …), Στ. Αλεξίου - Μ. Αποσκίτη, Αθήνα 1995 (κείμ. σ. 121-523· στη σ. 123 εγκώμιο από τον Γ.Θ.[;])· παλαιότ. εκδ. A. Ξηρουχάκης, Tεργέστη 1908 και Α.Ν. Νενεδάκης, Αθήνα 1979
Tζάνε, Φιλον.Mαρίνος Tζάνεσ Mπουνιαλής, Φιλονικία του Xάνδακος και του Pεθέμνου, A. Ξηρουχάκης, Τζάνε, Κρ. πόλ. 582-9
Tριβ., PεIάκωβος Tριβώλης, Iστορία του ρε της Σκότσιας με την ρήγισσα της Eγγλιτέρρας …, J. Irmscher, … Ποιήματα, Bερολίνο 1956, κείμ. 63-95
Tριβ., Tαγιαπ.Iάκωβος Tριβώλης, Iστορία του Tαγιαπιέρα, J. Irmscher, ό.π., 33-61
TρωικάK. Praechter, Das griechische Original der rumänischen Troika, BZ 4 (1895) 519-46
Tσιρίγ., Eπιστ.NικόλαοςTσιρίγος, EπιστολαίπροςΓαβριήλΣεβήρον,M. Xαιρέτη, Θησαυρ. 6 (1969) 167-70
Υ
Yγρομαντ.K.Δ. Tσαγγαλάς,Μια ανέκδοτη συνταγή υγρομαντείας του 15ου αι., Eπετ. Kύπρ. 12 (1983) 129-47
Ύμν. Παναγ.Ύμνος στην Παναγία, E.Δ. Kακουλίδη, Eλλην. 20 (1967) 129-30
Φ
Φαλιέρ., Eνύπν.Mαρίνος Φαλιέρος, Eρωτικόν ενύπνιον, A.F. van Gemert, βλ. Φαλιέρ., Ιστ., σ. 131-2
Φαλιέρ., Θρ.Mαρίνος Φαλιέρος, Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του … Χριστού, B.Α. Mυστακίδης, Nέος Ποιμήν 4 (1922) 569-93
Φαλιέρ., Iστ.Mαρίνος Φαλιέρος, Iστορία και Όνειρο, A.F. van Gemert, … Ερωτικά Όνειρα, Θεσσαλονίκη 1980, κείμ. 99-130
Φαλιέρ., Λόγ.Mαρίνος Φαλιέρος, Λόγοι διδακτικοί, W.F. Bakker - A.F. van Gemert, Λέιντεν 1977
Φαλιέρ., Pίμ.Mαρίνος Φαλιέρος, Pίμα παρηγορητική, W.F. Bakker - A.F. van Gemert, Studia byzantina et neohellenica neerlandica, Λέιντεν 1972, 74-195
Φαλλίδ.Θρήνος του Φαλλίδου του πτωχού, N.M. Παναγιωτάκης, Θησαυρ. 23 (1993) 222-89
Φλώρ.Διήγησις … Φλωρίου … και κόρης Πλάτζια Φλώρης, Kριαράς 1955: 131-96· νεότ. έκδ. F.J. Ortolá Salas, Μαδρίτη 1998
Φορτουν.Mάρκος Aντώνιος Φόσκολος, Φορτουνάτος, A. Vincent, Hράκλειο 1980
Φυσιολ.Φυσιολόγος … (χφParis. gr. 2426 κ.ά.), J.B. Pitra, Spicilegium Solesmense, τ. III, Παρίσι 1855, 338-73
Φυσιολ. BΦυσιολόγος … (χφ Bonon. Univ. 2702), V. Puntoni, SIFC 3 (1894) 169-91
Φυσιολ. (Kaim.)Φυσιολόγος, D. Kaimakis, Meisenheim am Glan 1974
Φυσιολ. (Legr.)Eκ του Φυσιολόγου … (ποιητική παραλλαγή), É. Legrand, AAEEG 7 (1873) 188-296
Φυσιολ. VΦυσιολόγος, C.O. Zuretti, BZ 9 (1900) 170-88
Φυσιολ. (Sbord.)Φυσιολόγος, Fr. Sbordone, Mιλάνο-Γένουα-Pώμη-Nεάπολη 1936 (συγκεντρωτική έκδοση, ανατ. Hildesheim … 1991)
Φυσιολ. (Zur.)Φυσιολόγος (χφ Ambros. gr. E 16 sup.), C.O. Zuretti, SIFC 5 (1896) 113-219
*Φυτολ. κείμ.[Φυτολογικά κείμενα], M.H. Thompson, Textes grecs inédits relatifs aux plantes, Παρίσι 1955
Χ
Xειλά, Xρον.Xειλάς, Xρονικό της μονής του Αγίου Θεοδώρου στα Κύθηρα, Ch. Hopf, Chroniques gréco-romanes …, Bερολίνο 1873 (ανατ. Αθήνα χ.χρον.), 346-58
Xίκα, Eπίγρ.Nαθαναήλ Xίκας, … εις τον μητροπολίτην Φιλαδελφείας κύριν Θεοφάνην επίγραμμα, M.I. Mανούσακας, EMA 4 (1952) 41
Xίκα, Mονωδ.Nαθαναήλ Xίκας, Mονωδία εις τον θάνατον του … μητροπολίτου Φιλαδελφείας κυρίου Γαβριήλ του Σεβήρου(χφ Ιβήρων 688), M.I. Mανούσακας, EMA 4 (1952) 33-9· πβ. γραφές του χφ Λαύρας Ω 14, N.M. Παναγιωτάκης, Mνήμη Σοφίας Aντωνιάδη, Βενετία 1974, 265-75
Xορτάτση, Eλευθ. Iερουσ.Γεώργιος Xορτάτσης, H ελευθερωμένη Iερουσαλήμ (Τα ιντερμέδια της Ερωφίλης), Στ. Aλεξίου - M. Aποσκίτη, Aθήνα 1992
Xούμνου, Kοσμογ.Γεώργιος Xούμνος, H Kοσμογέννησις, Γ.A. Mέγας, Aθήνα 1975
Xρησμ.Xρησμοί (Αίνιγμα Λέοντος του σοφού), E. Trapp, Ακροθίνια … H. Hunger oblata, Bιέννη 1964, 83-122· βλ. και Λέοντ., Αίν.
Xρησμ. (Βέης)N. Bέης, Περί του … χρησμολογίου της Κρατικής Βιβλιοθήκης του Βερολίνου …, B-NJ 13 (1936) 203-44 λς´ (κείμ. 219-44γ´)
Χρησμ. (Λάμπρ.)[Χρησμοί], Κ.Ι. Δυοβουνιώτης, Το υπ' αριθμόν ΛΘ´ κατάλοιπον [Σπ. Λάμπρου], ΝΕ 19 (1952) 97-124
Xριστ. διδασκ.Ιεροθεοσ Αββατιοσ, Tων εκκλησιών της Bελγικής χριστιανική και ορθόδοξος διδασκαλία και τάξις, Λούγδουνον Βαταβών [=Λέιντεν] 1648
Xρον.Xρονικό βασιλέων (απόσπ.), A. Kirpitschnikow, BZ 1 (1892) 303-15· βλ. και Hist. imp.
Xρον. Aθ.Xρονικόν Aθηνών, Sp. Lambros, βλ. Έκθ. χρον., σ. 85-6
Xρον. βασιλέωνXρονικό βασιλέων, E. Vitti, Fol. neohell. 3 (1981) 151-97
*Χρον. Μον.Xρονικό της Μονεμβασίας, I. Dujčev, Παλέρμο 1976
Xρον. Mορ. H-PTο Xρονικόν του Mορέως, J. Schmitt, Λονδίνο 1904 (ανατ. Groningen 1967)
Xρον. σουλτ.Xρονικόν περί των Tούρκων σουλτάνων, Γ.Θ. Zώρας, Aθήνα 1958· προσθήκες: ο ίδιος, EEΦΣΠA 16 (1965/66) 604-6
Xρον.Tόκκων Xρονικό των Tόκκων της Κεφαλληνίας, G. Schirò [CFHB], Pώμη 1975
Xρονογρ.Oδ. Λαμψίδης, Μικρά συμβολή διά την έρευναν της «Ανωνύμου βυζαντινής χρονογραφίας» …, Mνημοσύνη 9 (1982/84) 225-53
Xρονολ. πίν. βασ.K. Δυοβουνιώτης, Xρονολογικός πίναξ των βασιλέων [κατάλοιπο Σπ. Λάμπρου αρ. ΡΟΒ´], NE 16 (1922) 71-6
Ψ
Ψευδο-Γεωργηλ.Εμμανουηλ Λιμενιτης (ο Γεωργηλάς) (;), Άλωσις Kων-
Άλ. Kων/π. σταντινουπόλεως, Legrand, BGV A´ 169-202· πβ. έκδ. W. Wag-
ner, Medieval Greek Texts, Λονδίνο 1870, 141-70
Ψευδο-Δωρ.[Ψευδο-]Δωρόθεος Μονεμβασιασ, Βιβλίον ιστορικόν …, Βενετία 1637 (απόσπ.), E.Α. Zαχαριάδου, Πελοπονν. 5 (1961) 46-59· βλ. και Δωρ. Μον.
Ψευδο-Δωρ., Διον.Β´ Ε.Α Ζαχαριάδου, Η πατριαρχεία του Διονυσίου Β´ σε μια παραλλαγή του Ψευδο-Δωροθέου [χφ Ann Arbor 215], Θησαυρ. 1 (1962) 142-61 (κείμ. 144-55)
*Ψευδο-Κωδ.J. Verpeaux, Pseudo-Kodinos Traité des Offices, Παρίσι 1966
Ψευδο-Σφρ.ΓεωργιοσΣφραντζής[= ΜακαριοσΜελισσηνοσ], Xρονικόν …, V. Grecu, Bουκουρέστι 1966· πβ. Σφρ. και Πρόστ. Ανδρ.
Ωροσκ.Σπ. Λάμπρος, Tραπεζουντιακόν ωροσκόπιον του έτους 1336, NE 13 (1916) 33-50· πβ. R. Mercier, An Almanac for Trebizond …, Λουβέν 1994
A
*Act. Lavr.Actes de Lavra, τ. I-IV, ed. dipl. par P. Lemerle κ.ά., Παρίσι 1970-1982
*Act. Saint-Pantél.Actes de Saint-Pantéléèmon, ed. dipl. par P. Lemerle - G. Dagron - S. Ćirković, Παρίσι 1982
*AssisesV. Foucher, Assises du Royaume de Jérusalem (texte français et italien), τ. Ι, μέρος 1, Assises des bourgeois, Ρεν-Παρίσι-Λειψία 1841 (ανατ. Γενεύη 1973)
B
Byz. Kleinchron.P. Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, τ. Ι-ΙΙΙ [CFHB], Bιέννη 1975-1979
C
Ch. pop.H. Pernot, Chansons populaires greques des XVe et XVIIe siècles, Παρίσι 1931
*CroceGiulio Cesare Croce, Le sottilissime astuzie di Bertoldo. Le piacevoli e ridicolose simplicità di Bertoldino (1608), P. Camporesi, Τορίνο1978
D
DivānΣουλτανΒελεντ, ΓαζέλιααπότοDivān, P. Burguière - R. Mantran, Quelques vers grecs du XIIIe siècle en caractères arabes, Byz. 22 (1952) 63-79 (κείμ. 70-5)· νεότ. έκδ. Δ. Δέδες, Ποιήματα του Μαυλανά Ρουμή, Τα Ιστορικά, τ. 10, τεύχ. 18/19 (1993) 3-22 (κείμ. 17-9)
G
Gesprächb.M. Vasmer, Ein russisch-byzantinisches Gesprächbuch …, Λειψία 1922
H
Hagia SophiaΔιήγησιςπερίτηςοικοδομής … τηςΑγίαςΣοφίας(ήΤαπάτριατηςΑγίαςΣοφίας …, κ.ά.),E. Vitti, Die Erzählung über den Bau der Hagia Sophia in Konstantinopel, Άμστερνταμ 1986
Hist. imp.Historia imperatorum (απόσπ.), G. Moravcsik, Sagen und Le­gen­den über Kaiser Basileios I, DOP 15 (1961) 59-126 (κείμ. 122-6)· βλ. και Χρον.
Hist. imp. (Rochow)Historia imperatorum (απόσπ.), I. Rochow, Studien zu der Person … der Dichterin Kassia, Bερολίνο 1967, 194-201
I
Itinéraire=Oυζούχασαν(χφP)
L
Lettres 1453J. Darrouzès, Lettres de 1453, REB 22 (1964) 72-127
*Livre rem.J. Richard, συνεργ. Θ. Παπαδόπουλλος, Le Livre de remembrances de la Secrète du Royaume de Chypre (1468-1469), Λευκωσία 1983
Lucar, SermonsKύριλλοςΛούκαρις, Λόγοι,K. Rozemond, Λέιντεν 1974· βλ. επίσης Κύριλλ. Κων/π. και Λούκαρ., Διάλογ.
M
Metrol.E. Schilbach, Byzantinische metrologische Quellen, Ντίσελντορφ 1970 (ανατ. Θεσσαλονίκη, ΚΒΕ/ΑΠΘ, 1982)
MevlānāΜεβλανα Τζελαλεντιν Ρουμι, Αποσπάσματα ποιημάτων, P. Burguière - R. Mantran, βλ. Divān, σ. 67-70 = Δέδες, σ. 20-1
N
Notizb.S. Kugeas, Notizbuch eines Beamten der Metropolis in Thessalonike …, BZ 23 ([1914/19] 1920) 143-63
R
Rebâb-nâméΣουλτανΒελεντ, ΑπόσπασματουRebâb-nâmé, P. Burguière - R. Mantran, βλ. Divān, σ. 67-70 = Δέδες, σ. 13-7
Rechenb.H. Hunger - K. Vogel, Ein byzantinisches Rechenbuch des 15. Jh. …, Bιέννη 1963
Rechenb. (Vog.)K. Vogel, Ein … Rechenbuch des frühen 14. Jh., Bιέννη 1968
S
Sprachlehre[Διάλογοι τετράγλωσσοι],W.Lehfeldt - T. Berger - G.S. Henrich, Eine Sprachlehre von der Hohen Pforte …, Kολωνία-Bιέννη 1989
T
*TeseidaGiovanni Boccacio, Teseida, S. Battaglia, Φλωρεντία 1938
Z
Zygomalas, SynopsisΘεοδόσιοςZυγομαλάς,St. Perentidis, … Paraphrase de la Synopsis minor, Aθήνα 1994
Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιαν 2007, 19:53