εργαστικός / ανεργαστικός [ergative/ unergative]

εργαστικός / ανεργαστικός [ergative/ unergative]

Χωρίς περιεχόμενο…

 

Πεδίο

σύνταξη