ισχυρή γλώσσα [strong language]

ισχυρή γλώσσα [strong language]

Βλ. >ασθενής - ισχυρή γλώσσα<